Et land gen­fø­des

Weekendavisen - - Udland - Af MARISA MOLTKE

Mit land er i fød­sel,« over­hør­te en af mi­ne go­de ven­ner en sau­di­er si­ge i for­å­ret. På ga­de­plan var det ty­de­ligt at se, hvad han men­te. Lan­det var i for­an­dring. Plud­se­lig sad der kvin­de­li­ge sau­di­ske eks­pe­di­en­ter bag kas­ser­ne i su­per­mar­ke­der­ne. Fle­re og fle­re re­stau­ran­ter spil­le­de nu mu­sik i en by, hvor der tid­li­ge­re kun hør­tes kald fra mi­na­re­ter­ne, og un­der Eid-fest­lig­he­der­ne i ju­ni kun­ne man se høj­rø­ste­de fest­pa­ra­der af ufor­me­li­ge, neon­far­ve­de teg­ne­se­ri­e­duk­ker tra­ek­ke gen­nem Riy­ad­hs ga­der. Et be­ma­er­kel­ses­va­er­digt syn i et kon­ser­va­tivt is­la­misk land, hvor af­bild­nin­gen af dy­re- el­ler men­ne­ske­for­mer el­lers ses som en be­spot­tel­se af Al­lah, al­tings ska­ber. Sau­di-Ara­bi­ens gen­fød­sel er så san­de­lig be­gyndt. Man­den bag for­an­drin­ger­ne er den kun 32-åri­ge sau­di­ske kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man – MBS i fol­kemun­de. Han sø­sat­te i for­å­ret 2016 et gen­nem­gri­ben­de øko­no­misk re­form­pro­gram for det sau­di­ske sam­fund, Vi­sion 2030. I sid­ste we­e­kend kom for­an­drin­ger­nes fo­re­lø­bi­ge kul­mi­na­tion med ar­re­sta­tio­ner i sam­fun­dets øver­ste top, be­grun­det med et øn­ske om at ryd­de op i en om­fat­ten­de kor­rup­tion. Blandt de an­hold­te er frem­tra­e­den­de for­ret­nings­folk og mi­ni­stre; 11 af dem er MBS’ eg­ne roy­a­le fa­mi­lie­med­lem­mer. Uden for­mel­le an­kla­ger el­ler an­den juri­disk pro­ces er de ble­vet pla­ce­ret på Ho­tel Ritz Car­lt­on i Riy­adh, der helt er holdt op med at mod­ta­ge book­in­ger ude­fra for at kun­ne fun­ge­re som ver­dens nok mest luk­suri­ø­se fa­engsel. Den mest magt­ful­de blandt de ar­re­ste­re­de er prins Mutaib bin Ab­dul­lah, den af­dø­de kong Ab­dul­la­hs søn. Hans an­hol­del­se er sa­er­lig be­ma­er­kel­ses­va­er­dig, for­di man­ge ind­til nu har be­trag­tet den po­pu­la­e­re kong Ab­dul­la­hs gren af Al-Saud­fa­mi­li­en som urør­lig. Prins Alwa­le­ed bin Ta­lal er et an­det pro­mi­nent med­lem af den roy­a­le fa­mi­lie, der nu sid­der i va­re­ta­egt på Ritz Car­lt­on. Han er en af ver­dens ri­ge­ste ma­end med va­e­sent­li­ge ak­tiepo­ster i blandt an­dre Twit­ter, Ap­ple og Lyft. In­gen ved end­nu, hvor­dan han er for­bun­det til kor­rup­tions­ankla­ger­ne, men han er en mar­kant pro­fil i det sau­di­ske sam­fund, der har støt­tet so­ci­a­le og øko­no­mi­ske re­for­mer og ik­ke har va­e­ret ban­ge for selv at sa­et­te sit pra­eg på tin­ge­ne. Ef­ter dansk må­le­stok vil­le we­e­ken­dens ar­re­sta­tio­ner sva­re til, at man i hans vel­magts­da­ge hav­de spa­er­ret Ma­ersk Mc-Kin­ney Møl­ler in­de på Ho­tel D’Ang­le­ter­re sam­men med bå­de sid­den­de og tid­li­ge­re mi­ni­stre – uden ind­blan­ding fra dom­sto­le­ne.

