In­gen pro­ble­mer

Weekendavisen - - Opinion -

Frank Da­hl­gaard Cand.po­lit. og fored­rags­hol­der

Skal man tro den dag­li­ge nyheds­strøm, er Dan­mark et land med rod i øko­no­mi­en. Fakta er imid­ler­tid, at trods pro­ble­mer­ne i SKAT, po­stva­e­se­net, sy­ge­hus­va­e­se­net og an­dre va­es­ner, så er dansk øko­no­mi i bed­re form end no­gen­sin­de før. Dan­mark er sim­pelt hen et land uden øko­no­mi­ske pro­ble­mer. Det stør­ste pro­blem på Chri­sti­ans­borg – og i Dansk In­du­stri – er at skju­le den­ne kends­ger­ning. Po­li­ti­ker­ne le­ver jo af pro­ble­mer, og når der ik­ke er no­gen va­e­sent­li­ge pro­ble­mer, gra­ver man sig ned i de­tal­jer. Og­så i in­du­stri­ens »fag­for­e­ning«, Dansk In­du­stri, er de go­de ti­der ble­vet et pro­blem. Det ly­der sta­dig me­re hult, når in­du­stri­ens tals­ma­end ha­ev­der, at der er pro­ble­mer med dansk kon­kur­ren­ce­ev­ne. Sniksnak. Hvis Dan­marks kon­kur­ren­ce­ev­ne vir­ke­lig var dår­lig, vil­le vi jo ha­ve un­der­skud i sam­hand­len med ud­lan­det. Men vi har jo over­skud, end­da me­get sto­re over­skud. Og det er år ef­ter år. Sid­ste år var over­skud­det på 165 mil­li­ar­der kro­ner. Det sva­rer til et over­skud på cir­ka 700 mil­li­o­ner kro­ner hver ene­ste ar­bejds­dag i 2016. I pro­cent af BNP er vo­res over­skud over for ud­lan­det op­pe om­kring 8 pro­cent. Det er der ik­ke man­ge an­dre over­skud­slan­de, som kan frem­vi­se. Hel­ler ik­ke Ki­na. Så Dansk In­du­stri bør stop­pe kla­ge­san­gen om de hø­je dan­ske løn­nin­ger. Na­tur­lig­vis er dan­ske va­rer og tje­ne­ster dy­re, men de er alt­så og­så go­de, og de bli­ver le­ve­ret til ti­den. Og det er jo kva­li­tet, som dansk in­du­stri med stor suc­ces kla­rer sig på. Det er snart ti år si­den, Dan­marks ga­eld til ud­lan­det var helt til­ba­ge­be­talt, og med de me­get sto­re dan­ske han­delsover­skud er det nu ud­lan­det, som skyl­der os svim­len­de be­løb. I dag er det dan­ske sam­funds net­to til­go­de­ha­ven­de i ud­lan­det på 1.130 mil­li­ar­der kro­ner. Det sva­rer til, at ud­lan­det skyl­der hver ene­ste men­ne­ske i Dan­mark 200.000 kro­ner. Så­dan kan man gå al­le de øko­no­mi­ske nøg­le­tal igen­nem. Der er stort set suc­ces over he­le linj­en: Rig­dom­men (BNP per ind­byg­ger) i Dan­mark har al­drig va­e­ret stør­re end nu. Den øko­no­mi­ske va­ekst er op­pe i na­er­he­den af 2½ pro­cent, ar­bejds­løs­he­den er lav og fort­sat fal­den­de, pri­ser­ne sti­ger na­e­sten ik­ke, ren­ten er re­kord­lav, ak­tie­kur­ser­ne har va­e­ret sta­er­kt sti­gen­de de sid­ste fem år, og den dan­ske kro­ne er bomsta­erk. Kun når man ser på de of­fent­li­ge fi­nan­ser, er der un­der­skud, men det er lil­le – un­der 1 pro­cent af BNP. Og den of­fent­li­ge sek­tors sam­le­de ga­eld er (brut­to) på un­der 40 pro­cent af BNP. I Tys­kland er den tilsva­ren­de ga­eld klart stør­re – blot til ori­en­te­ring. Net­to har den of­fent­li­ge sek­tor i Dan­mark slet in­gen ga­eld, men tva­er­ti­mod til­go­de­ha­ven­der. Hvis man med et en­kelt tal vil for­sø­ge at må­le de øko­no­mi­ske pro­ble­mer i Dan­mark, kun­ne det va­e­re med et »pro­blem-tal«. Pro­blem­tal­let er be­reg­net som sum­men af seks nøg­le­tal: 1. Ar­bejds­løs­he­den i pro­cent af ar­bejds­styr­ken. 2. In­f­la­tio­nen (pri­ser­nes pro­cent­vi­se stig­ning). 3. Ren­ten (pro­cent­sat­sen på tiåri­ge statsob­liga­tio­ner). 4. Mang­len­de øko­no­misk va­ekst (pro­cent­fald i BNP). 5. Un­der­skud på be­ta­lings­ba­lan­cen, og 6: Un­der­skud på de of­fent­li­ge fi­nan­ser. La­eg­ger man dis­se tal sam­men, frem­kom­mer et gan­ske tan­ke­va­ek­ken­de bil­le­de. De op­sum­me­rer nem­lig de sam­le­de øko­no­mi­ske pro­ble­mer i Dan­mark si­den 1960 med hen­syn til mang­len­de va­ekst, ar­bejds­løs­hed, in­f­la­tion, ren­te, be­ta­lings­ba­lan­cen og of­fent­li­ge fi­nan­ser. Pro­ble­mer­ne top­pe­de i 1981-82, hvor pro­blem­tal­let var op­pe på 53. Den­gang var BNP fal­den­de, ar­bejds­løs­he­den høj og sti­gen­de, in­f­la­tio­nen var på over 10 pro­cent, ren­ten var over 20 pro­cent, be­ta­lings­ba­lan­cen over for ud­lan­det vi­ste sto­re un­der­skud, og de of­fent­li­ge fi­nan­ser var så ne­ga­ti­ve, at man fak­tisk tal­te om ri­si­ko­en for en stats­ban­kerot. Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske cand.po­lit. Knud He­i­ne­sen ad­va­re­de den­gang om »den øko­no­mi­ske af­grund« og na­eg­te­de til sidst at fort­sa­et­te som fi­nans­mi­ni­ster. I dag er pro­ble­mer­ne va­ek: Pro­blem­tal­let er di­rek­te ne­ga­tivt. Vi har al­drig no­gen­sin­de før haft en så god øko­no­mi i Dan­mark. Om re­ge­rin­gen kom­mer igen­nem med si­ne se­ne­ste for­slag til øko­no­misk politik er i vir­ke­lig­he­den ret li­ge­gyl­digt. Der er in­gen aku­t­te øko­no­mi­ske pro­ble­mer at lø­se. Det skul­le da li­ge va­e­re man­gel på ar­bejds­kraft – og man­gel på char­ter­rej­ser.

ILLUSTRATION: CHAR­LOT­TE PARDI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.