I op­rø­rets epi­cen­ter

Weekendavisen - - Udland - Af KAS­PER KLOCH

IRONA – »Vi an­er­ken­der ik­ke magt­ha­ve­re, der ik­ke er de­mo­kra­tisk valg­te. Vo­res pra­esi­dent hed­der sta­dig Car­les Pu­ig­de­mont, og det de­mo­kra­ti­ske man­dat i Ca­ta­lo­ni­en kan kun ud­gå fra det ca­ta­lan­ske par­la­ment.« Pe­re Corta­da ban­ker så hårdt i café­bor­det for at un­der­stre­ge sin po­in­te, at kaf­fe­kop­pen let­ter fra un­der­kop­pen. Han er an­sat i den ca­ta­lan­ske re­gions­re­ge­ring, Ge­ne­ra­li­tat, der i den­ne uge er ble­vet sat un­der ad­mi­ni­stra­tion fra Madrid som led i cen­tral­re­ge­rin­gens in­ter­ven­tion i den op­rør­ske re­gion. Sam­men med hund­red­vis af kol­le­ger fra den re­gio­na­le ad­mi­ni­stra­tion i provins­by­en Giro­na har Corta­da un­der­skre­vet et ma­ni­fest i pro­test mod ind­gre­bet, og for­le­den dan­ne­de de an­sat­te en men­ne­ske­ka­e­de rundt om re­ge­rings­byg­nin­gen for at vi­se, at de er pa­ra­te til at be­skyt­te in­sti­tu­tio­nen med de­res krop­pe. Corta­da og hans kol­le­ger er langt­fra de ene­ste i Giro­na, som er i op­po­si­tion til cen­tral­mag­ten i Madrid. By­en, som lig­ger 100 ki­lo­me­ter nord for Bar­ce­lo­na, er epi­cen­tret for den ca­ta­lan­ske uaf­ha­en­gig­heds­be­va­e­gel­se. Her stem­te to ud af tre va­el­ge­re ved se­ne­ste valg til re­gions­par­la­men­tet på den se­pa­ra­ti­sti­ske blok, som og­så sid­der på 18 ud af 25 med­lem­mer i by­rå­det. Og her gik by­s­bar­net Car­les Pu­ig­de­mont i søn­dags tur gen­nem de smuk­ke, gam­le mid­delal­der­ga­der, hvor fle­re af­snit af Ga­me of Thro­nes er op­ta­get, og lod sig hyl­de af lo­kal­be­folk­nin­gen, in­den han sat­te kurs mod sin mid­ler­ti­di­ge land­flyg­tig­hed i Bel­gi­en. Pu­ig­de­mont har na­eg­tet at an­er­ken­de sta­tens ret til at in­ter­ve­ne­re i de ca­ta­lan­ske in­sti­tu­tio­ner, og trods trus­len om 30 års fa­engsel for op­rør ha­en­gen­de over ho­ve­d­et har han fast­holdt, at han fort­sat er den le­gi­ti­me re­ge­rings­le­der i Ca­ta­lo­ni­en.

GLoy­a­li­tet over for hvem?

