Kom­mu­na­le kul­tur­pa­lad­ser

Weekendavisen - - Berlingske Tidende - Af NI­KO­LAJ ARVE

Ar­ki­tek­ter og byg­ge­fir­ma­er har kro­ne­de da­ge i dis­se år. Overalt i lan­det sky­der nye, pre­sti­ge­fyld­te kul­tur­byg­ge­ri­er i mil­li­onklas­sen op. Man­ge mil­li­onklas­sen, fora t va­e­re me­re pra­e­cis. I kom­mu­ne ef­ter kom­mu­ne for­ka­e­ler man si­ne bor­ge­re med nye kul­tur­hu­se og te­a­tre, skøjte­hal­ler og mu­se­er, mul­ti­hal­ler og svøm­me­hal­ler – el­ler som sidst­na­evn­te of­te hed­der i dag: vand­kul­tur­hu­se. Al­le dis­se nye byg­nin­ger rej­ser sig, sam­ti­dig med at man man­ge ste­der ska­e­rer hårdt i ker­ne­vel­fa­er­den. Ud­gif­ter­ne til ae­l­dreomsorg er ek­sem­pel­vis i gen­nem­snit fal­det med 23,8 pro­cent op­gjort per +65-årig si­den kom­mu­nal­re­for­men i 2007. Og ud­gif­ter­ne til dag­til­bud er fal­det med cir­ka 10 pro­cent. Om­vendt brug­te kom­mu­ner­ne sid­ste år 10,4 pro­cent me­re på kul­tur per bor­ger. Det frem­går af Øko­no­mi- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­ets kom­mu­na­le nøg­le­tal. En pri­o­ri­te­ring, der iføl­ge Ro­ger Buch, kom­mu­nal eks­pert og forsk­nings­chef­ved Dan­marks Me­die og Jour­na­list­højsko­le, lig­ge­ret godt styk­ke fra man­ge va­el­ge­res øn­sker. »Po­li­ti­ker­ne er i et vist om­fang ude af trit med va­el­ger­ne. Der er ik­ke no­get, som ty­der på, at va­el­ger­ne går sa­er­lig me­get op i kul­tur- el­ler sport­s­om­rå­det. Det er fak­tisk nog­le af de få om­rå­der, som va­el­ger­ne ge­ne­relt vil­le spa­re på, hvis det var dem, der be­stem­te,« si­ger han. Al­li­ge­vel er stri­be­vis af kom­mu­ner i fa­erd med nye in­ve­ste­rin­ger på kul­tu­r­om­rå­det: I Naks­kov vil man byg­ge kul­tur­hu­set Told­bo­den til 80 mil­li­o­ner kro­ner. I Ebelt­oft bli­ver den gam­le malt­fa­brik om­skabt til et kul­tur- og bi­bli­o­teks­hus til me­re end 150 mil­li­o­ner kro­ner. Og i Søn­der­borg slår man i den­ne uge dø­re­ne op til et nyt mul­ti­kul­tur­hus til knap 100 mil­li­o­ner kro­ner. Der­til kom­mer en lang ra­ek­ke an­dre kul­tur­hu­se, svøm­me­hal­ler, mul­ti­hal­ler og lig­nen­de i re­sten af lan­det. Om­kring 40 kul­tu­rog idra­ets­byg­ge­ri­er til over 50 mil­li­o­ner kro­ner – per byg­ge­ri – for­ven­tes ind­vi­et i de kom­men­de år. Det frem­går af en op­gø­rel­se over kom­mu­ner­nes plan­lag­te og igang­va­e­ren­de in­ve­ste­rin­ger i pe­ri­o­den 2017-2020, som rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Byg­ge­fak­ta har ud­ar­bej­det. Pro­jek­ter­ne er of­te del­vis fi­nan­si­e­ret af pri­va­te fon­de, men sam­let set bru­ger kom­mu­ner­ne li­ge knap to mil­li­ar­der kro­ner år­ligt på an­la­eg in­den for kul­tur, fri­tid og idra­et. Der­til kom­mer drifts­ud­gif­ter­ne. Iføl­ge Hjør­dis Bran­d­rup Kort­bek, po­st­doc ved In­sti­tut­for Kul­tur­vi­den­ska­ber på Syd­dansk Uni­ver­si­tet, ud­vik­ler li­ge net­op drifts­ud­gif­ter­ne sig of­te til en be­ty­de­lig ud­for­dring for kom­mu­ner­ne. »Nog­le kom­mu­ner kom­mer i kni­be, for­di en fond do­ne­rer et stort be­løb til et stort pre­sti­ge­byg­ge­ri, men så sid­der de bag­ef­ter til­ba­ge med reg­nin­gen til drif­ten,« for­kla­rer hun og frem­ha­e­ver Ope­ra­en i Kø­ben­havn som et klas­sisk ek­sem­pel på et sponso­re­ret byg­ge­ri, der har på­ført bå­de kom­mu­nen og Det Kgl. Te­a­ter sto­re år­li­ge ek­straud­gif­ter. Og­så Jes­per Bo Jen­sen, di­rek­tør for Cen­ter for Frem­tids­forsk­ning, me­ner, at po­li­ti­ker­ne nog­le gan­ge stir­rer sig blin­de på sto­re pre­sti­ge­pro­jek­ter i ste­det for at fo­ku­se­re på sel­ve kul­tu­ren. »Po­li­ti­ke­re er me­get gla­de for at byg­ge monu­men­ter. Jeg ved ik­ke, om det er, for­di de lig­ger der­hjem­me og drøm­mer om en min­de­pla­de. Det kan man godt fri­stes til at tro en gang imel­lem. Men kul­tur ska­bes ik­ke af mur­sten el­ler be­ton. Det ska­bes af le­ven­de ak­ti­vi­te­ter,« si­ger han.

