Sa­ti­re. •In­spira­tio­nen kan vaa­re El­senste­in, tysk avant­gar­de el­ler 'Sin­gin' In the Rain% Bo Gre­en mo­der fil­mak­tu­el­le Sal­ly Pot­ter.

Weekendavisen - - Berlingske Tidende -

EF­TER 208 da­ges re­ge­rings­for­hand­lin­ger lyk­ke­des det i den­ne uge den hol­land­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Mark Rut­te, at få dan­net en ny fi­re­par­ti-re­ge­ring be­stå­en­de af Rut­tes eget li­be­ra­le Fol­ke­par­ti for Fri­hed og De­mo­kra­ti, de mo­de­rat kon­ser­va­ti­ve Kri­ste­li­ge De­mo­kra­ter, den ik­ke så mo­de­rat kon­ser­va­ti­ve Kri­ste­li­ge Uni­on, og det so­ci­al­li­be­ra­le par­ti D66, of­te sam­men­lig­net med Det Ra­di­ka­le Ven­stre i Dan­mark. Det er en no­get uma­ge kon­stel­la­tion – med det sta­er­kt pro-eu­ro­pa­ei­ske D66, som er me­get li­be­ral i va­er­dis­pørgs­mål og for ek­sem­pel går ind for fri abort, ful­de ret­tig­he­der for seksu­el­le min­dre­tal og ud­vi­det ad­gang til as­si­ste­ret døds­hja­elp, på den ene fløj, og Den Kri­ste­li­ge Uni­on, der er sta­erk mod­stan­der af al­le dis­se ting og vil mel­de Hol­land ud af EUs va­lutau­ni­on, på den an­den. Yder­me­re har den ny re­ge­rings­ko­a­li­tion kun et fler­tal på ét man­dat i det hol­land­ske par­la­ment, så iagt­ta­ge­re spår den en sva­er sejlads. Skul­le re­ge­rin­gen fal­de, kan hol­la­en­der­ne trø­ste sig med, at de kla­rer sig glim­ren­de uden. I de syv må­ne­der, Hol­land har va­e­ret uden en egent­lig re­ge­ring, har øko­no­mi­en stor­tri­ve­des. Den år­li­ge va­ekst lå i årets an­det kvar­tal på 3,3 pro­cent – den hø­je­ste va­ekst, si­den Hol­land til­slut­te­de sig ØMUen i 1999.

DAN­SKE po­li­ti­ke­re, der er over­be­vist om nyt­ten af et bur­ka-for­bud, bør sø­ge in­spira­tion i Østrig, hvor et så­dant for­bud har vist sig no­get van­ske­ligt at hånd­ha­e­ve. Som i Dan­mark er og­så de østrig­ske lov­gi­ve­re ve­get til­ba­ge for di­rek­te at kal­de lov­til­ta­get et bur­ka-for­bud – man diskri­mi­ne­rer jo ik­ke! – men et »for­bud mod til­da­ek­ning af an­sig­tet«. Loven trå­d­te i kraft her i ok­to­ber og har al­le­re­de vist sig at ha­ve vis­se »bi­virk­nin­ger«. Fre­dag i sid­ste uge blev en an­sat i et pr-bu­reau, der var sendt på ga­den i et ha­j­kostu­me for at prom­ove­re fir­ma­et, idømt en bø­de på 150 eu­ro (cir­ka 1100 kr.). Der er og­så fle­re rap­por­ter om cyk­li­ster, der er ble­vet stop­pet af po­li­ti­et, for­di de hav­de vik­let de­res an­sig­ter ind i hal­størkla­e­der som be­skyt­tel­se mod ef­ter­årskul­den.

BOB Cor­ker er re­pu­bli­kansk se­na­tor fra Ten­nes­see, for­mand for Se­na­tets uden­rigs­ud­valg, og en af de få se­na­to­rer, der på et tid­ligt tids­punkt støt­te­de Do­nald Trumps valg­kampag­ne. Nu har to­nen få­et en an­den lyd. I et in­ter­view med New York Ti­mes søn­dag be­skyld­te han Trump for at kø­re pra­esi­den­tem­be­det, »som var det et re­a­li­tys­how«, og er­kla­e­re­de sig foru­ro­li­get over, at Trump med si­ne skø­de­s­lø­se trus­ler kan fø­re USA »på vej­en mod en tred­je ver­denskrig«. »Han be­kym­rer mig. Han bur­de be­kym­re en­hver, der hol­der af vo­res land,« sag­de Cor­ker blandt an­det. I in­ter­viewet sag­de Cor­ker vi­de­re, at le­den­de folk i re­ge­rin­gen ka­em­per for at hin­dre pra­esi­den­ten i at føl­ge si­ne in­stink­ter. »Jeg ved som en kends­ger­ning, at det hver ene­ste dag i Det Hvi­de Hus er en kamp om at prø­ve at hol­de ham i ave.« Cor­ker til­fø­jer i in­ter­viewet, at »langt de fle­ste med­lem­mer af vor grup­pe (af re­pu­bli­kan­ske se­na­to­rer, red.) ved, hvad vi har med at gø­re«, selv om det er de fa­er­re­ste, der tra­e­der frem med en så åben kri­tik af pra­esi­den­ten. Vi repe­te­rer: Det er den re­pu­bli­kan­ske for­mand for Se­na­tets uden­rigs­ud­valg, der si­ger det her. Ik­ke Hil­lary Cl­in­ton el­ler Step­hen Col­bert.

FOTO: STEP­HEN CROWLEY/THE NEW YORK TI­MES

Trump og Cor­ker un­der valg­kam­pen, da de end­nu var go­de ven­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.