Ra­ci­ster

Weekendavisen - - Samfund - Af LENY MALACINSKI

I DEN­NE uge luk­ke­de end­nu en mus­lim­sk frisko­le. Al-Sa­lam sko­len i Oden­se hav­de rod i øko­no­mi­en og var i for­vej­en un­der ska­er­pet til­syn af Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et. De­le af un­der­vis­nin­gen fo­re­gik på ara­bi­sk, bør­ne­ne vir­ke­de be­k­lem­te un­der et til­syns­be­søg, og det var i øv­rigt usik­kert, om skole­le­de­ren be­her­ske­de dansk. Med an­dre ord et per­fekt pa­ral­lel­sam­fund, fi­nan­si­e­ret med de bed­ste in­ten­tio­ner af den dan­ske vel­fa­erds­stat. Sko­len er ba­re en af fle­re frisko­ler, der vi­ser, at nog­le ind­van­drer­grup­per hver­ken bry­der sig om Dan­mark, dan­ske­re el­ler den dan­ske kul­tur. De sen­der de­res børn på mus­lim­ske sko­ler, net­op for­di de er ga­ran­te­ret en dan­sker­fri sko­le med mini­mal be­rø­ring med det dan­ske sam­fund og dan­ske va­er­di­er. Her op­dra­ges de ik­ke til at bo i de­res eget land, men i fora­el­dre­nes Mel­le­mø­sten.

AL­LI­GE­VEL har vi in­tet ord for det. Mens ord­for­rå­det er stort den mod­sat­te vej – ra­cis­me, eks­klu­sion, is­la­mo­fo­bi, diskri­mi­na­tion – ved vi ik­ke, hvad det hed­der, når ind­van­dre­re ven­der det dan­ske sam­fund ryg­gen. Der er en ten­dens til at op­fat­te os selv som dem, der skal hol­de den in­dre svi­ne­hund ne­de af al­le kra­ef­ter, og ind­van­drer­ne som de åb­ne og mang­fol­di­ge. Det for­hol­der sig li­ge mod­sat. Dan­sker­ne er langt me­re to­le­ran­te end ind­van­dre­re på na­e­sten al­le pa­ra­me­tre; re­li­gi­øst, so­ci­alt, et­nisk, po­li­tisk, seksu­elt. Al­li­ge­vel fast­hol­der nog­le sta­dig myten om det eks­klu­de­ren­de Dan­mark. For ek­sem­pel De Ra­di­ka­les Ze­nia Stam­pe, der skrev så­le­des om fra­val­get af fol­ke­sko­len på Face­book i au­gust: »Det sid­ste, man har lyst til som fora­el­der, det er at sen­de sit barn et sted hen, hvor man fryg­ter det ik­ke er vel­kom­ment. Og der­for la­ver man si­ne eg­ne sko­ler. Ik­ke for at hyl­de an­dre va­er­di­er. Ik­ke for at le­ve i et pa­ral­lel­sam­fund.« Det er sva­ert at se det eks­klu­de­ren­de i en dansk fol­ke­sko­le med la­e­re­re og pa­e­da­go­ger, ob­liga­to­ri­ske le­ge­grup­per og ud­vik­lings­pla­ner. Det er og­så sva­ert at se det ra­ci­sti­ske i et land, der gi­ver asyl, bolig, so­ci­a­le ydel­ser, sko­le­gang, bi­bli­o­te­ker og sund­heds­va­e­sen til uden­land­ske stats­bor­ge­re, hvoraf man­ge al­drig kom­mer til at bi­dra­ge. Uan­set hvad In­ger Støj­berg har som bag­grunds­ska­erm på sin iPad. Det må ef­ter­hån­den stå klart, at in­te­gra­tions­pro­ble­mer­ne i Dan­mark skyl­des, at ind­van­drer­ne selv-se­gre­ge­rer. Det er der­for, de ik­ke kan fin­de ud af at ta­le med de­res børn om det sam­fund, de be­der dem vok­se op i. Det er der­for, voks­ne ma­end på so­ci­a­le ydel­ser mod­ar­bej­der li­ge­stil­ling for de­res eg­ne døtre, men ger­ne la­der sig for­sør­ge af de kvin­der, der hver dag går på ar­bej­de. På trods af den ene hads­py­en­de, ik­ke-dansk­ta­len­de imam ef­ter den an­den, er man­ge dan­ske­re sta­dig ban­ge for, at det er dem, der har sagt no­get for­kert.

VI si­ger med en sa­ert adres­se­løs for­mu­le­ring, at in­te­gra­tio­nen »har fejl­et«. Men in­te­gra­tio­nen har ik­ke fejl­et for dem, der vil bo og le­ve her, uan­set om de kom­mer fra Øst­eu­ro­pa el­ler Mel­le­mø­sten. In­te­gra­tio­nen lyk­kes net­op for dem, der sen­der de­res børn i dansk sko­le og gi­ver dem en op­va­ekst med dan­ske ven­ner, hvor de la­e­rer at va­e­re med, ik­ke imod. In­gen ved bed­re end de fa­mi­li­er, hvad det vil si­ge at bli­ve sat i bås med dem, der ik­ke vil. Alt det­te vi­ser, at der er grund til at va­e­re me­re ban­ge for ha­lal­hip­pi­en end den in­dre svi­ne­hund. De go­de in­ten­tio­ner og so­ci­a­le ydel­ser har for man­ge fa­mi­li­ers ved­kom­men­de gjort me­re ska­de end gavn. Hvem har for ek­sem­pel gjort mest for at in­klu­de­re ind­van­dre­re: De po­li­ti­ke­re, der kra­e­ver, at ud­la­en­din­ge la­e­rer dansk og går på ar­bej­de? El­ler dem, der prø­ver at be­skyt­te dem imod ar­bejds­mar­ke­det, som var det en ube­ha­ge­lig straf? Dem, der mod­sat­te sig sprogscre­e­ning af små børn og til­lod dem at vok­se op med det so­ci­a­le han­di­cap, det er ik­ke at kun­ne for­mu­le­re sig or­dent­ligt? El­ler dem, der pro­ble­ma­ti­se­re­de, at ind­van­drer­børn ik­ke sen­des i vug­ge­stue og bør­ne­ha­ve? Dan­sker­nes pro­blem er ik­ke, at vi er ra­ci­ster. Det er, at vi frem­står som et vagt og ef­ter­gi­ven­de sam­fund, der har va­e­ret alt for la­en­ge om at iden­ti­fi­ce­re de hår­de va­er­di­er hos an­dre, som vi for la­engst har gjort op med hos os selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.