Fra in­du­stri til kul­tur

Et af de ste­der, hvor man har sat­set stort på et kul­tu­relt ham­skif­te, er i den gam­le in­du­stri­by Aal­borg. For ik­ke me­get me­re end ti år si­den kun­ne man tril­le di­rek­te ned på hav­nen og par­ke­re sin bil mel­lem al­le Aal­borgs an­dre pri­vat­bi­li­ster. Fyldt var den, hav­ne­fron­ten, en af by­ens bed­ste be­lig­gen­he­der, med par­ke­rings­plad­ser. Prak­tisk og nemt, men må­ske knap så char­me­ren­de. I dag er det na­e­sten umu­ligt at fin­de plads til sin bil på hav­nen. Den hul­le­de as­falt og par­ke­rings­plad­ser­ne er va­ek, er­stat­tet af gra­es­a­re­a­ler, hav­ne­bad og mul­ti­ba­ner til fod­bold og ba­sket­ball. Va­ek er og­så de gam­le in­du­stri­byg­nin­ger med de­res umo­der­ne larm, røg og lugt. I ste­det fik by­en først ar­ki­tek­tur­hu­set Utzon Cen­ter i 2008, teg­net af det ver­den­skend­te by­s­barn, Jørn Utzon. Der­na­est blev det gam­le kul­kraftva­erk, Nord­kraft, til et kul­tur­hus med spil­le­sted, bi­o­graf, te­a­ter og idra­ets­hal. I som­me­ren 2013 fik aal­bor­gen­ser­ne så Mu­sik­kens Hus med eget sym­fo­ni­o­r­ke­ster, og tid­li­ge­re i år genåb­ne­de det gam­le fril­ufts­bad ef­ter en or­dent­lig over­ha­ling. Ny­e­ste pro­jekt i hav­ne­om­rå­det er glas­skul­p­tu­ren Cloud Ci­ty, an­gi­ve­ligt ver­dens stør­ste, som vil ko­ste 100 mil­li­o­ner kro­ner. Sam­let har pro­jek­ter­ne ko­stet på den go­de si­de af én mil­li­ard kro­ner. I de fle­ste til­fa­el­de har pri­va­te fon­de skudt sto­re mil­li­onbe­løb i in­ve­ste­rin­ger­ne, men og­så i Aal­borg sid­der kom­mu­nen ale­ne til­ba­ge med en stor del af de år­li­ge driftsom­kost­nin­ger. Mu­sik­kens Hus mod­ta­ger ek­sem­pel­vis hvert år me­re end 10 mil­li­o­ner kro­ner i til­skud til drif­ten. Al­li­ge­vel er Aal­borgs borg­me­ster, Tho­mas Ka­strup-Lar­sen (S), over­be­vist om, at in­ve­ste­rin­ger­ne er de helt rig­ti­ge for lim­fjord­s­by­en. »Vi kan se, at Aal­borg vok­ser gan­ske kraf­tigt. In­den for de sid­ste fi­re år er vi vok­set med 10.000 ind­byg­ge­re, og in­den for de sid­ste to år er der skabt 5.000 ar­bejds­plad­ser. Be­ska­ef­ti­gel­sen har al­drig va­e­ret hø­je­re, og det har jo blandt an­det no­get at gø­re med, at vi har en of­fen­siv in­ve­ste­rings­stra­te­gi. Så for mig at se er der ik­ke no­get al­ter­na­tiv til at in­ve­ste­re i by­en,« si­ger han. Som i Aal­borg hå­ber et va­eld af an­dre by­er, at