Kø­ben­havn 1

Weekendavisen - - Opinion -

Hans Pagh Knud­sen Strand­ga­de 14 1401 KBH K

Tak til Frank Slem­m­ing for ind­la­eg­get i We­e­ken­da­vi­sen den 20. ok­to­ber. Og­så jeg har med en blan­ding af un­dren og har­me set, hvor højt og ta­et der bli­ver byg­get i de nye kvar­te­rer. Si­den Kø­ben­havns brand i 1795 har man med sti­gen­de kon­se­kvens ind­ført reg­ler om for­hol­det mel­lem ga­de­bred­de og hus­høj­de. Har man fuld­sta­en­dig af­skaf­fet dis­se reg­ler om af­stan­de mel­lem hu­se, til lys og luft, el­ler har man ba­re ig­no­re­ret dem for ky­nisk at pres­se så man­ge men­ne­sker sam­men på et så lil­le are­al som mu­ligt el­ler i et naivt for­søg på at lig­ne en stor­by? Det kan va­e­re me­get godt, at man vil hol­de den in­dre by fri for højhu­se, men prøv at stå på Tiet­gens­bro­en og se ned mod hav­nen; ud­sig­ten til ho­ri­son­ten er fuld­sta­en­dig luk­ket af mas­si­ve byg­ge­ri­er. Hvor­dan kan po­li­ti­ker­ne un­dre sig over be­gre­bet »po­li­ti­ker­le­de«, når de ac­cep­te­rer, at ho­ved­sta­den på den må­de øde­la­eg­ges i en over­sku­e­lig frem­tid? Mod dum­hed ka­em­per selv gu­der­ne for­ga­e­ves; hvem kan ka­em­pe mod po­li­ti­ke­re og grå­di­ge byg­her­rer?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.