Brud med tra­di­tio­nen

Ar­re­sta­tio­ner­ne de­ler van­de­ne. Man­ge sau­di­e­re, jeg har talt med, er dybt cho­ke­re­de og fø­ler sig ut­ryg­ge ved om­fan­get og plud­se­lig­he­den af ind­gre­be­ne. An­dre ser dem som et vel­kom­ment op­gør med en kor­rupt her­sken­de klas­se. Re­to­rik­ken i den ara­bi­ske ver­den er of­te vold­som. Men når det kom­mer til fa­mi­lie­an­lig­gen­der og for­ret­nin­ger hånd­te­res kon­flik­ter der­i­mod al­tid bag luk­ke­de dø­re. Og­så i Sau­diAra­bi­en har der si­den sta­tens grund­la­eg­gel­se i 1932 va­e­ret tra­di­tion for en diskret hånd­te­ring af mag­ten. Ind­til nu. Man­ge er ban­ge for at MBS’ ud­fa­ren­de fa­con vil skra­em­me de 3.500 uden­land­ske in­ve­sto­rer, som han for ba­re to uger si­den prø­ve­de at lok­ke til lan­det på den stort an­lag­te Fu­tu­re In­ve­st­ment-kon­fe­ren­ce i Riy­adh. Her til­ken­de­gav bl.a. Step­hen Schwarz­man fra ame­ri­kan­ske Bla­ck­sto­ne Group, at han vil­le in­ve­ste­re i kron­prin­sens sci-fi-in­spi­re­re­de, ro­bo­tdrev­ne me­ga­by NEOM, der bli­ver 37 gan­ge så stor som Sin­ga­po­re og skal byg­ges fra bun­den i det nord­ve­st­li­ge Sau­di-Ara­bi­en. By­ens før­ste kvin­de­li­ge ro­bot har al­le­re­de få­et stats­bor­ger­skab. Hun hed­der Sop­hia. Det er i or­den at smi­le her, men man skal ik­ke ka­ste man­ge blik­ke på den øko­no­mi­ske si­tu­a­tion i Sau­di-Ara­bi­en for at kon­sta­te­re, at der una­eg­te­lig skal et vist mål af hand­ling og nyta­enk­ning til. Sau­di­er­ne har so­vet i ti­men, li­ge si­den oli­en for al­vor be­gynd­te at fly­de i 60er­ne. 90 pro­cent af den sau­di­ske stats ind­ta­eg­ter kom­mer sta­dig fra oli­en, og om­kring 80 pro­cent af hus­stan­de­nes ind­komst hi­d­rø­rer fra sta­ten, en­ten gen­nem jobs i en in­ef­fek­tiv of­fent­lig sek­tor el­ler fra subsi­di­er. Hvor pri­sen på en tøn­de olie i år­ti­et før lå på cir­ka 100 dol­lar, faldt den til 20 dol­lar i 2015. I Wall Stre­et Jour­nal ar­gu­men­te­re­de olie­hi­sto­ri­ke­ren Dan Yer­gin tid­li­ge­re i år for, at fal­det i olie­pri­ser­ne ik­ke er et for­bi­gå­en­de fa­eno­men, men ud­tryk for en ny vir­ke­lig­hed og en re­ka­li­bre­ring af he­le olie­bran­chen.

