Ma­fia Kø­ben­havn

Weekendavisen - - Opinion -

KOM­MU­NALVAL­GET i Chi­ca­go-by­de­len Ci­ce­ro i 1924 var dra­ma­tisk. Året før var va­el­ger­ne i The Win­dy Ci­ty kom­met til at va­el­te de­res no­to­risk kor­rup­te borg­me­ster, der lå i ske med ma­fi­a­en, og gangster­bos­sen Jo­hn­ny Tor­rio ud­så sig der­for Ci­ce­ro som en sik­ker ba­se for kon­trol med den il­le­ga­le sp­rut­han­del. Han gav en ung pro­tegé ved navn Al Ca­po­ne op­ga­ven at in­stal­le­re en ven­ligtsin­det po­li­ti­ker, og val­get druk­ne­de i vold, kid­nap­nin­ger, be­stik­kel­ser og sku­depi­so­der på valg­da­gen. Der var to slags po­li­ti­ke­re i Chi­ca­go. De, der var i lom­men på ma­fi­a­en el­ler for kon­flikt­sky til at gø­re no­get. Og de, der men­te, at or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet skul­le be­ka­em­pes. De sid­ste le­ve­de li­vet far­ligt.

HAND­LER det kø­ben­havn­ske kom­mu­nalvalg helst om bryl­lups­re­cep­tio­ner, frø­er på fa­el­le­den og par­ke­rings­plad­ser, bur­de al­voren nu sa­en­ke sig over ho­ved­sta­den. Der har si­den ju­ni va­e­ret 39 sku­depi­so­der i Kø­ben­havn, se­ne­st i den­ne uge, hvor et ban­de­med­lem blev dra­ebt på Nør­re­bro. By­de­lens be­bo­e­re, der har va­e­ret fast be­slut­te­de på ik­ke at la­de sig kue af de kri­mi­nel­le ta­be­re, der sky­der løs på hin­an­den og til­fa­el­di­ge for­bi­pas­se­ren­de, er ved at buk­ke un­der. Un­ge ma­end over­ve­jer, hvor­dan de kla­e­der sig. Man over­ve­jer at flyt­te va­ek. Nør­re­bro 2017 er ik­ke Chi­ca­go 1924, men by­en er ved at over­gi­ve sig.

OM det er Kø­ben­havns op­ga­ve at lø­se det? Det sto­re an­svar lig­ger rig­tig nok hos land­spo­li­ti­ker­ne. Vol­den i Kø­ben­havn, li­ge­som det var til­fa­el­det i Chi­ca­go, skyl­des or­ga­ni­se­re­de kri­mi­nel­les for­søg på at få kon­trol over et kon­kret mar­ked – den­gang for­budt al­ko­hol, i dag for­bud­te stof­fer, isa­er hash. Og­så i dag er for­bud­det et pro­blem i sig selv. Det ska­ber et sort, uma­et­te­ligt mar­ked, som end­da lig­ger trygt i ram­mer­ne af et vel­fun­ge­ren­de sam­fund med bor­ger­li­ge ret­tig­he­der, god in­fra­struk­tur og bor­ge­re med mas­ser af pen­ge. Den or­ga­ni­se­re­de kri­mi­na­li­tet skyl­des ik­ke en spe­ci­el kul­tur el­ler et­ni­ci­tet, men et at­trak­tivt og ur­e­gu­le­ret mar­ked – for prosti­tu­tion, ha­s­ard, sp­rut el­ler stof­fer.

OR­GA­NI­SE­RET kri­mi­na­li­tet be­ka­em­pes bedst ved at gø­re op med det mar­ked, den le­ver af. Det kra­e­ver le­ga­li­se­ring og stats­lig re­gu­le­ring. Men i Kø­ben­havn – pra­e­cis som i USA for 100 år si­den – ska­ber stor ind­van­dring ung­doms­ban­der, der i nog­le til­fa­el­de ud­vik­ler sig til en ma­fia. I Ame­ri­ka var det jø­di­ske og ita­li­en­ske un­ge, der or­ga­ni­se­re­de sig. I Kø­ben­havn er det un­ge med paki­stansk, pa­la­esti­nen­sisk og so­ma­lisk bag­grund. Og dét er vir­ke­lig et kom­mu­nalt pro­blem: At ud­dan­ne, in­te­gre­re og as­si­mi­le­re dis­se un­ge men­ne­sker, så de ik­ke fra barns­ben be­fin­der sig i en pa­ral­lel­ver­den med eg­ne reg­ler og nor­mer.

KRI­MI­NA­LI­TET, som den ud­fol­des i Kø­ben­havn, er de­ci­de­ret ma­fia, og det bur­de va­e­re det af­gø­ren­de spørgs­mål for po­li­ti­ke­re i en valg­kamp. Kom­mu­nen ad­va­re­de for ot­te år si­den om, at 700 un­ge kø­ben­hav­ne­re hvert år er på vej ind i ban­der­ne. Men man gør det sam­me som al­tid: kom­mu­nen har for ny­lig ved­ta­get en »Ud­mønt­nings­plan« med te­ma­mø­der, tryg­heds­mø­der og» be­kym­rings sam­ta­ler «, som sik­kert vil be­ska­ef­ti­ge en mas­se kom­mu­na­le me­d­ar­bej­de­re. Men der sky­des dag­ligt i ga­der­ne, og der skal helt an­dre me­to­der på ba­nen: børn fra ud­sat­te fa­mi­li­er skal i fa­el­les­ska­bets vug­ge­stu­er og bør­ne­ha­ver. Fra be­la­ste­de by­om­rå­der skal ele­ver for­de­les på sko­ler i an­dre by­de­le. Der skal ud­vik­les hår­de øko­no­mi­ske sank­tio­ner. Og kom­mu­nens po­li­ti­ke­re skal pres­se Fol­ke­tin­get til at gø­re det, man ved hja­el­per: få has­h­mar­ke­det le­ga­li­se­ret, få ban­de­med­lem­mer smidt ud af lan­det, få me­re po­li­ti på ga­der­ne og få sat sto­re res­sour­cer af til at und­gå re­k­rut­te­ring i fa­engs­ler­ne. Man­ge kø­ben­hav­ne­re aner med ret­te ik­ke, hvor de skal sa­et­te de­res kryds ved kom­mu­nalval­get. Det er på hø­je tid at gi­ve dem nog­le go­de grun­de til at sa­et­te det rig­tigt. kras

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.