Util­bør­lig ad­vo­kat

Weekendavisen - - Samfund -

DEN om­strid­te ad­vo­kat Chri­sti­an Har­lang har tabt før­ste run­de i en sø­sken­de­strid om øko­no­misk mis­brug af mo­de­rens ejen­dom­me. Den 92-åri­ge In­ge Me­re­te Har­lang har si­den 1998 sid­det i uskif­tet bo og har gi­vet ham fuld­magt til at be­sty­re bo­et. Hans tre sø­sken­des på­stand er, at han uden mo­de­rens vi­den­de i åre­nes løb har op­ta­get lån i bo­ets hu­se og grun­de, som de er ud­set til at arve, og ef­ter­føl­gen­de har ført sto­re be­løb over til sig selv og sit nød­li­den­de ad­vo­kat­fir­ma. Iføl­ge dem har han og­så sat mo­de­ren op imod de tre an­dre børn, som hun nu ik­ke la­en­ge­re øn­sker at ha­ve kon­takt med. Skif­te­ret­ten i Lyng­by for­hol­der sig af go­de grun­de ik­ke til det fø­lel­ses­ma­es­si­ge regn­skab i Har­lang-fa­mi­li­en, men i spørgs­må­let om pen­ge­ne får de tre yn­gre sø­sken­de ret i den ken­del­se, som skif­te­ret­ten af­sag­de man­dag: Skif­te­ret­ten »fin­der det nød­ven­digt at fra­ta­ge In­ge Me­re­te Har­lang rå­dig­he­den over fa­el­le­se­jet, idet der er na­er­lig­gen­de ri­si­ko for, at hun ved fuld­magts­ha­ver Chri­sti­an Har­lang på util­bør­lig må­de vil dis­po­ne­re til ska­de for bo­et og her­med ri­si­ko for at på­fø­re bo­et et tab,« står der i ken­del­sen. Hvor­ef­ter hun – la­es: Chri­sti­an Har­lang – hver­ken kan sa­el­ge el­ler pantsa­et­te si­ne ejen­dom­me. Skif­te­ret­ten fra­ta­ger hen­de og­så rå­dig­he­den over et til­go­de­ha­ven­de på 2,5 mil­li­o­ner kr., som an­ses for ud­lånt til ham. Selv af­vi­ser ad­vo­ka­ten si­ne sø­sken­des på­stan­de. Han har for­langt sa­gen gen­op­ta­get ved skif­te­ret­ten, der iføl­ge ham »har af­gjort tvi­sten ud fra ma­te­ri­a­le med fal­ske op­lys­nin­ger, som mod­par­ter­ne uden ko­pi til os har ind­sendt til skif­te­ret­ten, der ved eks­pe­di­tions­fejl har glemt at fo­re­la­eg­ge det­te for os.« ppj

FO­TO: SCAN­PIX

Chri­sti­an Har­lang i de go­de år: I 2003 stred han bravt for grøn­land­ske fan­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.