Re­for­mer og ar­re­sta­tio­ner

Trods hen­sigt­ser­kla­e­rin­ger om, at so­ci­a­le re­for­mer var nød­ven­di­ge for at dri­ve den øko­no­mi­ske va­ekst frem, var det ind­til for ny­lig uvist, om MBS for al­vor var klar til at bry­de den al­li­an­ce mel­lem det kon­ser­va­ti­ve pra­e­ste­skab og kon­ge­mag­ten, som den sau­di­ske stat er grund­lagt på. I sep­tem­ber i år kom så ud­mel­din­gen om, at sau­di­a­ra­bi­ske kvin­der får lov til at kø­re bil fra ju­ni 2018. Det er ét vig­tigt skridt i am­bi­tio­nen om fuldt ud at få ak­ti­ve­ret den kvin­de­li­ge ta­lent­mas­se på ar­bejds­mar­ke­det og ge­ne­re­re ind­komst. Kort der­ef­ter fulg­te ar­re­sta­tio­ner blandt le­den­de med­lem­mer af det kon­ser­va­ti­ve pra­e­ste­skab. Nog­le ima­mer blev tvun­get til of­fent­ligt at ud­tryk­ke de­res respekt for an­dre re­li­gio­ner. Nyt i et land, hvor krist­ne fi­lip­pin­ske ga­este­ar­bej­de­re al­drig går på ga­den i ju­le­da­ge­ne af frygt for at bli­ve an­holdt på den blot­te mi­stan­ke om, at de har va­e­ret hjem­me og fejre Jesu fød­sel. Og i we­e­ken­den kom så det po­li­ti­ske jord­s­ka­elv og ar­re­sta­tio­ner­ne, der gav gen­lyd langt ind i kon­ge­hu­set. Hvad kor­rup­tions­ankla­ger­ne går ud på, står i skri­ven­de stund ik­ke klart. Ryg­tet i Riy­adh si­ger, at den sau­di­ske statskas­se gen­nem åre­ne er ble­vet frasvind­let to bil­li­o­ner sau­di­ske riy­al; det sva­rer til 3500 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner el­ler cir­ka 100 Sto­re­ba­elts­bro­er. Den usik­ker­hed, der i dis­se da­ge bre­der sig i de­le af det sau­di­ske sam­fund, skyl­des, at man ik­ke ved, om kor­rup­tions­ankla­ger­ne er re­el­le el­ler et på­skud for kron­prin­sen i be­stra­e­bel­ser­ne på at kon­so­li­de­re sin magt. I Riy­adh ta­ler man om, at we­e­ken­dens ar­re­sta­tio­ner kun er be­gyn­del­sen. MBS un­der­stre­ge­de ved lan­ce­rin­gen af Vi­sion 2030, at det nye Sau­di-Ara­bi­en, han stod i spid­sen for, skul­le ba­se­res på »mo­de­ra­tion, to­le­ran­ce, dyg­tig­hed, di­sci­plin, lig­hed og trans­pa­rens«. Ar­re­sta­tio­ner uden ret­ter­gang er mil­dest talt ik­ke et ud­tryk for trans­pa­rens, og der fo­re­kom­mer og­så at va­e­re lang vej igen for en ra­ek­ke af de an­dre va­er­di­er. Sau­di Ara­bi­en er i sin grund­ker­ne et stam­me­sam­fund, der struk­tu­relt set fun­ge­rer ud fra ide­en om ud­veks­ling af tje­ne­stey­del­ser. Man bli­ver na­e­sten nødt til at tra­ek­ke på smilebån­det ved tan­ken om, at 500 ar­re­sta­tio­ner skul­le va­e­re nok, hvis må­let vir­ke­lig er at gø­re op med kor­rup­tio­nen i lan­det. Der­i­mod er det sik­kert, at en stor del af be­folk­nin­gen er mod­ta­ge­lig over for den sig­nalva­er­di, der lig­ger i at stil­le folk fra den pri­vil­e­ge­re­de over­klas­se til an­svar. MBS ved, at han har op­bak­ning til sit dra­sti­ske skridt fra en stor ba­se i be­folk­nin­gen.

Duf­ten af vel­fa­erd

Ly­den af Sau­di-Ara­bi­en er til dels den sprø­de kni­tren af Rolls Roy­ce-da­ek på per­le­grus, ris­len­de fon­ta­e­ner og den di­gi­ta­le tik­ken af de mil­li­o­ner af dol­lars, som vel­ha­ve­re har ka­na­li­se­ret ud af lan­det i det sid­ste års tid af frygt for, at re­ge­rin­gen skul­le be­slag­la­eg­ge mid­ler­ne. Fryg­ten var ik­ke ube­grun­det. I den sid­ste uges tid er over 1200 kon­ti ble­vet in­de­fros­set. Men ly­den af Sau­di-Ara­bi­en er i end­nu hø­je­re grad skram­len­de, ud­kør­te Toy­o­ta Cam­ry’er, neds­lid­te byrum, der er ved at fal­de fra hin­an­den, og stem­mer­ne fra en ung be­folk­ning (70 pro­cent er un­der 30 år). De fø­ler sig som til­sku­e­re til det overdå­di­ge liv, som den ae­l­dre ge­ne­ra­tion af mid­delklas­se-sau­di­er har le­vet. Et liv på over­før­sels­ind­kom­ster og med en mini­mal ar­bejds­ind­sats. Det an­slås, at om­kring 40 pro­cent af sau­di­er un­der 30 år er ar­bejds­lø­se. Man­ge af dem er vok­set op med duf­ten af vel­fa­er­den og drøm­men om selv at ha­ve råd til at etab­le­re en fa­mi­lie. Alt det­te har 32-åri­ge Mo­ham­med bin Sal­man for al­vor set og for­stå­et. I mod­sa­et­ning til de ge­ri­a­tri­ske kon­ger, der er gå­et for­ud for ham, ved han, at pro­ble­mer­ne vil bli­ve ved med at va­e­re hans de na­e­ste 50 år – hvis han kan få re­ge­rings­mag­ten ef­ter sin far, kong Sal­man, og hol­de på den, vel at ma­er­ke. Al­le sau­di­ske kon­ger har si­den 1953 va­e­ret søn­ner af lan­dets grund­la­eg­ger og sto­re fa­der­skik­kel­se, Ibn Saud. Der har va­e­ret 36 søn­ner at va­el­ge mel­lem. Det har gjort kon­ge­mag­ten re­la­tivt sta­bil og den sid­den­de re­gent til »den før­ste blandt li­ge­ma­end« sna­re­re end til en ab­so­lut mo­nark. Det­te prin­cip om lig­hed i den roy­a­le fa­mi­lie bry­der Mo­ham­med bin Sal­man nu af­gø­ren­de med. Ef­ter at prins Mutaib bin Ab­dul­lah i we­e­ken­den blev ar­re­ste­ret og fjer­net fra sin post som chef for den sau­di­ske na­tio­nal­gar­de, kon­trol­le­rer kron­prin­sen ene­rå­digt al­le tre ha­e­ren­he­der i lan­det: mi­li­ta­e­ret, sik­ker­heds­styr­ker­ne og na­tio­nal­gar­den. Før var dis­se po­ster delt mel­lem kon­ge­hu­sets for­skel­li­ge gre­ne for at sik­re sta­bi­li­tet. Mo­ham­med bin Sal­man har til­sy­ne­la­den­de ra­e­son­ne­ret, at kon­ge­fa­mi­li­en i tred­je ge­ne­ra­tion er så for­gre­net, at det al­li­ge­vel vil va­e­re umu­ligt at til­go­de­se al­le. Så hel­le­re sam­le al mag­ten i Sal­man-gre­nen af fa­mi­li­en. Et op­lagt spørgs­mål er, om prin­ser­ne og pra­e­ste­ska­bet er i stand til at gø­re op­rør? Højst sand­syn­ligt ik­ke. De ved godt, at MBS sid­der på kas­sen og for­de­ler olie­pen­ge­ne. Og vig­ti­ge­re end­nu: kron­prin­sens helt sto­re styr­ke er, at den sto­re ge­ne­ra­tion af un­ge står bag ham. De teg­ner frem­ti­den og er kron­prin­sens re­el­le ad­gangs­kort til mag­ten.

