Slag­te­ren af Ka­bul ven­der til­ba­ge

Weekendavisen - - Udland - Af SUNE EN­GEL RAS­MUS­SEN

KA­BUL – Ef­ter to år­ti­er i skjul, ef­ter­søgt som in­ter­na­tio­nal ter­r­o­rist, fik Gul­bud­din Hek­maty­ar den bedst ta­en­ke­li­ge vel­komst, da han tid­li­ge­re i år vend­te til­ba­ge til Ka­bul. Mens de­mon­stran­ter skil­te­de med pla­ka­ter af Hek­maty­ar som en blod­dryp­pen­de tyran, kør­te hans kor­te­ge af pans­re­de biler, over­vå­get af to he­li­kop­te­re, di­rek­te til pra­esi­dent­pa­lad­set. Det var i maj. Si­den har en af Af­g­ha­ni­stans ab­so­lut mest be­ryg­te­de krigs­her­rer, kendt som Slag­te­ren af Ka­bul, haft samt­li­ge ve­st­li­ge am­bas­sa­dø­rer af be­tyd­ning til te i sit nye hjem na­er par­la­men­tet og det søn­der­skud­te Daru­la­man Pa­lads – søn­der­skudt, i øv­rigt, af hans ra­ket­ter un­der 90er­nes bor­ger­krig. Jeg mø­der 70-åri­ge Hek­maty­ar til hans før­ste in­ter­view med uden­land­sk pres­se si­den hans freds­af­ta­le med re­ge­rin­gen sid­ste år. Ev­nen til be­na­eg­tel­se er sta­erk hos den al­dren­de krigs­her­re. Jeg pra­e­sen­te­rer en lang li­ste af an­kla­ger mod ham og hans til­ha­en­ge­re: Bom­bar­de­men­ter af tu­sind­vis af ci­vi­le, sy­re­an­greb mod util­da­ek­ke­de kvin­der, drab og kid­nap­ning af po­li­ti­ske mod­stan­de­re, drift af tor­tur­kam­re. Han af­vi­ser med ro­lig stem­me det he­le som »løgn«, og be­na­eg­ter, at man­ge af­g­ha­ne­re forag­ter ham. »Hvis du har fo­re­ta­get en me­nings­må­ling og fun­det en mas­se men­ne­sker, der har den­ne hold­ning, så vis den en­de­lig til os,« si­ger han med et bedste­fa­der­ligt smil. Hans man­ge­åri­ge rå­d­gi­ver, Amin Ka­rim, ind­sky­der, at pro­tester­ne mod hans boss har va­e­ret til at over­se. »Hvor man­ge var der? Vi har talt 43 per­so­ner,« si­ger Ka­rim. »Vi skød ik­ke en ene­ste gang mod ci­vi­le om­rå­der,« fort­sa­et­ter Hek­maty­ar, om bor­ger­kri­gen. Jeg på­pe­ger, at men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner har fyl­dig do­ku­men­ta­tion om det mod­sat­te. »Jeg vil­le øn­ske, at der blot var en af dis­se or­ga­ni­sa­tio­ner, der var tro­va­er­dig,« suk­ker han. En af Hek­maty­ars nye na­bo­er er Ma­jid, som og­så bo­e­de her som te­e­na­ger un­der bor­ger­kri­gen, da Hek­maty­ars op­rø­re­re dag­ligt bom­bar­de­re­de na­bo­la­get. Så man­ge blev dra­ebt, at fa­mi­li­en op­ma­ga­si­ne­re­de be­gra­vel­ses­ma­te­ri­a­ler i hu­set, forta­el­ler Ma­jid. En dag ram­te en ra­ket hans sla­egt­nin­ges hus og dra­eb­te fi­re børn. »Vi kun­ne ik­ke en­gang gen­ken­de, hvil­ken kro­p­s­del der hør­te til hvil­ket barn,« si­ger Ma­jid.

