PSST..!

Weekendavisen - - Kultur - Af HEIDI LAURA

ER det her? Midt mel­lem Ama­gers ha­ve­for­e­nin­ger, lidt in­du­stri og et gi­gan­tisk sport­san­la­eg lig­ger ver­dens grim­me­ste byg­ge­ri fra 1970er­ne. Sid­ste fre­dag trå­d­te ga­ester­ne tø­ven­de ind i A. Pe­ter­sens lo­ka­ler på jagt ef­ter fer­ni­se­rin­gen, og voilà: skøn­hed! På sva­e­ven­de hyl­der var de­li­kat kunst­hånd­va­erk ud­stil­let, og ba­gerst i stu­e­e­ta­gen hav­de man truk­ket land­ska­bet ind i hu­set ved at op­byg­ge en lil­le ja­pansk ha­ve og pla­ce­re møb­ler i den. En rød chai­se­long af Nanna Ditzel sla­en­ge­de sig midt i en lil­le sø kom­plet med fisk. Oven­på i det sto­re showroom va­el­de­de det tid­li­ge af­ten­lys ind gen­nem vin­du­er­ne, mens ga­ester­ne gran­ske­de de ud­stil­le­de møb­ler. Ud­søgt ae­ste­tik er ik­ke li­ge, hvad man ven­ter at fin­de midt i Klø­ver­mar­kens Klon­dy­ke, men en del kre­a­ti­ve ryk­ker i dis­se år til om­rå­det. Ja­pan er og­så ryk­ket ind. Fer­ni­se­rin­gen gjaldt møb­ler fra det ja­pan­ske sned­ke­ri Ki­ta­ni, som i 1990er­ne op­køb­te ret­tig­he­der­ne til en ra­ek­ke dan­ske de­sig­ne­res møb­ler. Der­for stod der nu sto­le og so­fa­er af Finn Juhl og Ib Ko­fod-Lar­sen i gen­nem­ført ja­pansk ud­fø­rel­se i den in­den­dørs ha­ve. En Finn Juhl-stol i he­ste­ka­stanje var helt stri­bet af tra­e­ets årer og na­er­mest selvly­sen­de. Hvis ik­ke for­men var så per­fekt, vil­le det va­e­re pjat­tet! Hos A. Pe­ter­sen la­ver man og­så selv møb­ler, men de se­ne­ste år har man sam­ti­dig gi­vet plads til ud­stil­lin­ger, der kan forta­el­le hi­sto­ri­er­ne bag hånd­va­er­ket. Her er va­er­k­sted, showroom og gal­le­ri gå­et i ét – og fak­tisk er det en gam­mel for­mel, som går til­ba­ge til Den Per­ma­nen­te, Il­lums Bo­lig­hus og Kun­stin­du­stri­mu­se­et: ae­ste­tik, hånd­va­erk og in­du­stri i smuk fore­ning. På va­eg­gen bag sø­en vi­ste en stor fo­to­stat et ja­pansk ku­pe­ret land­skab, men hov, der lå jo Finn Juhls hus midt i Ja­pan. Det lig­ger el­lers ved si­den af kunst­mu­se­et Or­d­rup­gaard, men »en dag kom en grup­pe ja­pan­ske ar­ki­tek­tur­stu­de­ren­de på be­søg og gav sig til at må­le alt om­hyg­ge­ligt op,« for­tal­te min si­de­mand, som til dag­lig er ku­sto­de på Or­d­rup­gaard. »Og så op­byg­ge­de de alt i tro ko­pi.« Det er dog den lidt min­dre og op­rin­de­li­ge 1942-ver­sion af hu­set, som står i det smuk­ke bjerg­land­skab ved Hi­da Ta­kay­a­ma. Ban­det sat­te i med Twin Pe­aks­ag­tig mu­sik. Hvor vil­le det egent­lig gi­ve god me­ning med en ja­pansk Twin Pe­aks, der skil­dre­de li­vet i en lil­le­by ta­et på vil­de na­tur­kra­ef­ter! De­sig­ne­ren Knud Hols­cher gik og­så rundt og kig­ge­de; i Ja­pan ud­na­ev­ner man folk som ham til »Le­ven­de na­tio­nalt kleno­die«. En stri­be køn­ne ja­pan­ske vi­ske­styk­ker var ha­engt op som de­ko­ra­tion, helt i pagt med den ja­pan­ske fi­lo­so­fi om smuk­ke brugs­ting: »Og man skal brug de smuk­ke ting hver dag! Når vi­ske­styk­ker­ne er slidt op, klip­per man dem i Ja­pan til klu­de og bru­ger så dem. Og man re­pa­re­rer si­ne ting,« for­tal­te Ka­ri Pe­ter­sen, den ene halv­del af duo­en bag A. Pe­ter­sen. »De små me­talskå­le her skal kun gø­res for­sig­tigt re­ne uden di­rek­te op­vask; det er net­op me­nin­gen, at fedt og sved fra ens ha­en­der over tid gi­ver over­fla­den den ret­te pat­i­na, som ja­pa­ne­re va­erds­a­et­ter.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.