Ulo­gisk øko­no­mi

Weekendavisen - - Ideer - Af AN­DERS BOAS

No­bel­ha­e­der. Årets øko­no­mi­pris går til Ri­chard Tha­ler, som har va­e­ret med til at af­li­ve ide­en om men­ne­sket som ra­tio­nel ro­bot.

åske var det vir­ke­lig en ra­tio­nel be­slut­ning, de højt esti­me­re­de øko­no­mer i det kon­ge­li­ge sven­ske vi­den­skabsa­ka­de­mi tog, da de den­ne uge til­del­te den ame­ri­kan­ske øko­nom Ri­chard Tha­ler Sve­ri­ges Riks­banks pris i øko­no­misk vi­den­skab til Al­fred No­bels min­de. Men skal man tro pris­mod­ta­ge­ren selv, hand­ler men­ne­sker i al­min­de­lig­hed sja­el­dent ve­lover­ve­jet. Der­for op­fø­rer vi os hel­ler ik­ke al­tid, som de øko­no­mi­ske mo­del­ler for­ven­ter, me­ner Tha­ler. Ik­ke for­di vi er dum­me, men for­di vi har an­det at gø­re end at ta­en­ke over vo­res be­slut­nin­ger, og der­for føl­ger vi of­te ma­ve­for­nem­mel­ser i ste­det for at ind­dra­ge al­le re­le­van­te op­lys­nin­ger. Som re­gel går det fint, men nog­le gan­ge får det os til at op­fø­re os på en må­de, som ik­ke er i vo­res egen in­ter­es­se. Den ir­ra­tio­nel­le ad­fa­erd er ulo­gisk, men føl­ger for­ud­si­ge­li­ge møn­stre, og det er dis­se møn­stre, Tha­ler har ar­bej­det med at kort­la­eg­ge. Vi kan for ek­sem­pel fin­de på at ta­ge til en kon­cert i en vold­som sne­storm, for­di vi har be­talt dyrt for bil­let­ter­ne, mens vi var ble­vet hjem­me, hvis vi hav­de få­et dem gra­tis. Vi er vil­li­ge til at gå glip af fle­re pen­ge for at be­hol­de en ting, end vi vil be­ta­le for at an­skaf­fe den sam­me ting. Vi er så op­ta­ge­de af fair­ness, at vi er vil­li­ge til at ta­be pen­ge for at straf­fe folk, der hand­ler un­fair. Det for­kla­rer, hvorfor pa­raplysa­el­ge­re ty­pisk ik­ke sa­et­ter pri­sen op, når det reg­ner. Det er og­så Tha­ler, der har la­ert os, at vi i nu­et har sva­ert ved at af­gi­ve en del af vo­res løn til en pen­sions­op­spa­ring, mens vi har let­te­re ved at af­sa­et­te frem­ti­di­ge løn­for­hø­jel­ser til det. Tha­lers ek­semp­ler kan ly­de ukon­tro­ver­si­el­le, men da han i 1980 pu­bli­ce­re­de si­ne tan­ker for før­ste gang, mød­te de mas­siv mod­stand blandt ti­dens main­strea­mø­ko­no­mer, for­di de stred mod de øko­no­mi­ske mo­del­lers an­ta­gel­ser om men­ne­skets ad­fa­erd, hvor man op­fat­te­de den al­min­de­li­ge for­bru­ger som en ro­bot­lig­nen­de eks­pert, der tog ra­tio­nel­le be­slut­nin­ger, hav­de per­fekt selv­kon­trol og hand­le­de for at op­ti­me­re eg­ne in­ter­es­ser. Med si­ne iagt­ta­gel­ser var Tha­ler, der i dag er pro­fes­sor i øko­no­mi ved The Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Boo­th School of Bu­si­ness, med til at grund­la­eg­ge den så­kald­te ad­fa­erds­ø­ko­no­mi, der sø­ger at byg­ge bro mel­lem øko­no­mi og psy­ko­lo­gi. Al­le­re­de Adam Smith, der of­te be­trag­tes som grund­la­eg­ge­ren af den øko­no­mi­ske vi­den­skab, var op­ta­get af men­ne­skets ad­fa­erd, men i de øko­no­mi­ske la­e­rebø­ger for­svandt men­ne­sket til for­del for den ra­tio­nel­le ak­tør. Sam­men med de is­ra­el­ske psy­ko­lo­ger Da­ni­el Ka­h­ne­man og Amos Tver­sky vil­le Tha­ler brin­ge men­ne­sket til­ba­ge i øko­no­mi­en. Våb­net var eks­pe­ri­men­ter i en tid, hvor øko­no­mi­en var do­mi­ne­ret af te­o­re­ti­ske stu­di­er. Kri­ti­ke­re an­før­te, at det en­kel­te men­ne­ske mulig­vis ik­ke hand­ler som en ra­tio­nel ro­bot, men at mar­ke­det som sam­let or­ga­nis­me op­fø­rer sig, som om al­le op­fø­rer sig ra­tio­nelt.

