Pen­ge for at spi­se

Weekendavisen - - Samfund - Af HENRIK DØRGE

The­re’s no such thing as a free lunch. Den be­røm­te sen­tens, som bli­ver til­skre­vet øko­no­men Milt­on Fri­ed­man, har få­et en bog­sta­ve­lig be­tyd­ning op til de kom­men­de for­hand­lin­ger om overenskom­ster­ne på det of­fent­li­ge om­rå­de. Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et og me­d­ar­bej­der­nes fag­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner er på kol­li­sions­kurs, ef­ter at cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nens bud­get­bis­ser har gjort det klart, at den be­tal­te frokost­pau­se af en halv ti­mes va­rig­hed nok er skik og brug, men at det ar­bejds­gi­ver­fi­nan­si­e­re­de go­de alt­så ik­ke står ned­fa­el­det i overenskom­ster­ne på sta­tens om­rå­de. Der­for kan det af­skaf­fes. Be­ske­den har sat sin­de­ne i kog i de fag­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, hvor man an­ser med­del­el­sen for at va­e­re en krig­ser­kla­e­ring. Mi­ster de an­sat­te den ar­bejds­gi­ver­be­tal­te pau­se, øges de­res ar­bejds­u­ge plud­se­lig med to en halv ti­me, så de sam­men­lagt får for­la­en­get de­res tid på job­bet med cir­ka to ar­bejds­u­ger ek­stra om året. Og det vel at ma­er­ke uden nød­ven­dig­vis at ha­ve krav på at bli­ve øko­no­misk kom­pen­se­ret, hvad der i så fald sva­rer til en ned­gang i ti­me­løn­nen på om­kring syv pro­cent. Det vil de fle­ste nok op­fat­te som en mar­kant for­rin­gel­se af kon­di­tio­ner­ne på job­bet. Det er med an­dre ord et va­e­sent­ligt pri­vil­e­gi­um, som til­sy­ne­la­den­de brat kan bli­ve ta­get fra de an­sat­te i sta­ten. Her ta­el­ler nog­le af de sto­re me­d­ar­bej­der­grup­per djøf’ere, magi­stre og in­ge­ni­ø­rer fra aka­de­mi­ker­stan­den, po­li­ti­folk og la­e­re­re på pri­vatsko­ler samt på er­hvervs­sko­ler in­den for FTF-om­rå­det, mens fa­engsels­be­tjen­te, loko­fø­re­re og ha­e­rens kon­stab­ler samt kor­pora­ler ud­gør nog­le af de stør­ste me­d­ar­bej­der­grup­per fra LO-for­bun­de­ne. »Det her er en ret­tig­hed, som folk al­tid har haft, og som vi ser som en del af overenskomst­pak­ken; som en del af de vil­kår man går ind til som me­d­ar­bej­der. Så man kan ik­ke ba­re sa­et­te folk to en halv ti­me op i ar­bejds­tid ved at hen­vi­se til le­del­ses­ret­ten og forta­el­le, at det er der ik­ke no­gen, der kan gø­re no­get ved,« si­ger Flem­m­ing Vint­her, for­mand for Cen­tral­or­ga­ni­sa­tio­ner­nes Fa­el­les­ud­valg (CFU), der re­pra­e­sen­te­rer 180.000 an­sat­te i sta­ten. Kon­flik­ten mel­lem de fag­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner og den stats­li­ge ar­bejds­gi­ver­part ud­sprin­ger af en ken­del­se til­ba­ge fra den 15. fe­bru­ar, hvor en fag­lig vold­gift gav DRs le­del­se en lus­sing. DR vil­le af­skaf­fe me­d­ar­bej­der­nes be­tal­te ar­bejds­pau­se. Men ef­ter en gen­nem­gang af do­ku­men­ter, ud­veks­let gen­nem år­ti­er mel­lem le­del­sen og me­d­ar­bej­der­nes fag­for­e­nin­ger, kom vold­gif­ten frem til, at spi­se­pau­sen de fa­cto har sta­tus som en del af overenskom­ster­ne i DR. Som det lød i ken­del­sen: »DR kan der­for kun brin­ge ret­ten til en be­talt spi­se­pau­se til op­hør sam­men med overenskom­ster­ne.« CFU og de til­knyt­te­de or­ga­ni­sa­tio­ner ser af­gø­rel­sen som et vid­nes­byrd om, at den ar­bejds­gi­ver­be­tal­te spi­se­pau­se »er en in­te­gre­ret del af overenskomst­grund­la­get på det of­fent­li­ge om­rå­de«, og at en­hver spe­ku­la­tion blandt ar­bejds­gi­ver­ne om at ind­dra­ge den be­tal­te spi­se­pau­se der­for ik­ke har no­gen gang på jor­den. Mo­der­ni­se­rings­sty­rel­sen, en in­stans un­der Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, me­ner til gen­ga­eld, at af­gø­rel­sen kun er mønt­et på de sa­er­li­ge for­hold i DR, og at vold­gift­sken­del­sen der­for ik­ke si­ger no­get om rets­stil­lin­gen på he­le det øv­ri­ge of­fent­li­ge ar­bejds­mar­ked. På mø­der i april og au­gust med CFU imø­de­gik sty­rel­sens top­folk fag­for­e­nin­ger­nes ud­sagn om, at spi­se­pau­ser­ne ik­ke kan op­si­ges. De yt­re­de sig ba­re ik­ke om det på skrift el­ler udadtil. Men kam­me­rad­vo­ka­ten rå­de­de em­beds­ma­en­de­ne til at ska­e­re den fi­nans­mi­ni­ste­ri­el­le vur­de­ring ud i pap. El­lers kun­ne pas­si­vi­te­ten bli­ve ud­lagt som en blåstem­pling af CFUs ud­la­eg­ning; alt­så at ar­bejds­gi­ver­ne va­ers­go har at hol­de nal­ler­ne fra me­d­ar­bej­der­nes ret til at få løn, mens de spi­ser. Så den 9. ok­to­ber send­te Mo­der­ni­se­rings­sty­rel­sen et brev til CFU med det bud­skab, at af­gø­rel­sen i DR-sa­gen ik­ke si­ger spor om de ge­ne­rel­le for­hold for an­sat­te i sta­ten: »Mo­der­ni­se­rings­sty­rel­sen er der­for fort­sat af den helt kla­re op­fat­tel­se, at de lo­ka­le kuty­mer om be­talt spi­se­pau­se, som måt­te va­e­re op­stå­et i stats­ligt re­gi, ik­ke ud­gør en in­te­gre­ret del af det stats­li­ge overenskomst­grund­lag.«

