Hvem er ban­ge for Dø­de­ns Fjen­de?

Weekendavisen - - Faktisk - Af VIBE TERMANSEN

Trold­mands­sko­le. Ild vil bra­en­de. Ka­os vil forta­e­re. Call vil over­le­ve. Og Magi­ste­ri­um-se­ri­en er til­ba­ge på spo­ret!

vor­for dog ka­em­pe mod den inkar­ne­re­de ond­skab, Dø­de­ns Fjen­de, hvis man har fun­det ud af, at det i vir­ke­lig­he­den er ... en selv? Man kun­ne for ek­sem­pel gø­re det for at red­de si­ne ven­ner – el­ler re­sten af ver­den. Vi er nå­et til det tred­je bind i se­ri­en om ele­ver­ne på trold­mands­sko­len Magi­ste­ri­um. Calls lil­le leg med at gå og gi­ve sig selv ond­skabspo­int for på den må­de at reg­ne ud, om han er god el­ler ond, er slut. For nu ved han, at Dø­de­ns Fjen­de, Con­stan­ti­ne Mad­den, har ta­get bo­lig i hans krop, da han var spa­ed, og med den tvivl ryd­det af vej­en kan han kom­me i gang med na­e­ste punkt på dags­or­de­nen: at und­gå at bli­ve slå­et ihjel. For selv­føl­ge­lig er Call ik­ke selv ude på at slå no­gen ihjel – li­ge­som Con­stan­ti­ne Mad­dens op­rin­de­li­ge pro­jekt hel­ler ik­ke var

Hat dra­e­be, men at red­de sin bror til­ba­ge fra dø­den. Men no­gen er ef­ter Call. Han ved ik­ke, om for­føl­ger­ne er på Dø­de­ns Fjen­des hold og tror, Call har dra­ebt de­res me­ster, el­ler om de ved, at Call på sin vis er Dø­de­ns Fjen­de og der­for vil af med ham. For­føl­gel­sen fø­rer bruta­le ting med sig. Det er fy­sisk, som når en ka­em­pe­ly­se­kro­ne va­el­ter ned over ham, og magisk, som når en me­get uhyg­ge­lig ele­men­tal gem­mer sig på hans va­e­rel­se og over­fal­der ham. Beg­ge de­le skal stop­pes, og så be­gyn­der den klas­si­ske bør­ne­bogs-de­tek­tiv­j­agt: Call un­der­sø­ger sam­men med si­ne ven­ner frygt­løst tin­ge­ne og bli­ver un­der­vejs kon­fron­te­ret med stor fa­re og tvivl om, hvem han kan sto­le på. Des­u­den bli­ver grup­pen ud­sat for rysten­de nye og vir­ke­lig ula­e­kre ting, som fo­rel­skel­se og kys. I bo­gen kom­mer Call ta­et­te­re på en sand­hed om sin egen fa­mi­lie og om Con­stan­ti­ne Mad­dens. Fak­tisk ta­et­te­re, end han har lyst til. Vi kom­mer og­så na­er­me­re en op­fyl­del­se af den lil­le øg­le-ele­men­tal, War­rens, for­ud­si­gel­se om de tre ven­ner Call, Aa­ron og Ta­ma­ra. Den gik ud på, at en vil fejle, en vil dø, og en al­le­re­de er død. Magi­ste­ri­um 2 var en vis­sen om­gang, hvor de tre ven­ner kør­te rundt uden for sko­len i en bil, drak kaf­fe og slo­ges med uhyg­ge­li­ge mon­stre. Det ene­ste, bind 2 gjor­de, var at få af­kla­ret, hvem Call er, og at hans far er med, ik­ke imod ham. Men Har­ry Pot­ter 2 var og­så tem­me­lig slat­ten, og når ba­re Magi­ste­ri­um, som Har­ry Pot­ter, kom­mer til­ba­ge på ret spor igen i bind 3, er jeg glad. Det tror jeg og­så, du bli­ver.

Magi­ste­ri­um 3. Bron­ze­nøg­len. Hol­ly Bla­ck og Cas­san­dra Cla­re. For­la­get Al­vil­da. 288 si­der. 249,95 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.