Hja­elp til co­me­ba­ck

In­gen hav­de for­ven­tet en und­skyld­ning fra Hek­maty­ar. Men han skal ta­ges al­vor­ligt. Han er i fa­erd med en in­te­gra­tion i po­li­tisk main­stream for­ud for pra­esi­dentval­get i 2019 og får in­di­rek­te hja­elp til sit co­me­ba­ck fra bå­de den af­g­han­ske re­ge­ring og dens ve­st­li­ge part­ne­re. Men­ne­ske­ret­tig­heds­for­ka­em­pe­re, der kri­ti­se­rer freds­af­ta­len for at for­sta­er­ke en kul­tur af straf­fri­hed, la­en­ge prom­ove­ret af det in­ter­na­tio­na­le sam­fund, er ude på si­de­linj­en. Gul­bud­din Hek­maty­ar var en­gang en helt. En af CIAs ma­end. Hans muja­he­din-grup­pe var den stør­ste mod­ta­ger af pen­ge og vå­ben fra USA un­der den af­g­han­ske mod­stand­s­kamp mod den sov­je­ti­ske be­sa­et­tel­se i 1980er­ne. Men hans loy­a­li­tet var mid­ler­ti­dig. Da Af­g­ha­ni­stan brød sam­men i bor­ger­krig, reg­ne­de ra­ket­ter fra Hek­maty­ars mi­lits ned over Ka­bul. Da Ta­le­ban tog mag­ten, flyg­te­de han til Iran, hvor­fra han led­te Hezb-i Is­la­mi-be­va­e­gel­sen. Ef­ter Ta­le­bans fald vend­te Hek­maty­ar kortva­rigt til­ba­ge til Af­g­ha­ni­stan og hjalp ef­ter eget ud­sagn Osama bin La­den med at flyg­te, in­den han selv fortrak til bjer­ge­ne. Han på­står at ha­ve le­vet 16 år i Af­g­ha­ni­stan, men ef­ter­ret­nings­kil­der me­ner, at han har holdt til i Paki­stan. I den pe­ri­o­de stod han bag fle­re an­greb på uden­land­ske sol­da­ter og ter­r­or­an­greb, her­i­blandt mod et su­per­mar­ked i Ka­bul. Ef­ter fle­re års freds­for­hand­lin­ger fik Hek­maty­ar sid­ste år, hvad han bad om: im­mu­ni­tet, be­talt bolig, sik­ker­heds­vag­ter og fri­ta­gel­se fra in­ter­na­tio­na­le sank­tio­ner. Han lo­ve­de til gen­ga­eld at stop­pe ter­r­or­hand­lin­ger og ac­cep­te­re­de ve­st­lig til­ste­de­va­e­rel­se i lan­det. Man slut­ter som be­kendt ik­ke fred med si­ne ven­ner, men med si­ne fjen­der. For op­ti­mi­ster gi­ver freds­af­ta­len et glimt af håb om, at lan­dets stør­ste op­rørs­be­va­e­gel­se, Ta­le­ban, og­så kan lok­kes til at for­hand­le. EU har så­gar øre­ma­er­ket tre mil­li­o­ner eu­ro til at im­ple­men­te­re af­ta­len, in­klu­si­ve så­kald­te »ad-hoc krav«. Hek­maty­ar me­ner selv, at han kan for­mid­le kon­takt til Ta­le­ban. »De­res po­si­tion har aen­dret sig. Ta­le­ban er me­re ivri­ge ef­ter at slut­te fred. Vi bør ta­ge imod for­hand­lin­ger med åb­ne ar­me og ac­cep­te­re al­le de­res ri­me­li­ge krav,« si­ger han. Set fra slag­mar­ken, hvor Ta­le­ban kon­trol­le­rer sit stør­ste ter­ri­to­ri­um si­den 2001, sy­nes op­rø­rer­ne dog ik­ke på nip­pet til at la­eg­ge våb­ne­ne. For ny­lig spurg­te jeg en Ta­le­ban-kom­man­dør i Lo­gar, om Hek­maty­ar var et for­bil­le­de for fred. »Han er mu­na­fiq (en hyk­ler, red.). Han re­pra­e­sen­te­rer ik­ke os. Han ved ik­ke, hvad vi vil ha­ve,« lød sva­ret.

