Glat

Weekendavisen - - Samfund -

FOLK med »stort fuldska­eg« skal for­by­des ad­gang til al­le Re­gion Ho­vedsta­dens ar­bejds­plad­ser – det vil isa­er si­ge ho­spi­ta­ler­ne – me­ner Henrik Thorup, der for­u­den at va­e­re Pia Kja­ers­gaards mand og­så er na­est­for­mand i Re­gion Ho­vedsta­den, valgt for Dansk Fol­ke­par­ti. Ak­tio­nen mod de sto­re ska­eg er na­tur­lig­vis ik­ke ment som en ak­tion for at ge­ne­re de hip­ster­ty­per, som kun­ne ta­en­ke sig en kar­ri­e­re in­den for sund­heds­va­es­net, men er vendt mod is­la­mi­ske sym­bo­lers ind­t­og i det dan­ske. Det frem­går af det la­e­ser­brev, som Henrik Thorup har få­et op­ta­get i Fre­de­riks­borg Amts Avis. Her skri­ver Thorup, at Dansk Fol­ke­par­ti i det nye re­gions­råd vil for­sø­ge at kom­me igen­nem med et to­talt for­bud mod brug af ho­ved­be­kla­ed­ning på al­le re­gio­nens ar­bejds­plad­ser. »Ho­ved­be­kla­ed­nin­gen ud­tryk­ker en stø­de­n­de indstil­ling til dan­ske va­er­di­er og kvin­ders li­ge­stil­ling. Pa­tien­ter på ho­spi­ta­ler­ne skal ik­ke mø­des af en be­hand­ler med ho­ved­be­kla­ed­ning, el­ler for den sags skyld et stort fuldska­eg. Til­sva­ren­de vil DF f.eks. og­så ha­ve et for­bud imod ind­køb af ha­lalslag­tet kød på vo­re ho­spi­ta­ler. Slag­te­må­den ved im­por­te­ret kød bli­ver ik­ke kon­trol­le­ret som i Dan­mark, og der­ved er der stor mu­lig­hed for, at dy­ret er ha­lalslag­tet un­der stor li­del­se; en me­to­de, som na­tur­ligt nok er for­budt på dan­ske slag­te­ri­er. Lad os der­for nu få sat en stop­per for dis­se kna­e­fald for mus­lim­ske tra­di­tio­ner.« dis

FOTO: SCANPIX

Ny­de­lig yn­gre mand, men na­ep­pe med chan­cer in­den for Re­gion Ho­vedsta­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.