mil­li­ondy­re kul­tur­byg­ge­ri­er vil for­vand­le net­op dem fra tra­et­te in­du­stri- og han­dels­by­er til le­ven­de kul­tur- og vi­dens­by­er. I Ebelt­oft skal Den Ny Malt­fa­brik ek­sem­pel­vis »sum­me af liv 24 ti­mer i døg­net 365 da­ge om året«, ly­der det på kul­tur­hu­sets hjem­mesi­de. Og i Søn­der­borg skal det nye mul­ti­kul­tur­hus va­e­re »med til at for­vand­le hav­ne­om­rå­det til et at­trak­tivt og dy­na­misk kul­turknu­de­punkt.« Men iføl­ge Hjør­dis Bran­d­rup Kort­bek fra SDU ri­si­ke­rer man­ge af by­er­ne i vir­ke­lig­he­den at ud­vik­le sig alt for ens­ar­tet. »De vil jo helst ik­ke lig­ne hin­an­den. De vil skil­le sig ud, og det prø­ver de ved at ska­be de­res unik­ke forta­el­ling om net­op de­res by, de­res sa­er­li­ge hi­sto­rie el­ler sa­er­ken­de. Men må­den, det bli­ver gjort på, er of­te den sam­me,« si­ger hun: »Man har en fo­re­stil­ling om, at de kre­a­ti­ve og højtud­dan­ne­de bor­ge­re bli­ver til­truk­ket af kul­tu­rel­le steds­kva­li­te­ter. Men det pa­ra­doksa­le er, at når man sat­ser vold­somt me­get på et kul­tu­relt pre­sti­ge­byg­ge­ri, er der fa­re for, at det bli­ver lidt for mo­no­kul­tu­relt. På den må­de ska­ber pro­jek­ter­ne ik­ke nød­ven­dig­vis en kul­tu­relt mang­fol­dig by, som kan til­tra­ek­ke nye bor­ge­re.« Net­op det at fri­ste nye bor­ge­re til at bosa­et­te sig i kom­mu­nen frem­fø­res el­lers of­te som ar­gu­ment for at sat­se på kul­tur­byg­ge­ri­er. Så­dan ly­der am­bi­tio­nen og­så i Søn­der­borg, hvor borg­me­ster Erik Lauritzen (S) i dag del­ta­ger i ind­vi­el­sen af by­ens nye Mul­ti­kul­tur­hus på hav­nen. »Når vi in­ve­ste­rer i kul­tu­ren, er det, for­di vi gen­nem ti år har set, at vo­res pla­ce­ring i en krog af Dan­mark gør, at vi er pi­sket til at sør­ge for, at det er en spa­en­den­de by at bosa­et­te sig i. Og der spil­ler kul­tu­ren ba­re en ka­em­pe rol­le,« si­ger han. Men iføl­ge Jes­per Bo Jen­sen fra Cen­ter for Frem­tids­forsk­ning er der in­gen do­ku­men­ta­tion for, at det er til­fa­el­det. »Vi har un­der­søgt flyt­te­møn­stre­ne for bor­ge­re, spe­ci­elt i en ra­ek­ke kom­mu­ner i det midtjy­ske, og der er alt­så ik­ke no­gen, der er flyt­tet til Hor­sens på grund af kon­cer­ter, til Her­ning på grund af Boxen el­ler til Aar­hus på grund af Dokk1 el­ler no­get i den stil. Man flyt­ter ik­ke på grund af kul­tur el­ler fod­bold el­ler den slags. Det vir­ker ik­ke,« si­ger han.