Hvid­va­sk­ning

Hek­maty­ar er blot den se­ne­ste i en ra­ek­ke krigs­her­rer med blod­plet­tet hi­sto­rie, der sø­ger mod politik. For­di han flyg­te­de fra Af­g­ha­ni­stan ef­ter 2001, mis­se­de han den stor­sti­le­de ima­ge­hvid­va­sk­ning, som an­dre nød godt af. Af­g­hansk politik er nu do­mi­ne­ret af al­dren­de muja­he­di­ner, hvis pri­ma­e­re krav på ind­fly­del­se be­ror på de­res til­ha­en­ge­res ev­ne til at ska­be uro, og som ik­ke bi­dra­ger syn­der­ligt til hver­ken stats­op­byg­ning el­ler ud­form­ning af politik. Ve­st­li­ge re­ge­rin­ger in­si­ste­rer på, at Af­g­ha­ni­stans de­mo­kra­ti­ske ud­vik­ling er »af­g­hansk le­det og af­g­hansk ejet«, men lan­dets juri­di­ske og po­li­ti­ske in­sti­tu­tio­ner er fun­de­ret på uden­land­sk bi­stand. Ve­st­li­ge am­bas­sa­der og or­ga­ni­sa­tio­ner er of­te ale­ne om at fast­hol­de fo­kus på be­skyt­tel­se af men­ne­ske­ret­tig­he­der, så de­res po­li­ti­ske sig­na­ler har va­egt, sa­er­ligt over for en af­g­hansk be­folk­ning, der i høj grad ser sy­ste­met som gen­nem­sy­ret af dob­belt­moral og op­portu­nis­me. Blandt dem, der har nydt godt af re­ha­bi­li­te­rin­gen ef­ter 2001, er den tid­li­ge­re muja­he­din-le­der Ab­dul Ra­sul Sayy­af. 70-åri­ge Sayy­af er så ra­di­kal en is­la­mist, at den fi­lip­pin­ske Abu Sayy­af-grup­pe, der har svo­ret loy­a­li­tet til IS, tog sit navn ef­ter ham. Det var Sayy­af, der i sin tid in­vi­te­re­de Osama bin La­den til Af­g­ha­ni­stan. Si­den 2001 har Sayy­af for­må­et, og få­et lov til, at genop­fin­de sig selv som en form for stats­no­bi­li­tet, der får per­son­ligt be­søg af pra­esi­den­ten un­der Eid og kur­ti­se­res af ve­st­li­ge diplo­ma­ter. »Jeg fin­der al­tid Mr. Sayy­afs syns­punk­ter og per­spek­ti­ver sti­mu­le­ren­de og gla­e­der mig til at fort­sa­et­te vo­res re­la­tio­ner,« sag­de tid­li­ge­re EU-am­bas­sa­dør og dansk am­bas­sa­dør til Af­g­ha­ni­stan, Franz-Mi­cha­el Mel­l­bin, i 2015 ef­ter et mø­de med man­den, der og­så var per­son­lig men­tor for Kha­lid Sheikh Mo­ham­med, ar­ki­tek­ten bag 9/11-an­gre­be­ne. Ud­ta­lel­sen prom­ove­res på EUs face­book­si­de. Mel­l­bin mød­te og­så som en af de før­ste am­bas­sa­dø­rer den til­ba­ge­vend­te Hek­maty­ar, men det var hans au­stral­ske mod­part, der vak­te fu­r­o­re på de so­ci­a­le me­di­er, da han twe­e­te­de om sit »frem­ra­gen­de mø­de med Hans Ex­cel­len­ce Gul­bud­din Hek­maty­ar.« »Skam­fuldt! At sid­de med en ter­r­o­rist og kal­de ham Hans Ex­cel­len­ce,« sag­de én af­g­hansk Twit­ter-bru­ger. »Det er, hvad man kal­der dob­belt­stan­dar­der,« twe­e­te­de en an­den.

