Mo­bil­for­bud

Weekendavisen - - Faktisk -

Som Fak­tisk tid­li­ge­re har be­skre­vet, er der fle­re og fle­re sko­ler, der for­by­der mo­bil­te­le­fo­ner, en­ten i ti­mer­ne el­ler i det he­le ta­get. Der er og­så man­ge sko­ler, som ik­ke har en fast politik, men må­ske fastsa­et­ter nog­le reg­ler i en­kel­te klas­ser el­ler end­da i en­kel­te ti­mer hos en­kel­te la­e­re­re. Det gi­ver selv­føl­ge­lig an­led­ning til dis­kus­sio­ner mel­lem la­e­re­re, ele­ver og sko­lens le­del­se. Det gi­ver fak­tisk og­så dis­kus­sio­ner mel­lem sko­len og fora­el­dre­ne. Der­for har re­ge­rings­par­ti­et Li­be­ral Al­li­an­ce, der nor­malt går ind for, at folk må be­stem­me selv, fo­re­slå­et en ny lov mod mo­bil­te­le­fo­ner i sko­ler­ne. Egent­lig vil par­ti­et ger­ne ha­ve mo­bil­te­le­fo­ner for­budt på al­le lan­dets sko­ler: »Jeg kan ik­ke se, hvad de har at gø­re i en un­der­vis­nings­si­tu­a­tion. De for­styr­rer un­der­vis­nin­gen,« har par­tiets ud­dan­nel­ses­ord­fø­rer, Hen­rik Da­hl, sagt. Men lov­for­sla­get går kun ud på, at sko­ler­ne skal ha­ve ret til at for­by­de mo­bil­te­le­fo­ner, hvis de vil. »For at kom­me even­tu­el­le kva­eru­lan­ter blandt fora­el­dre­ne, som kan fin­de på at rej­se tvivl om det, i for­kø­bet,« si­ger han. Vibe Termansen

FOTO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.