Over­va­egt

Weekendavisen - - Faktisk -

Man­ge af ver­dens børn er sta­dig un­der­va­eg­ti­ge, alt­så for tyn­de. De fle­ste af dem får ik­ke nok el­ler det rig­ti­ge at spi­se, of­te for­di de­res fa­mi­lie er fat­tig. Nog­le bor i om­rå­der med tør­ke og kan der­for ik­ke dyr­ke no­get på mar­ker­ne. Men hel­dig­vis bli­ver der fa­er­re og fa­er­re un­der­va­eg­ti­ge børn ver­den over. De over­va­eg­ti­ge børn er der til gen­ga­eld kom­met man­ge fle­re af. Fak­tisk er an­tal­let af ver­dens ek­stremt over­va­eg­ti­ge børn og te­e­na­ge­re ti­doblet si­den 1975. Det vi­ser et nyt stu­die la­vet af Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO og et uni­ver­si­tet i Lon­don. Iføl­ge dem er der 124 mil­li­o­ner ek­stremt over­va­eg­ti­ge og 123 mil­li­o­ner over­va­eg­ti­ge børn på ver­dens­plan. I de ri­ge­ste lan­de i ver­den, som ek­sem­pel­vis Dan­mark, er an­tal­let af de ek­stremt over­va­eg­ti­ge hver­ken ste­get el­ler fal­det, men har stå­et stil­le. I lan­de som Ki­na og In­di­en er an­tal­let der­i­mod ste­get vold­somt. Det skyl­des blandt an­det, at be­folk­nin­ger­ne er be­gyndt at spi­se me­re us­undt og be­va­e­ge sig min­dre, og at det er dy­re­re for dem at kø­be sund mad end at spi­se us­undt. En af for­sker­ne bag stu­di­et fo­re­slår der­for, at der skal va­e­re af­gif­ter på mad­va­rer med for højt suk­ke­rind­hold. Anne Jensen Sand

FOTO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.