MDen an­ta­gel­se har Tha­ler dog sat spørgs­måls­tegn ved. I den for­bin­del­se har han ud­for­dret sin gol­f­mak­ker og kol­le­ga Eu­gi­ne Fa­mas te­o­ri om det ef­fek­ti­ve mar­ked, som vi­den­skabsa­ka­de­mi­et til­del­te ham pri­sen for i 2014. Tha­ler har og­så, sam­men med den ame­ri­kan­ske ju­rapro­fes­sor Cass Sunste­in, stå­et fad­der til be­gre­bet nud­ging, hvor man for­sø­ger at ud­nyt­te vo­res psy­ko­lo­gi­ske sa­er­he­der til – uden tvang – at få os til at hand­le me­re hen­sigts­ma­es­sigt. Tha­ler frem­står som en re­bel over for de do­mi­ne­ren­de neoklas­si­ske mo­del­ler. »Tha­ler har va­e­ret me­re eks­pli­cit i sin kri­tik af den neoklas­si­ske øko­no­mis dok­trin end ad­fa­erds­ø­ko­no­mer som Her­bert Si­mon og Da­ni­el Ka­h­ne­mann, der tid­li­ge­re har mod­ta­get pri­sen,« for­kla­rer Av­ner Of­fer, der er pro­fes­sor eme­ri­tus i øko­no­misk hi­sto­rie ved Ox­ford Uni­ver­si­tet og for­fat­ter til bo­gen The No­bel Fa­ctor: The Prize in Eco­no­mi­cs, So­ci­al De­mo­cra­cy, and the Mar­ket Turn. Men selv­om ad­fa­erds­ø­ko­no­mi­en le­ve­rer da­ta, som pas­ser dår­ligt med de klas­si­ske mo­del­lers an­ta­gel­ser, pra­e­sen­te­rer den ik­ke et al­ter­na­tiv til dem. Tha­ler har selv sam­men­lig­net for­hol­det mel­lem de to til­gan­ge med for­hol­det mel­lem fy­sik­ken og in­ge­ni­ør­fa­get. Fy­sik­ken kan i sin re­ne form ik­ke byg­ge bro­er, for­di man i mo­del­ler­ne er nødt til at for­simp­le vir­ke­lig­he­den og der­for an­ta­ger en mas­se ting, der ik­ke hol­der i prak­sis. På sam­me må­de skal ad­fa­erds­ø­ko­no­mi­en blot kor­ri­ge­re de fejl­ag­ti­ge an­ta­gel­ser om men­ne­skets ad­fa­erd i de tra­di­tio­nel­le mo­del­ler. Pri­sen til Tha­ler kan iføl­ge Av­ner Of­fer ses som ko­mi­te­ens må­de at sig­na­le­re, at de og­så gi­ver pri­sen til re­bel­ler – uden at va­e­re tvun­get til at hel­gen­kå­re en øko­nom, der pra­e­sen­te­rer et re­elt al­ter­na­tiv: »Ko­mi­te­en for­sø­ger at sik­re, at de ik­ke kom­mer for me­get ud af trit med, hvad der sker i den øko­no­mi­ske vi­den­skab. De har for­modent­ligt ta­enkt, at de måt­te va­e­re mo­di­ge den­ne gang. Det er vig­tigt for dem at be­va­re pri­sens tro­va­er­dig­hed og hol­de en ba­lan­ce imel­lem de for­skel­li­ge ret­nin­ger, og Tha­ler er ret tro­va­er­dig og bli­ver pu­bli­ce­ret i main­stream-tids­skrif­ter i mod­sa­et­ning til øko­no­mer­ne fra nog­le af de me­re he­te­ro­dok­se ret­nin­ger,« si­ger Av­ner Of­fer. Det mest ska­de­li­ge an­greb på ad­fa­erds­ø­ko­no­mi­en kan vi­se sig at kom­me in­de­fra. I kølvan­det på ana­ly­ser, der har så­et tvivl om psy­ko­lo­gi­stu­di­ers tro­va­er­dig­hed, kun­ne en ra­ek­ke øko­no­mer i tids­skrif­tet Sci­en­ce pra­e­sen­te­re et stu­die, hvor de for­søg­te at gø­re en ra­ek­ke af den eks­pe­ri­men­tel­le øko­no­mis for­søg ef­ter. Re­sul­ta­tet var ik­ke så ned­slå­en­de som i gen­nem­gang af de psy­ko­lo­gi­ske stu­di­er, men det var hel­ler ik­ke op­løf­ten­de: Kun 60 pro­cent af for­sø­ge­ne blev be­kra­ef­tet. Det fik den dan­ske øko­no­mi­pro­fes­sor Chri­sti­an Bjørnskov til at skri­ve, at ko­mi­te­en må­ske vil­le hol­de sig fra at til­de­le pri­sen til en ad­fa­erds­ø­ko­nom i år. Men prisko­mi­te­er er sva­e­re at for­ud­si­ge, og no­get ty­der på, at for­sker­ne bag stu­di­et i Sci­en­ce ik­ke har la­det sig af­skra­ek­ke. I hvert fald var en af for­fat­ter­ne til stu­di­et og­så med i ko­mi­te­en, der til­del­te pri­sen til Tha­ler. Så kan man jo dis­ku­te­re, om det var ra­tio­nelt el­ler ej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.