På ublu vis

Skri­vel­sen har bragt sin­de­ne i kog i de an­sat­tes or­ga­ni­sa­tio­ner. Mi­stan­ken om, at ar­bejds­gi­ver­ne pøn­ser på at af­skaf­fe den vel­er­hver­ve­de ret­tig­hed, har få­et yder­li­ge­re na­e­ring af, at nog­le stats­li­ge ar­bejds­plad­ser i stil­lings­op­slag er be­gyndt at om­ta­le den be­tal­te frokost som et spe­ci­elt til­bud til me­d­ar­bej­der­ne på linje med mas­sa­ge­ord­nin­ger, fri par­ke­ring, lø­be­klub­ber og gra­tis frugt. »Det er pro­ble­ma­tisk, for­di det an­ty­der, at ar­bejds­gi­ver­ne ik­ke an­er­ken­der vo­res ret til be­talt frokost­pau­se,« si­ger Lars Qvist­gaard, for­mand for ho­ved­or­ga­ni­sa­tio­nen Aka­de­mi­ker­ne (AC), som fin­der det vel­be­grun­det, at de fag­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner pro­teste­rer over Mo­der­ni­se­rings­sty­rel­sens ud­mel­ding: »Ret­ten til den be­tal­te frokost­pau­se har va­e­ret ga­el­den­de i al den tid, vi har haft overenskom­ster, og mig be­kendt har man al­drig fra ar­bejds­gi­ver­si­de rejst det som et te­ma, at den be­tal­te frokost­pau­se ik­ke skul­le va­e­re en del af overenskom­sten. Men vi ser i dis­se år, at vi i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har en mod­part, som gør alt hvad de kan for at ud­hu­le og på ublu vis skamvri­de de af­ta­ler, vi har ind­gå­et.« Vi­ce­di­rek­tør Lin­da Nord­s­trøm Nis­sen fra Mo­der­ni­se­rings­sty­rel­sen un­der­stre­ger, at »vi ik­ke har no­gen in­ten­tio­ner om at sløj­fe de of­fent­ligt an­sat­tes frokost­pau­se«, men at det har va­e­ret nød­ven­digt at re­a­ge­re på de fag­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ners for­tolk­ning: »Hvis vi ba­re var tav­se, kun­ne det op­fat­tes som en stil­tien­de ac­cept af, at vi er eni­ge. Men vo­res juri­di­ske vur­de­ring er, at når den be­tal­te spi­se­pau­se ik­ke står i overenskom­sten, er den ik­ke en del af overenskom­sten. De an­sat­te har ret­ten til den i kraft af de lo­ka­le kuty­mer, som man har rundt om­kring.« – Og her er til­fø­jel­sen vel, at kuty­mer kan op­si­ges? »De kan op­si­ges lo­kalt ude i den en­kel­te in­sti­tu­tion; det blan­der vi os ik­ke i,« si­ger Lin­da Nord­s­trøm Nis­sen.