De ca­ta­lan­ske bor­ge­re be­fin­der sig med an­dre ord i en juri­disk tus­mør­kezo­ne, hvor beg­ge par­ter ha­ev­der at va­e­re de le­gi­ti­me magt­ha­ve­re i re­gio­nen. Ind­til vi­de­re har Corta­da og hans kol­le­ger ik­ke va­e­ret tvun­get til at va­el­ge mel­lem de to stri­den­de myn­dig­he­der, men ind­gre­bets om­fang har skabt en stor ut­ryg­hed overalt i ad­mi­ni­stra­tio­nen. »Madrid hav­de på for­hånd an­non­ce­ret mini­ma­le ind­greb, og i ste­det kom­mer den­ne to­ta­le in­ter­ven­tion. Det har skabt bå­de be­kym­ring, vre­de og in­dig­na­tion blandt de an­sat­te og er et an­greb på os al­le, uan­set om vi er se­pa­ra­ti­ster el­ler ej«, si­ger Corta­da til We­e­ken­da­vi­sen på en café na­er lo­kal­re­ge­rin­gens ho­ved­sa­e­de i det gam­le San­ta Ca­ta­li­na-ho­spi­tal fra 1600-tal­let. Det om­fat­ten­de ind­greb, som er ble­vet god­kendt af det span­ske se­nat, in­de­ba­e­rer blandt an­det af­ske­di­gel­se af he­le re­gions­re­ge­rin­gen, op­løs­ning af par­la­men­tet og ud­skriv­ning af nyvalg, der skal hol­des 21. de­cem­ber. Ind­til et nyt par­la­ment er sam­men­sat, er den span­ske re­ge­rings­chef, Ma­ri­a­no Ra­joy, de fa­cto le­der af det ca­ta­lan­ske selv­sty­re. For Corta­da er der in­gen tvivl om, hvor loy­a­li­te­ten bør lig­ge, hvis de bli­ver tvun­get til at va­el­ge si­de. »Vi føl­ger den le­ga­li­tet, der ud­sprin­ger af det ca­ta­lan­ske par­la­ment. Vo­res pra­esi­dent er Car­les Pu­ig­de­mont. Jeg stem­te ik­ke på ham og vil al­drig gø­re det, men han er vo­res de­mo­kra­tisk valg­te le­der,« si­ger Corta­da. Om Pu­ig­de­mont vil for­sø­ge at udø­ve sin magt i en ek­sil­re­ge­ring fra di­stan­cen er på nu­va­e­ren­de tids­punkt tvivl­s­omt. Men den fort­sat­te op­bak­ning til hans pra­esi­dent­skab kan bli­ve en sten i sko­en på den span­ske over­gangs­ad­mi­ni­stra­tion. En af hans mest kom­pro­mis­lø­se støt­ter er Giro­nas borg­me­ster, Mar­ta Madre­nas, som over­tog po­sten fra net­op Pu­ig­de­mont i 2015. Da We­e­ken­da­vi­sen an­kom­mer til rå­d­hu­set for at mø­des med hen­de, er hun midt i et in­ter­view med den span­ske tv-sta­tion La Se­x­ta. Hen­des pres­se­chef går utå­l­mo­digt rundt og sve­der ma­er­k­bart trods den køli­ge ef­ter­år­sluft i rå­d­hu­sets pa­tio. Han forta­el­ler, at der sam­me dag har va­e­ret be­søg af tv-hold fra bå­de Hol­land, Ja­pan og Tys­kland. Madre­nas er over­be­vist se­pa­ra­tist, og hun an­er­ken­der ik­ke re­ge­rin­gens ind­greb i de ca­ta­lan­ske in­sti­tu­tio­ner, som hun kal­der »mis­brug af sta­tens magt« og et »an­greb på de­mo­kra­ti­et«. Hun me­ner, at Pu­ig­de­mont har valgt den ret­te stra­te­gi ved at rej­se til Bel­gi­en for at »in­ter­na­tio­na­li­se­re« kon­flik­ten. På et tids­punkt, si­ger hun, vil EU gri­be ind og hja­el­pe Ca­ta­lo­ni­en, når over­gre­be­ne fra den span­ske stat bli­ver ty­de­li­ge nok. »Pu­ig­de­mont fø­rer vo­res kamp vi­de­re i ud­lan­det, så Eu­ro­pa kan hø­re vo­res råb. EU har pligt til at va­er­ne om al­le si­ne bor­ge­re. Vi er syv mil­li­o­ner her, hvis ret­tig­he­der bli­ver tram­pet på,« si­ger hun.

