Var det Jarm-Erik?

Weekendavisen - - Ideer -

Eric Lar­sen Sand­ka­e­ret 34 5260 Oden­se S

Tak for end­nu en god ar­ti­kel om Dan­marks trel­le­bor­ge (Ideer 6/10 2017). Det er dog ik­ke kor­rekt, når der i ar­tik­len står, at hi­sto­ri­eskri­ve­ren Saxo ik­ke na­ev­ner byg­ge­ri­et af ring­bor­ge med et ord. Jo, der er in­tet om ring­bor­ge i Saxos tien­de bog, som om­hand­ler ti­den om­kring Ha­rald Blå­tand. Men la­e­ser man i ste­det Saxos ot­ten­de bog, så gem­mer der sig in­ter­es­san­te de­tal­jer. I ot­ten­de bog fin­der man et par na­e­sten glem­te fyn­s­ke sagn­kon­ger, Si­vard og Jarm-Erik. Det er og­så i den­ne bog, at det anes, at der må ha­ve va­e­ret en be­ty­de­lig sla­visk­ta­len­de be­folk­ning i Da­nelan­de­ne. De om­ta­les mest som sla­visk al­mue, mens da­ner­ne be­går sig som kri­ge­re, storma­end og kon­ger. Si­vard har dog pro­ble­mer med op­stand fra de sla­vi­ske bøn­der, han ta­ber et stort slag på Fyn, og en­der med at af­stå he­le Jyl­land til dem. Si­vards søn Jarm-Erik en­der som gid­sel hos en sla­visk over­kon­ge. Og da sven­sker­ne over­ta­ger det øst­li­ge Dan­mark, en­der Si­vard med at sid­de som mag­tes­løs kon­ge på Fyn. Som vok­sen flyg­ter Jarm-Erik fra sit fan­gen­skab og ven­der hjem for at over­ta­ge ri­get og på­fø­re sla­ver­ne krig. Det går blo­digt for sig, og der sky­es in­gen gru­som­he­der for at ta­ge mo­det fra fjen­den. Ef­ter at ha­ve ero­bret land til­ba­ge fra sven­sker­ne, va­e­ret på rø­ver­togt i Øster­sø­en og slå­et end­nu et sla­visk op­rør ned, går Jarm-Erik i gang med et byg­nings­pro­jekt. Byg­ge­ri­et får et fun­da­ment af klip­pe­blok­ke og gra­e­størv, det om­gi­ves med en vold, og he­le vej­en rundt om en uaf­brudt ra­ek­ke vagt­po­ster. Saxo ski­ver: »Fi­re over­må­de sto­re po­r­te, en på hver si­de, gav uhin­dret ad­gang, og i det­te pra­eg­ti­ge hus op­dyn­ge­de han al­le si­ne skat­te.« Det ly­der som byg­ge­ri­et af en ring­borg, og mulig­vis kom fle­re til, for Saxo har me­re om Jarm-Erik: »Ef­ter og­så at ha­ve un­der­lagt sig lan­det lag­de han be­sa­et­nin­ger på pas­sen­de ste­der.« Det er sagn­stof det­te her, men som be­kendt blev an­la­eg­get Non­ne­bak­ken på Fyn un­der­søgt igen sid­ste år (Ideer 9/12 2016). Her vi­ste da­te­rin­ger­ne, at Non­ne­bak­ken er gen­brug af et ae­l­dre an­la­eg fra 700-tal­let. Li­ge­som Trel­le­borg ved Sla­gel­se har der va­e­ret en ae­l­dre fa­se, og Ha­rald Blå­tand har kun stå­et for en mo­der­ni­se­ring. Må­ske er det Jarm-Erik, som op­rin­de­lig stod bag?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.