Kon­tro­ver­si­el ti­m­ing

Mik­kel Mailand, forsk­nings­le­der på Forsk­nings­cen­ter for Ar­bejds­mar­keds- og Or­ga­ni­sa­tions­stu­di­er på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, me­ner og­så, at DR-ken­del­sen er »in­sti­tu­tions­spe­ci­fik.« »Selv­føl­ge­lig har dom­men be­tyd­ning, men man kan ik­ke au­to­ma­tisk over­fø­re den på an­dre om­rå­der,« til­fø­jer han. Sam­ti­dig ha­ef­ter han sig ved, at der gik ot­te må­ne­der, in­den Mo­der­ni­se­rings­sty­rel­sen re­a­ge­re­de: »Ti­m­in­gen er selv­føl­ge­lig kon­tro­ver­si­el, for­di det kom­mer li­ge op til en overenskomst­for­hand­ling, hvor­med man ri­si­ke­rer at gø­re det til et kon­flik­tis­sue,« si­ger Mik­kel Mailand. De fag­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner vil i for­bin­del­se med for­hand­lin­ger­ne in­si­ste­re på, at den be­tal­te frokost­pau­se ty­de­lig­gø­res i overenskom­ster­ne. For­melt kal­der løn­mod­ta­ger­si­den det en »eks­pli­ci­te­ring« og alt­så ik­ke et krav, man rej­ser. Det sid­ste vil­le va­e­re det sam­me som at til­stå, at spi­se­pau­sen ik­ke er en del af overenskom­ster­ne i dag, hvad der vil­le ko­ste løn­mod­ta­ger-si­den dy­re in­drøm­mel­ser at få ind i af­ta­ler­ne. Stra­te­gi­en til trods slip­per de fag­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner nu na­ep­pe for at bli­ve af­kra­e­vet en pris, hvis den be­tal­te frokost eks­pli­cit skri­ves ind. Det la­eg­ger Mo­der­ni­se­rings­sty­rel­sens ud­mel­ding una­eg­te­lig op til. Set fra de of­fent­ligt an­sat­tes per­spek­tiv teg­ner der sig et ube­ha­ge­ligt sce­na­rio. Be­gyn­der che­fer­ne i mi­ni­ste­ri­er, sty­rel­ser og an­dre in­sti­tu­tio­ner, hvor man har sva­ert ved at få bud­get­ter­ne til at ha­en­ge sam­men, at op­si­ge den be­tal­te spi­se­pau­se – så ar­bejds­ti­den for­la­en­ges – kan me­d­ar­bej­de­re i ho­be­tal fy­res. Det sam­me vil kun­ne ske i re­gio­ner­ne og kom­mu­ner­ne, hvor langt stør­ste­delen af de an­sat­te og­så får de­res spi­se­pau­se be­talt. Po­ten­ti­elt vil me­re end 800.000 an­sat­te der­for kun­ne om­fat­tes af be­stra­e­bel­ser på at få den of­fent­li­ge sek­tor til at kø­re la­en­ge­re på li­te­ren, uden at det ko­ster fle­re pen­ge. Fi­nan­si­e­rin­gen kan til­sy­ne­la­den­de, hvis man la­eg­ger Mo­der­ni­se­rings­sty­rel­sens ud­la­eg­ning af for­hol­de­ne i sta­ten til grund, skaf­fes ved at skrot­te den be­tal­te frokost­pau­se. DA har for ny­lig få­et be­reg­net, at hvis ar­bejds­ti­den for­ø­ges med ti­den, der går til frokost­pau­sen, vil man med 46.000 fa­er­re of­fent­ligt an­sat­te kun­ne lø­se de sam­me op­ga­ver som i dag. Al­le mi­stan­ker om, at re­ge­rin­gen lig­ger in­de med en ko­or­di­ne­ret dre­je­bog af den ka­rak­ter, bli­ver af­li­vet af Sop­hie Løh­de. In­nova­tions­mi­ni­ste­ren forta­el­ler i en skrift­lig kom­men­tar, at hun slet ik­ke har va­e­ret in­vol­ve­ret i Mo­der­ni­se­rings­sty­rel­sens om­strid­te ud­mel­ding. »Jeg hav­de ik­ke hørt, at Mo­der­ni­se­rings­sty­rel­sen vil­le sen­de et brev til CFU om den juri­di­ske ue­nig­hed«.

Reg­ning uden va­ert. Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et og fag­for­e­nin­ger­ne stri­des, al­le­re­de in­den for­hand­lin­ger­ne om de of­fent­li­ge overenskom­ster er be­gyndt. Tvi­sten hand­ler om den be­tal­te frokost­pau­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.