Lyd­mu­ren

Weekendavisen - - Faktisk -

Lyd rej­ser gen­nem luf­ten med cir­ka 1200 ki­lo­me­ter i ti­men, og dens fart kal­des Mach 1. Før i ti­den tro­e­de man, at men­ne­sker umu­ligt vil­le kun­ne be­va­e­ge sig hur­ti­ge­re end ly­dens ha­stig­hed. Når man na­er­mer sig Mach 1, sker der nem­lig no­get med luft­mod­stan­den. Lyd be­va­e­ger sig i bøl­ger, li­ge­som vand om­kring et skib. Ved høj fart dan­ner de en slags bar­ri­e­re for­an fly­et, som kal­des lyd­mu­ren. Den ska­ber en kraf­tig luft­mod­stand. Men for 70 år si­den – den 14. ok­to­ber 1947 – brød det før­ste men­ne­ske gen­nem lyd­mu­ren. Chuck Ye­a­ger var test­pi­lot i det ame­ri­kan­ske luft­vå­ben. Den den­gang 25-åri­ge vove­hals be­vi­ste, at det kun­ne la­de sig gø­re, da han fløj med om­trent Mach 1,7 – alt­så na­e­sten dob­belt så hur­tigt som ly­dens ha­stig­hed. Det kra­e­ve­de et ra­ket­dre­vent ja­ger­fly, og Chuck Ye­a­ger måt­te bru­ge fle­re for­søg, for­di det var så sva­ert at sty­re fly­et i den hø­je fart. Når lyd­mu­ren bry­des, og bøl­ger­ne slår sam­men, dan­ner det et så­kaldt so­nisk brag. Det kan ly­de højt som en eks­plo­sion, og du ken­der det nok godt. Su­per­so­nisk flyv­ning, som det hed­der, er nem­lig ble­vet me­get al­min­de­ligt i dag. Så når du na­e­ste gang hø­rer et ja­ger­fly su­se over him­len med en bra­gen­de larm ef­ter sig, hø­rer du lyd­mu­ren bli­ve brudt. Røskva Würtz

FOTO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.