Va­er­nepligt

Weekendavisen - - Faktisk -

Hvis du er dreng, vil du få en ind­kal­del­se fra For­sva­ret i lø­bet af det år, du fyl­der 18 år. Så skal du mø­de op på et re­k­rut­te­rings­cen­ter, hvor For­sva­ret vur­de­rer, om du er eg­net til at aftje­ne va­er­nepligt. Hvis det er til­fa­el­det, skal du tra­ek­ke et num­mer, som af­gør, om du skal gø­re tje­ne­ste i for­sva­ret el­ler ej. 4200 aftje­ner va­er­nepligt, og langt de fle­ste har meldt sig fri­vil­ligt. Det kan dog sny­de lidt, da det er en for­del at mel­de sig fri­vil­ligt, hvis man al­li­ge­vel er ble­vet ind­kaldt. Va­er­neplig­ten va­rer fi­re må­ne­der. Nu vil re­ge­rin­gen ud­dan­ne 500 ek­stra va­er­neplig­ti­ge hvert år, og det skal va­e­re folk, som mel­der sig fri­vil­ligt. »500 fle­re va­er­neplig­ti­ge står ik­ke på vo­res øn­ske­sed­del. Men når man kom­bi­ne­rer det med, at det bli­ver en me­re må­l­ret­tet va­er­nepligt, som er fri­vil­lig, så le­ver vi vel og­så med det,« si­ger for­mand for Ha­e­rens Kon­sta­bel- og Kor­poral­for­e­ning Flem­m­ing Vint­her til DR Nyhe­der. I 1950er­ne aftjen­te op imod 25.000 va­er­nepligt, og den va­re­de i 18 må­ne­der, så bå­de la­eng­den og an­tal­let af ind­kald­te er ble­vet be­skå­ret va­e­sent­ligt si­den da. Lou­i­se Fogh Han­sen

FOTO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.