Un­der­gra­ven­de for fred

Ind­lem­mel­sen af tid­li­ge­re op­rørs­le­de­re pa­ci­fi­ce­rer dem mu­lig­vis, men styr­ker ik­ke nød­ven­dig­vis sta­ten. Tag vi­ce­pra­esi­dent Ab­dul Ras­hid Dostum, i nog­le kor­ri­do­rer kendt som Con­tai­ner Man, ef­ter at han i 2001 lod hund­red­vis af ta­le­ba­ne­re dø af ilt­man­gel i skibscon­tai­ne­re, selv om de hav­de over­gi­vet sig. Hans volds­ger­nin­ger er man­ge og far­ve­ri­ge, men i 2013 sag­de Dostum of­fent­ligt und­skyld. Året ef­ter blev han vi­ce­pra­esi­dent un­der As­hraf Gha­ni. Nu har Dostum imid­ler­tid dan­net en pro­testal­li­an­ce imod re­ge­rin­gen sam­men med an­dre med­lem­mer af sam­me re­ge­ring, her­i­blandt uden­rigs­mi­ni­ste­ren og lan­dets mest magt­ful­de gu­ver­nør, At­ta Muham­med Noor. Al­li­an­cen mø­des i Tyr­ki­et af den simp­le grund, at Dostum for­lod Af­g­ha­ni­stan, da han kom un­der ef­ter­forsk­ning for at ha­ve bort­ført en po­li­tisk ri­val og be­or­dret ni af si­ne bo­dygu­ards til at vold­ta­ge ham på skift med en ka­lasj­ni­kov. Dostum er ind­til vi­de­re slup­pet for ret­ter­gang. Hans ud­rej­se ud­stil­le­de den af­g­han­ske re­ge­ring, men, iføl­ge kri­ti­ke­re, og­så in­ter­na­tio­na­le do­no­rers mang­len­de vil­je til at sa­et­te hand­ling bag ord om be­skyt­tel­se af af­g­han­ske bor­ge­res rets­sik­ker­hed. Ef­ter an­kla­ger­ne svor pra­esi­dent Gha­ni, at krigs­her­rer ik­ke la­en­ge­re var ha­e­vet over loven. EU-am­bas­sa­dø­rer lo­ve­de at gå he­le vej­en med pra­esi­den­ten og for­tal­te pri­vat til We­e­ken­da­vi­sen, at sel­ve re­ge­rin­gens tro­va­er­dig­hed af­hang af, at Dostum blev straf­fet. Dostum, deri­mod, forskan­se­de sig i seks må­ne­der i sit pa­lae i mid­ten af Ka­bul, be­skyt­tet af be­va­eb­ne­de mi­lits­folk. Til sidst la­ve­de re­ge­rin­gen en af­ta­le med den tyr­ki­ske pra­esi­dent, Re­cep Tayyip Er­do­gan, om, at Dostum kun­ne fly­ve til Tyr­ki­et, hvor­fra han nu hå­ner ret­sin­stan­ser­ne og på­står, at han blot er på me­di­cinsk op­hold. Han er sta­dig vi­ce­pra­esi­dent. En­kel­te diplo­ma­ter in­drøm­mer, at Ve­stens tro­va­er­dig­hed led et kna­ek: »Pra­esi­dent Gha­ni kla­tre­de op i det hø­je­ste trae, han kun­ne fin­de, og vi kla­tre­de med,« som en eu­ro­pa­ei­sk am­bas­sa­dør ud­tryk­te det over for We­e­ken­da­vi­sen. For kri­ti­ke­re un­der­gra­ver den­ne form for ve­st­ligt sank­tio­ne­ret im­mu­ni­tet til folk som Dostum, Sayy­af og Hek­maty­ar den af­g­han­ske stat. »Det har for­krøblet re­for­mer, som er nød­ven­di­ge for at op­byg­ge ef­fek­ti­ve re­ge­rings­in­sti­tu­tio­ner, der skal sik­re ved­va­ren­de fred,« skri­ver Pa­tri­cia Gos­sman fra Hu­man Rights Watch.