Op­trap­pet kon­flikt med Iran

Hvis Mo­ham­med bin Sal­mans øko­no­mi­ske, so­ci­a­le og po­li­ti­ske re­vo­lu­tion lyk­kes, kom­mer den til at ska­be et helt nyt Sau­diAra­bi­en. Må­ske vil det hja­el­pe ham, at de fle­ste sau­di­e­re i dis­se år ka­ster nervø­se blik­ke mod Ye­men, Sy­ren og Irak. Na­bo­lan­de, der er gå­et i to­tal op­løs­ning, og hvis ska­eb­ne in­gen øn­sker for Sau­di-Ara­bi­en. Så hel­le­re ret­te ind. Det er me­re uvist, hvor­dan Mo­ham­med bin Sal­mans ag­gres­si­ve re­to­rik mod Iran hja­el­per ham i for­sø­get med at re­for­me­re lan­det. Ale­ne i den­ne uge har Mo­ham­med bin Sal­man op­trap­pet kon­flik­ten med Iran ved to an­led­nin­ger: han be­skyld­te den sto­re fjen­de for at stå bag et mis­sil af­sendt fra Ye­men, der blev af­va­er­get over Riy­adh lør­dag af­ten. Og han fik den li­ba­ne­si­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Saad Ha­ri­ri, der er en na­er al­li­e­ret med Riy­adh, til højst uven­tet at med­dele sin af­gang. Det ske­te på en pres­se­kon­fe­ren­ce i den sau­di­ske ho­ved­stad. Ha­ri­ri be­grun­de­de sin af­gang med, at Irans ind­blan­ding i li­ba­ne­sisk po­li­tik gen­nem sin al­li­e­re­de, Hiz­bol­lah, gjor­de det umu­ligt for ham at re­ge­re. I Sau­di-Ara­bi­en kry­ber man nu ta­et­te­re sam­men i sin bob­le, der langt­fra er li­ge så gyl­den som tid­li­ge­re, og kryd­ser fin­gre­ne for, at den ik­ke sprin­ger. Det sam­me håb bør re­sten af ver­den nok og­så na­e­re. Hvis vok­se­va­er­ket i Sau­di-Ara­bi­en bli­ver til re­el­le smer­ter, står ver­den med end­nu en Mel­le­møst-kon­flikt af skra­em­men­de di­men­sio­ner.

Marisa Moltke er kul­tur­te­o­re­ti­ker og skri­bent, bo­sat i Sau­diAra­bi­en 2014-17.

FOTO: AFP PHOTO

En pro­jek­tion af kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man på et højhus i Riy­adh er et si­gen­de tegn på de nye ti­der i Sau­di-Ara­bi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.