Kø­len­de kul

Weekendavisen - - Ideer -

KORT NYT

I dag bi­dra­ger ku­laf­bra­en­ding til den glo­ba­le op­varm­ning, men for om­kring 300 mil­li­o­ner år si­den var det li­ge omvendt. Den­gang var dan­nel­sen af den se­di­men­ta­e­re bjer­g­art ta­et på at re­sul­te­re i en glo­bal is­tid, vi­ser et nyt stu­die fra Pots­dam-In­sti­tu­te für Kli­ma­fol­gen­fors­chung i Tys­kland. Stør­ste­delen af nu­ti­dens kul blev til un­der de ge­o­lo­gi­ske pe­ri­o­der Kar­bon og Perm for mel­lem 360 og 251 mil­li­o­ner år si­den, da isa­er ul­ve­fod­stra­e­er og ka­em­pe­pad­derok­ker blev be­gra­vet som tør­ve­af­lej­rin­ger. Over tid om­dan­ne­de et kraf­tigt tryk og høj var­me de sto­re ma­eng­der plan­te­re­ster til kul. Der­med tog de man­ge tra­e­er sto­re ma­eng­der ak­ku­mu­le­ret CO2 med sig ned un­der jor­den, hvor­med CO2-kon­cen­tra­tio­nen i at­mos­fa­e­ren faldt dra­stisk. Den ud­vik­ling re­sul­te­re­de i vold­somt fal­den­de tem­pe­ra­tu­rer, der iføl­ge det nye stu­die var me­get ta­et på at ba­ne vej for en ny is­tid. Så­le­des vi­ser com­pu­ter­si­mu­la­tio­ner af da­ti­dens kli­ma, at kon­cen­tra­tio­nen af CO2 i at­mos­fa­e­ren på et tids­punkt faldt til om­kring hund­re­de de­le CO2 per mil­li­on de­le gas, hvil­ket iføl­ge be­reg­nin­ger­ne gav en gen­nem­snit­stem­pe­ra­tur på om­kring nul gra­der. Glo­bal gla­ci­a­tion – gletsjer­dan­nel­se – vil­le iføl­ge si­mu­la­tio­ner­ne va­e­re ind­truf­fet ved en kon­cen­tra­tion på 40 de­le per mil­li­on. »Det er gan­ske iro­nisk, at dan­nel­sen af kul, der i dag er en vig­tig fak­tor for den glo­ba­le op­varm­ning, na­e­sten med­før­te en glo­bal is­tid. Det il­lu­stre­rer imid­ler­tid kul­pro­ble­mets enor­me om­fang. Ma­eng­den af CO i Jor­dens kul­re­ser­ver var en­gang stor nok til at skub­be vo­res kli­ma ud af ba­lan­ce. Med nu­ti­dens ku­laf­bra­en­ding desta­bi­li­se­rer den­ne CO2 igen jord­sy­ste­met,« si­ger stu­di­ets for­fat­ter, kli­ma­to­log Ge­org Feul­ner, i en pres­se­med­del­el­se.

PNAS, 9. ok­to­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.