Po­la­ri­se­ren­de fi­gur

Hek­maty­ar be­va­e­ger sig sta­dig med en op­rørs­le­ders diskre­tion. Han an­kom­mer til in­ter­viewet ad bag­dø­ren, ale­ne. Når han be­sø­ger moskéer i Ka­bul for at le­de fre­dags­bøn­nen, vars­ler han ik­ke sin an­komst. Selv hans sik­ker­heds­folk ved ik­ke på for­hånd, hvor de skal hen. Han ta­ler af­må­lt og lang­somt på pash­to, men for­står nok en­gelsk til ustand­s­e­lig at ret­te på over­sa­et­te­ren. Han har ni børn, 45 bør­ne­børn og har skre­vet over 80 bø­ger. Tid har han haft nok af i bjer­ge­ne, si­ger han, med hvad der min­der om en sans for hu­mor. Hans yng­ste søn, klip­pe­fast som en bo­dy-bu­il­der, si­ger, at fa­ren ved­li­ge­hol­der sin ru­ti­ne fra bjer­ge­ne. Tid­ligt op til bøn, så nyheds­la­es­ning – nu på so­ci­a­le me­di­er – og halvan­den ti­mes lur om ef­ter­mid­da­gen. En fre­dag får We­e­ken­da­vi­sen et sa­e­de i Hek­maty­ars pans­re­de kor­te­ge. Vi kø­rer gen­nem Ka­bul, en by genop­byg­get til uken­de­lig­hed, si­den han for­lod den i 2001. Be­folk­nin­gen er fi­redoblet, ve­je­ne as­fal­te­ret, og ga­der­ne pry­det med pla­ka­ter af af­dø­de Ah­mad Shah Mas­soud, der var en af Hek­maty­ars ae­r­ke­ri­va­ler fra bor­ger­kri­gen, men af man­ge nu be­trag­tet som fol­ke­helt. Hek­maty­ar skrid­ter ind i en lil­le moské i et kvar­ter i øst-Ka­bul. Den kna­e­len­de for­sam­ling ven­der sig, ty­de­ligt over­ra­sket over at se en mand, al­le gen­ken­der, men få har set i kød og blod. Hek­maty­ar har si­ne støt­ter. Hezb-i Is­la­mi, hans par­ti, er et af Af­g­ha­ni­stans stør­ste. Men at Hek­maty­ar har op­bak­ning vid­ner me­re om, hvor po­la­ri­se­ret lan­det er, end om hans po­pu­la­ri­tet. Hans pra­e­di­ken hand­ler ude­luk­ken­de om politik og det kom­men­de par­la­mentsvalg. Jeg spør­ger bag­ef­ter, om han selv vil stil­le op til pra­esi­dentval­get i 2019. Det vil par­ti­et ta­ge stil­ling til, si­ger han. Freds­af­ta­len med Hek­maty­ar har og­så si­ne til­ha­en­ge­re. »In­gen kan be­na­eg­te, at krigs­her­rer smadre­de lan­det, men vi le­ver i nu­ti­den. Det bli­ver sva­ert til at star­te med, men folk må op­gi­ve no­get for at få fred,« me­ner Faiza Ibra­hi­mi, en kvin­de­lig jour­na­list. Det er dog hold­nin­ger som stu­den­ten Ba­bur Ei­tooks, der la­der til at do­mi­ne­re, isa­er blandt un­ge. Han er ban­ge for, at Hek­maty­ars hjem­komst kan for­gif­te for­hol­det mel­lem grup­per, som i øje­blik­ket er fore­net mod Ta­le­ban, og at Af­g­ha­ni­stan kan ven­de til­ba­ge 80er­nes vold­som­me kon­flikt. »Jeg er ban­ge for, at Hek­maty­ars til­ba­ge­ven­den vil øge de po­li­ti­ske kon­flik­ter, og at bor­ger­kri­gen kan bry­de ud igen,« si­ger Ei­took. »Folk vil al­drig glem­me hans for­bry­del­ser.«

FO­TO: EPA/GHULAMULLAH HABIBI

Gul­bud­din Hek­maty­ar, »Slag­te­ren af Ka­bul« og le­der af is­la­mi­sti­ske Hezb-i-Is­la­mi, ta­ler til til­ha­en­ge­re i Ja­la­la­bad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.