Hor­monel­le ÀQDQVHU

Weekendavisen - - Ideer -

Der kom­mer al­tid et bør­s­krak og en bo­lig­bob­le til. At et­hvert op­he­det op­sving af­slut­tes med en øko­no­misk ned­t­ur vir­ker na­er­mest som en del af den glo­ba­le ka­pi­ta­lis­mes DNA. Al­ler­va­erst gik det i ny­e­re tid un­der fi­nanskri­sen fra 2007 og frem, hvor ver­dens ak­tie­mar­ke­der styrt­dyk­ke­de. Nu snak­ker øko­no­mer om, at en ny kri­se er på vej. Men må­ske skal skyl­den for et usta­bilt ak­tie­mar­ked ik­ke sky­des på ka­pi­ta­lis­men som sy­stem, som nog­le gør det, men på ma­ends te­stoste­ron­ni­veau. Et nyt stu­die bragt i tids­skrif­tet Ma­na­ge­ment Sci­en­ce har vist, at hor­monet te­stoste­ron får ma­end, som ud­gør stør­ste­delen af ver­dens pro­fes­sio­nel­le ak­tie­hand­le­re, til at by­de ak­tie­pri­ser­ne op og overop­he­de mar­ke­det med bør­s­krak og pris­bob­ler til føl­ge. For­ske­re fra en­gel­ske, ame­ri­kan­ske og ca­na­di­ske

FALSIFICERET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.