Kon­trol.

Smartp­ho­nes til­la­der dansk-mus­lim­ske kvin­der at for­hand­le de­res po­si­tion blandt ven­ner og fa­mi­lie.

Weekendavisen - - Berlingske Tidende - Af JOHANNE MYGIND

Felt­stu­die. Smartp­ho­nen har gi­vet mus­lim­ske pi­ger nye URPDQWLVNH RJ VHNVXHOOH PXOLJKHGHU YLVHU HW DQWURSRORJLVN fel­t­ar­bej­de fra Nør­re­bro.

Bi­ta har mel­le­møst­lig bag­grund, bor i Kø­ben­havn og har en for­lo­vet i Du­bai, som hun har mødt gen­nem Face­book. De har al­drig mødt hin­an­den i vir­ke­lig­he­den, men kom­mu­ni­ke­rer dag­ligt gen­nem Fa­ceTi­me og Vi­ber. Bi­ta er glad for sin for­lo­ve­de. Der er kun et min­dre pro­blem: Han har bedt hen­de om at luk­ke sin Face­book-pro­fil, så an­dre un­ge ma­end ik­ke kan kon­tak­te hen­de. Det er an­tro­po­lo­gen Ka­ren Walt­orp, som forta­el­ler hi­sto­ri­en om Bi­ta un­der sit fel­t­ar­bej­de på Nør­re­bro, hvor hun har un­der­søgt, hvad smartp­ho­nen og de so­ci­a­le me­di­er be­ty­der for un­ge mus­lim­ske kvin­der i Dan­mark: »Bi­ta ac­cep­te­re­de kra­vet, men la­ve­de et mod­tra­ek. Hun åbnede en kon­to med et an­det navn og fik hur­tigt 300 fa­el­les ven­ner med sin for­lo­ve­de. På den må­de over­vå­ge­de hun ham, mens han tro­e­de, at han kon­trol­le­re­de hen­de,« forta­el­ler Ka­ren Walt­orp vi­de­re om sit fel­t­ar­bej­de, som har dan­net grund­lag for hen­des ph.d.-af­hand­ling Spejl­bil­le­der: Smartp­ho­nen som re­la­tio­nelt red­skab og vir­ke­lig vir­tu­a­li­tet blandt un­ge mus­lim­ske kvin­der i Kø­ben­havn. Hun me­ner, at smartp­ho­nen til­la­der de mus­lim­ske kvin­der i Dan­mark at for­hand­le de­res po­si­tion blandt de­res ven­ner og fa­mi­lie. »Smartp­ho­nen er jo et re­la­tio­nelt va­er­k­tøj, som har gi­vet dis­se kvin­der en mu­lig­hed for at va­e­re en del af en so­ci­a­li­tet med flirt og ro­man­ti­ske og seksu­el­le mø­der uden at over­skri­de de­res eg­ne og fa­mi­li­ens for­vent­nin­ger om at va­e­re ’go­de’ pi­ger,« for­kla­rer Ka­ren Walt­orp og fort­sa­et­ter: »De un­ge kvin­der, som jeg ar­bej­de­de med, bor på Nør­re­bro og le­ver i det, som net­va­er­k­ste­o­ri­en kal­der ta­etva­e­ve­de net­va­erk, hvor al­le ken­der hin­an­den og mø­des fy­sisk i de sam­me rum. De­res fora­el­dre har of­te va­e­ret helt af­ha­en­gi­ge af an­dre im­mi­gran­ter i kam­pen for at fin­de fod­fa­e­ste i Dan­mark, og de un­ge kvin­der må va­e­re me­get op­ma­er­k­som­me på at und­gå at bli­ve gen­stand for slad­der. Her bli­ver smartp­ho­nen en må­de at navi­ge­re på mel­lem dis­se mod­sa­t­ret­te­de for­vent­nin­ger. Må­ske er det for om­kost­nings­fuldt at gå til fre­dags­bar på stu­di­et og uta­en­ke­ligt at va­e­re sent ude på ste­der, hvor der ser­ve­res al­ko­hol, og hvor der kom­mer frem­me­de ma­end, men Face­book gi­ver dis­se kvin­der en mu­lig­hed for at va­e­re so­ci­a­le på en an­den må­de. Må­ske end­da mø­de en ka­e­re­ste el­ler en po­ten­ti­el ae­g­te­mand,« forta­el­ler Ka­ren Walt­orp og fort­sa­et­ter: »Sam­ti­dig har smartp­ho­nen og de so­ci­a­le me­di­er gi­vet dem an­der­le­des vil­kår end de­res fora­el­dres ge­ne­ra­tion, som kun kun­ne hol­de kon­tak­ten med ven­ner og sla­egt­nin­ge i hjem­lan­det gen­nem bre­ve og dy­re te­le­fon­sam­ta­ler. Dis­se un­ge kvin­der har dag­ligt kon­takt med ven­ner og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.