Nulsums­spil

Spør­ger man bor­ger­ne di­rek­te, hvad de øn­sker, kom­mu­ner­ne skal bru­ge de­res pen­ge på, vil de fa­er­re­ste pri­o­ri­te­re kul­tur­byg­ge­ri­er. Blot 10 pro­cent har den slags pro­jek­ter som høj pri­o­ri­tet, vi­ser en un­der­sø­gel­se fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning fra 2016. De fle­ste fo­re­tra­ek­ker, a tan la egs bud­get­ter­ne i ste­det b ru­ge­spå­lav prak­ti­ske tings om fol­ke­sko­ler, ve­je, klo­a­ke­ring og ple­je­hjem. Hos Dansk Fol­ke­par­ti vil kul­tu­r­ord­fø­rer Alex Ahrendt­sen dog ik­ke blan­de sig i kom­mu­ner­nes be­slut­nin­ger. Det er op til den en­kel­te kom­mu­ne, ly­der det fra ord­fø­re­ren, som og­så sid­der i Oden­se By­råd. Men han har al­li­ge­vel et ven­ligt råd til kom­mu­ner­ne: »De skal selv­føl­ge­lig sør­ge for, at der er pen­ge til ind­hol­det, så byg­nin­ger­ne ik­ke står tom­me. Det er jo ret af­gø­ren­de. Og så skal man selv­føl­ge­lig og­så kig­ge på, hvad man har i for­vej­en,« si­ger han. Iføl­ge Jes­per Bo Jen­sen er det dog of­te li­ge dér, ka­e­den hop­per af for kom­mu­ner­ne. Når al­le går ef­ter det sam­me, bli­ver det sam­le­de re­sul­tat ik­ke op­ti­malt, me­ner han. »Vi får spredt kul­turkro­ner­ne ud med et tyndt lag mar­ga­ri­ne. I ste­det for at få nog­le kul­turin­sti­tu­tio­ner, der er va­erd at be­sø­ge, skal al­le ha­ve det sam­me. Og så bli­ver det kunst­ne­ri­ske ni­veau på te­a­tre­ne og kon­cert­ste­der­ne og så vi­de­re for lavt. Folk kan al­li­ge­vel kø­re rundt, så vi kan li­ge så godt sat­se på én ting i vo­res kom­mu­ne, en an­den ting i en an­den og en tred­je ting i en tred­je,« si­ger han. Det er forsk­nings­chef Ro­ger Buch enig i: »Sam­let set tror jeg ik­ke, man kan nå frem til, at det her er en for­del for kom­mu­ner­ne bredt el­ler for Dan­mark som hel­hed. I sid­ste en­de er det et nulsums­spil,« si­ger han.

»Po­li­ti­ke­re er me­get gla­de for at byg­ge monu­men­ter. Jeg ved ik­ke, om det er, for­di de lig­ger der­hjem­me og drøm­mer om en min­de­pla­de.« Jes­per Bo Jen­sen, di­rek­tør for Cen­ter for Frem­tids­forsk­ning

Pre­sti­ge. Kom­mu­ner­ne spa­rer på bå­de de gam­le og de un­ge, mens nye kul­tur­hu­se og idra­ets­fa­ci­li­te­ter sky­der op overalt. Er for­sø­get på at ska­be »kul­tu­rel mang­fol­dig­hed« gå­et for vidt?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.