Kø­ben­havn 2

Weekendavisen - - Opinion -

Bo Vagn­by By­plan­la­eg­ger, ar­ki­tekt MAA

Den 20. ok­to­ber ef­ter­ly­ste byg­nings­in­ge­ni­ør Frank Slem­m­ing

i We­e­ken­da­vi­sen fag­li­ge og kri­ti­ske vink­ler på dår­lig by­plan­la­eg­ning og over­be­byg­gel­se i Kø­ben­havn. Ka­e­re Frank Slem­m­ing. Du har ret i din på­peg­ning af, hvor dår­ligt by­plan­la­eg­nin­gen ef­ter­hån­den har ud­vik­let sig. Ik­ke blot i Kø­ben­havn, men i man­ge af vo­re sto­re by­er. Du har og­så ret i, at ar­ki­tek­tu­ren of­te er ren­set for ’ar­ki­tek­tur’, og du spør­ger, hvor de go­de prin­cip­per fra tre­di­ver­nes byg­ge­ri, med prin­cip­per som lys, sol og luft er ble­vet af? Jeg må desva­er­re be­drø­ve dig med, at va­er­di­er­ne fra dansk byg­ge­ris gul­dal­der for­svandt for fle­re år si­den. Den­gang hav­ne­fron­ter­ne mi­ste­de de­res er­hvervs­ma­es­si­ge be­tyd­ning, og den­gang DSB be­gynd­te at sa­el­ge ud af cen­tralt be­lig­gen­de god­s­ba­ne­a­re­a­ler. For fle­re år si­den delt­og jeg i en kon­fe­ren­ce om hav­neom­dan­nel­se. I min ide­a­lis­me ef­ter­ly­ste jeg bed­re kva­li­tet i byg­ge­ri­et på hav­ne­fron­ter­ne og i de cen­tra­le by­de­le. Én af lan­dets sto­re pro­jek­t­ud­vik­le­re gav mig et aerligt og ven­ligt svar. »Du er sgu me­get sød at ef­ter­ly­se god ar­ki­tek­tur og bed­re byg­nings­kva­li­tet. Men du er og­så naiv. Når vi ud­vik­ler cen­tra­le by­de­le, reg­ner vi først på hvor man­ge kva­drat- og ku­bik­me­tre grun­den kan rum­me. På den bag­grund kan vi be­reg­ne lønsom­he­den i pro­jek­tet. Først når vi har de tal, kob­ler vi ar­ki­tekt på, og han får at vi­de, at byg­ge­ri­et skal hol­de sig in­den for de ram­mer. Hvis der så er lidt spil­le­rum til­ba­ge, så kan vi se om der er plads til hvad du kal­der god ar­ki­tek­tur og so­lid byg­nings­ma­es­sig kva­li­tet!« Det er de fa­er­re­ste pro­jek­ter, der i dag be­gyn­der med skit­se­ring af be­byg­gel­sens ae­ste­ti­ske, rum­li­ge og funk­tio­nel­le ele­men­ter. Pro­jek­te­rin­gen star­ter med grun­di­ge op­ti­me­rings ana­ly­ser, der først og frem­mest be­to­ner byg­nings­ø­ko­no­mi, po­ten­ti­el­le ind­ta­eg­ter fra salg og ud­lej­ning, og tilsva­ren­de for­hold. Der­for kan vi i Nord­havn, og an­dre forta­et n in g som rå­der, idag op le­ve­li­ge så rin­ge lys­for­hold og ind­bliks­ge­ner som dem, vi prø­ve­de at fjer­ne gen­nem sa­ne­rin­gen og den ef­ter­føl­gen­de by­for­ny­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.