Be­gej­string og vi­sio­ner

Madre­nas ar­bej­de­de ta­et sam­men med Pu­ig­de­mont, mens han hav­de borg­mester­po­sten fra 2011 til 2015, hvor han blev ind­sat som re­gions­pra­esi­dent. Hun ta­ler om ham med en over­strøm­men­de aere­frygt, og hun ser en rød tråd mel­lem hans borg­mester­ger­ning og hans rol­le som le­der af uaf­ha­en­gig­heds­be­va­e­gel­sen. »Giro­na var en sluk­ket by, uden håb og ener­gi, da han kom til. Han vend­te al­ting på ho­ve­d­et, kom med mas­ser af be­gej­string og vi­sio­ner og sat­te gang i kul­tur, ud­dan­nel­se og in­nova­tion. Giro­na skul­le va­e­re no­get sa­er­ligt, han vil­le sa­et­te by­en på ver­dens­kor­tet, og det lyk­ke­des ham. By­en har vun­det pri­ser og ud­ma­er­kel­ser, øko­no­mi­en er i va­ekst, og vi fik Ga­me of Thro­nes-op­ta­gel­ser­ne her­til. Ide­a­let var det sam­me, da han blev ind­sat som re­gions­pra­esi­dent; at ta­ge lan­det til et nyt og bed­re sted. Han indså, at hvis Ca­ta­lo­ni­en for al­vor skal blom­stre, skal det løs­ri­ve sig fra Spa­ni­en.« I dag er det ik­ke la­en­ge­re lo­ka­la­vi­ser­ne i Giro­na, men den in­ter­na­tio­na­le of­fent­lig­hed, der føl­ger med i Pu­ig­de­monts liv­tag med den span­ske cen­tral­magt. På gan­ske kort tid er han trå­dt ud af den provin­si­el­le ano­ny­mi­tet og ind på den ab­so­lut­te ver­dens­sce­ne, og hver be­slut­ning, han tra­ef­fer, får de eu­ro­pa­ei­ske ter­ri­to­ri­al­pla­der til at ryk­ke sig en lil­le smu­le. Fod­af­tryk­ke­ne har va­e­ret mar­kan­te, på godt og på ondt. Ca­ta­lo­ni­en har un­der hans re­ge­rings­tid be­va­e­get sig fra se­pa­ra­ti­stisk sa­bel­ras­len til fron­tal kol­li­sion med den span­ske stat. Og det er på hans vagt, at Ca­ta­lo­ni­en har mi­stet kon­trol­len over si­ne in­sti­tu­tio­ner og det selv­sty­re, som blev ge­ne­tab­le­ret i 1978 ef­ter Fran­co-ti­dens au­to­ri­ta­e­re cen­tra­lis­me. For man­ge ca­ta­la­ne­re har han spil­let ef­ter­tryk­ke­ligt fal­lit, og den mysti­ske flugt til Bel­gi­en har spredt den mi­stan­ke, at han prø­ver at lø­be fra sit an­svar. Det af­vi­ser Miquel Ri­e­ra, som er re­dak­tør på Ca­ta­lo­ni­ens tred­je­stør­ste avis, El Punt-Avui. Ri­e­ra ar­bej­de­de i man­ge år sam­men med Pu­ig­de­mont, der i 1981 som blot 19-årig blev an­sat som jour­na­list på den nystar­te­de avis i Giro­na. Pu­ig­de­mont nå­e­de at ind­ta­ge stil­lin­gen som che­fre­dak­tør, in­den han stop­pe­de på avi­sen i 1992. Ri­e­ra be­skri­ver ham som en ildsja­el, der kun­ne få folk til at tro på de ting, han sat­te sig for, og sam­ti­dig er han ty­pen, der al­drig gi­ver op. »Al­le­re­de den­gang var han glø­de­n­de se­pa­ra­tist. Han tal­te al­tid om den dag, vi bli­ver uaf­ha­en­gi­ge,« forta­el­ler Ri­e­ra til We­e­ken­da­vi­sen.

Sig­tel­ser for op­rør og un­der­sla­eb

Li­ge nu er Pu­ig­de­mont i gang med at gen­nem­fø­re sin hidtil stør­ste og dri­stig­ste plan. Om am­bi­tio­nen den­ne gang var for høj, vil ti­den vi­se. I den sa­er­li­ge kri­mi­nal­ret i Madrid, Au­di­en­cia Na­cio­nal, ven­ter statsankla­ger José Ma­nu­el Ma­za med di­gre sags­an­la­eg mod Pu­ig­de­mont og de an­dre le­den­de kra­ef­ter i se­pa­ra­ti­st­be­va­e­gel­sen. De er sig­tet for bå­de op­rør og un­der­sla­eb og ri­si­ke­rer op mod 30 år bag trem­mer. Pu­ig­de­mont har fo­re­lø­big af­vist, at han vil sø­ge po­li­tisk asyl i

FO­TO: AFP PHO­TO/EDDY KELELE

Ca­ta­lo­ni­ens re­gions-pra­esi­dent, Car­les Pu­ig­de­mont, hyl­des søn­dag af til­ha­en­ge­re i sin hjem­by, Giro­na. Da­gen ef­ter tog han, ef­ter man­ge ca­ta­la­ne­res me­ning, flug­ten til Bel­gi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.