Ef­ter­års­fe­rie

Weekendavisen - - Faktisk -

I gam­le da­ge hed ef­ter­års­fe­ri­en kar­tof­fel­fe­ri­en, for­di bør­ne­ne skul­le ha­ve fri for sko­le for at hja­el­pe med kar­tof­fel­hø­sten. Så­dan er det ik­ke la­en­ge­re, men hvis du kun­ne ta­en­ke dig at til­brin­ge et en­kelt øje­blik el­ler to til­ba­ge i for­ti­den, har du rig mu­lig­hed for det i din ef­ter­års­fe­rie. I Kø­ben­havn kan du va­e­re vid­ne til et hi­sto­risk søslag, når der af­hol­des Tor­denski­olds­da­ge. Tre hi­sto­ri­ske ski­be fy­rer ka­no­ner af i Kø­ben­havns Havn i gen­ska­bel­sen af et søslag fra 1717, hvor Tor­denski­old be­ka­em­per den sven­ske fjen­de. Du kan og­så se te­a­ter om Chri­sti­an den 8. på Chri­sti­ans­borg Slot, og i Aar­hus kan du ta­ge til fa­mi­li­e­løb i Den Gam­le By, hvor I skal lø­se di­lem­ma­er for per­so­ner i 1864, 1927 og 1974. Hvis de go­de gam­le da­ge ik­ke er no­get for dig, kan du i ste­det ta­ge til Har­ry Pot­ter Festi­val i Oden­se, hvor man kan gå på spø­gel­ses­sko­le, hø­re Oden­se Sym­fo­ni­o­r­ke­ster spil­le mu­sik­ken fra fil­me­ne og over­va­e­re en quid­ditch-tur­ne­ring. Det er 15. gang, festi­va­len af­hol­des. I Vej­le kan du byg­ge fla­ger­mus-ro­bot­ter hos Øko­la­ri­et, der og­så by­der på la­ek­kert in­sekt­k­nas. En sid­ste mu­lig­hed er at byg­ge din fa­vo­rit­byg­ning i le­go på Dansk Ar­ki­tek­tur Cen­ter i Kø­ben­havn. Lou­i­se Fogh Han­sen

FOTO: NA­TIO­NAL­MU­SE­ET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.