Pen­ge på lom­men

Weekendavisen - - Samfund - Af JOHANNE MYGIND

NÅR kvin­der i dis­se da­ge un­der hash­tag­get me­too forta­el­ler om over­greb fra che­fer, kol­le­ga­er, ven­ner, ae­g­te­ma­end og stu­di­e­kam­me­ra­ter, lø­ber der en dy­be­re og mør­ke­re strøm un­der de­res be­ret­nin­ger. Me­too er ik­ke ba­re en hi­sto­rie om ma­end, som ik­ke kan sty­re de­res seksu­el­le ly­ster, og kvin­der, som ik­ke kan si­ge nej. Me­too er og­så en hi­sto­rie om den fort­sat­te øko­no­mi­ske ulig­hed mel­lem ma­end og kvin­der. Bag be­ret­nin­ger­ne om pro­du­ce­ren Har­vey We­in­ste­in er hi­sto­ri­en om et Hol­lywood, hvor ma­en­de­ne sid­der tungt på mag­ten, og de mand­li­ge sku­e­spil­le­re tje­ner langt me­re end de kvin­de­li­ge. Det er og bli­ver nem­me­re at kra­en­ke, be­fam­le og be­s­ud­le men­ne­sker, som ik­ke kan si­ge fra, for­di de des­pe­rat har brug for prak­tik­plad­sen el­ler job­bet el­ler ba­re den be­skyt­tel­se, som kom­mer fra at ha­ve en vel­ha­ven­de ae­g­te­mand. Un­der me­too-slo­ga­net slad­res der om, at kvin­der i Hol­lywood, Mum­bai og Rø­d­ov­re sta­dig tje­ner min­dre og har en me­re usik­ker til­knyt­ning til ar­bejds­mar­ke­det end ma­end. Vi kan ik­ke dis­ku­te­re seksu­el­le kra­en­kel­ser uden at dis­ku­te­re de øko­no­mi­ske struk­tu­rer, som mu­lig­gør dem.

DET ga­el­der og­så her i Dan­mark, hvor de sid­ste års re­for­mer af vel­fa­erds­sta­ten har få­et helt for­skel­li­ge kon­se­kven­ser for ma­end og kvin­der. Iføl­ge re­ge­rin­gens ud­spil til den nye skat­tere­form vil ma­end for ek­sem­pel i gen­nem­snit få 5200 kro­ner i skat­te­let­tel­se, mens kvin­der må nø­jes med 3400 kro­ner. Skat­te­let­tel­ser­ne går til de mest vel­ha­ven­de dan­ske skat­tey­de­re, og og­så her til lands tje­ner kvin­der mar­kant dår­li­ge­re end ma­end. Til gen­ga­eld er det kvin­der, som er ble­vet mest ramt af de sid­ste års so­ci­a­le re­for­mer. Kon­tant­hja­elpslof­tet ram­te for ek­sem­pel i 72 pro­cent af til­fa­el­de­ne kvin­der, for­di isa­er en­li­ge mødre fik be­gra­en­set de­res ydel­ser fra det of­fent­li­ge. Den­ne nye ulig­hed bli­ver for­va­er­ret af, at skat­te­let­tel­ser­ne i høj grad fi­nan­si­e­res af be­spa­rel­ser i den of­fent­li­ge sek­tor. Det be­ty­der ik­ke ba­re for­rin­ge­de ar­bejds­vil­kår og fy­rings­trus­ler for de man­ge of­fent­ligt an­sat­te kvin­der, men og­så dår­li­ge vil­kår for kvin­ders ar­bejds­liv ge­ne­relt. Det er sta­dig kvin­der­ne, som går ned i tid for at hen­te bør­ne­ne fra de vug­ge­stu­er, der li­der un­der mang­len på pa­e­da­go­ger. Og det er kvin­der­ne, som pas­ser de gam­le fora­el­dre, der ik­ke får den nød­ven­di­ge om­sorg på de of­fent­li­ge ple­je­hjem.

ET ve­lud­byg­get so­ci­alt sik­ker­heds­net og sta­tens over­ta­gel­se af det tra­di­tio­nel­le kvin­de­li­ge om­sorgs­ar­bej­de har gi­vet kvin­der i Dan­mark en uset øko­no­misk selv­sta­en­dig­hed. I dag ta­ger man­ge det for gi­vet, at vi kan ar­bej­de, selv­om vi har små børn el­ler sy­ge på­rø­ren­de, og at sta­ten vil hja­el­pe, hvis vi for­la­der vo­res ma­end el­ler bli­ver fy­ret fra vo­res ar­bej­de. Det gør det mu­ligt for kvin­der at for­la­de den vol­de­li­ge mand, stik­ke af fra den kon­trol­le­ren­de fa­mi­lie el­ler si­ge fra over for ar­bejds­gi­ve­ren, som gør seksu­el chi­ka­ne til en del af job­be­skri­vel­sen. Den mu­lig­hed bli­ver min­dre, når den of­fent­li­ge sek­tor for­rin­ges, det so­ci­a­le sik­ker­heds­net bli­ver me­re grov­ma­sket, og den øko­no­mi­ske ulig­hed mel­lem ma­end og kvin­der vok­ser. Bå­de me­too og det nu­va­e­ren­de ud­spil til en skat­tere­form er der­for en skarp på­min­del­se om, at mo­der­ne fe­mi­nis­me i li­ge så høj grad bør dis­ku­te­re øko­no­mi som po­r­no­gra­fi og vold­ta­egtskul­tur. Vi kan ik­ke nø­jes med at de­le de­res per­son­li­ge er­fa­rin­ger el­ler gø­re den nu­va­e­ren­de de­bat om chi­ka­ne og vold­ta­egt til et løs­re­vet spørgs­mål om, hvor­dan vi la­e­rer ma­end at la­de va­e­re med at kra­en­ke el­ler kvin­der at si­ge nej. Hvis vi vir­ke­lig vil ha­ve en me­re li­ge­stil­let ver­den, må vi bli­ve ved med at dis­ku­te­re li­ge­løn og øko­no­misk om­for­de­ling. Det er og bli­ver nem­me­re at si­ge NEJ til at bli­ve ta­get på rø­ven, når man har pen­ge på lom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.