GLOBALISTEN

Weekendavisen - - Udland - Af Ole Ny­eng

DE­BAT­TEN om be­ho­vet for en skrap­pe­re vå­ben­lov­giv­ning i USA brød ud igen, ef­ter at en tid­li­ge­re an­sat i luft­vå­be­net, De­vin Kel­ley, sid­ste we­e­kend dra­eb­te 26 vil­kår­li­ge men­ne­sker i en lands­by­kir­ke i Te­xas. Kel­ley gik ind i kir­ken i lands­by­en Sut­her­land Springs midt un­der gud­stje­ne­sten og fy­re­de løs mod de va­er­ge­lø­se kir­ke­ga­en­ge­re. Blandt de dra­eb­te var en gravid mor og en halv snes børn, hvoraf den yng­ste var 18 må­ne­der. Ef­ter uger­nin­gen blev ger­nings­man­den for­fulgt og be­skudt af en ti­l­i­len­de per­son uden for kir­ken, hvil­ket ik­ke hin­dre­de ham i at flyg­te. Han kør­te ef­ter­føl­gen­de galt i sin bil og end­te sit mi­se­rab­le liv med at sky­de sig selv i ho­ve­d­et. Det vi­ste sig se­ne­re, at de ek­si­ste­ren­de reg­ler hav­de va­e­ret til­stra­ek­ke­li­ge til at hin­dre Kel­ley i at er­hver­ve sig vå­ben, hvis de var ble­vet fulgt. De­vin Kel­ley var tid­li­ge­re dømt for vold mod sin da­va­e­ren­de hu­stru og de­res barn og bur­de ik­ke ha­ve va­e­ret i stand til at kø­be det halvau­to­ma­ti­ske ge­va­er, han brug­te til mas­sa­kren. I en kom­men­tar af­vi­ste pra­esi­dent Trump da og­så, at mas­sa­kren, den va­er­ste i Te­xas’ hi­sto­rie, skul­le gi­ve an­led­ning til en stram­ning af vå­ben­love­ne. »I så fald vil­le den mo­di­ge per­son, som hav­de et vå­ben i sin bil, ik­ke ha­ve va­e­ret i stand til at sky­de og neut­ra­li­se­re ham. I ste­det for at ha­ve 26 dø­de vil­le vi må­ske ha­ve haft over hund­re­de,« sag­de pra­esi­den­ten.

GRACE MUGABE, den 52-åri­ge hu­stru til 93-åri­ge Ro­bert Mugabe, er nu fa­vo­rit til at af­lø­se sin des­po­ti­ske mand som Zim­bab­wes le­der. Man­dag fy­re­de Mugabe sin man­ge­åri­ge al­li­e­re­de og pra­e­desti­ne­re­de ef­ter­føl­ger, vi­ce­pra­esi­dent Em­mer­son Mnan­gagwa, med den be­grun­del­se, at han skul­le ha­ve »vist tegn på il­loy­a­li­tet«. Mnan­gagwa tog der­ef­ter flug­ten og me­nes nu at va­e­re i Syd­afri­ka. I en er­kla­e­ring fra den de­tro­ni­se­re­de vi­ce­pra­esi­dent til det zim­bab­wi­ske folk hed­der det, at han »vil kom­me til­ba­ge for at le­de jer«. Magt­kam­pen kul­mi­ne­rer, mens mod­stan­den mod Ro­bert Mu­ga­bes 37 års re­ge­rings­fø­rel­se vok­ser. Sam­ti­dig med at øko­no­mi­en er i dyb kri­se, cir­ku­le­rer for­ly­den­der om Mugabe-fa­mi­li­ens ek­stra­va­gan­te livs­fø­rel­se. På et vi­deoklip, der er po­pu­la­er på de so­ci­a­le me­di­er, ses en af Grace Mu­ga­bes søn­ner på en nat­klub, i fa­erd med at over­ha­el­de et dyrt ur med champag­ne. Mnan­gagwa er, som tid­li­ge­re chef for sik­ker­hed­s­tje­ne­sten, ik­ke no­get de­mo­kra­tisk dyds­møn­ster, men al­li­ge­vel ses han af in­ter­na­tio­na­le ob­ser­va­tø­rer som lan­dets må­ske bed­ste bud på en per­son, der kan le­de lan­det til en form for sta­bilt sty­re, når Mugabe-ae­ra­en slut­ter.

TYSKERE, der hver­ken fø­ler sig som kvin­der el­ler ma­end, skal nu ha­ve mu­lig­hed for at re­gi­stre­re sig som et tred­je køn, iføl­ge en dom fra den ty­ske for­fat­nings­dom­stol. Det sker ef­ter en sag, hvor en tysk bor­ger var ble­vet re­gi­stre­ret som pi­ge ved føds­len, selv om hun hav­de »et aty­pisk sa­et kro­mo­so­mer« og »per­ma­nent føl­te sig som hver­ken hunkøn el­ler han­køn«, som det hed i dom­sto­lens re­fe­rat. For­fat­nings­dom­sto­len hen­holdt sig til, at den nu­va­e­ren­de lov­giv­ning, der på­by­der folk at re­gi­stre­re sig som en­ten hun- el­ler han­køn, stri­der mod for­fat­nin­gens for­bud mod diskri­mi­na­tion. De ty­ske lov­gi­ve­re har nu ind­til slut­nin­gen af 2018 til at aen­dre lov­giv­nin­gen i over­ens­stem­mel­se med ken­del­sen. Hvad nav­net på det tred­je køn så bli­ver, er ik­ke be­slut­tet – der ta­les om så­vel »in­ter­køn« som »di­ver­se«. Med dom­stols­af­gø­rel­sen bli­ver Tys­kland det før­ste land i Eu­ro­pa, der gi­ver dets bor­ge­re mu­lig­hed for at re­gi­stre­re sig som et tred­je køn.

FOTO: AFP PHOTO/JEKESAI NJIKIZANA

Grace Mugabe, t.h., fa­vo­rit til at af­lø­se sin des­po­ti­ske mand som Zim­bab­wes le­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.