De­mo­kra­ti­ske in­stink­ter

Va­er­dipo­li­tik. Mar­tin Kras­nik sky­der for­bi, når han an­kla­ger de bor­ger­li­ge par­ti­er for en »lang­som ud­huling af det de­mo­kra­ti­ske in­stinkt«.

Weekendavisen - - Opinion - Af MADS FUGLEDE

We­e­ken­da­vi­sens egen Mar­tin Kras­nik har d. 13. ok­to­ber skre­vet en band­bul­le mod de dan­ske bor­ger­li­ge par­ti­er for en »lang­som ud­huling af det de­mo­kra­ti­ske in­stinkt«. Uha. Den dan­ske bor­ger­lig­heds brø­de er iføl­ge Kras­nik, at vi dri­ster os til at la­ve lov­giv­ning, der de fa­cto ram­mer sa­er­li­ge grup­per. Og han fort­sa­et­ter med at na­ev­ne det kom­men­de ma­ske­rings­for­bud, der ram­mer de mus­lim­ske kvin­der, der va­el­ger at gå til­hyl­let, den ska­er­pe­de tig­ger­lov, der ram­mer ro­ma­er og den – af pres­sen døb­te – imam­lov, der ram­mer had­pra­e­di­kan­ter, der øn­sker at kom­me til Dan­mark for at pra­e­di­ke had. Al­le er li­ge for loven i Dan­mark. Og al­le reg­ler er ud­for­met ge­ne­relt. Ma­ske­rings­for­bud­det ga­el­der og­så den au­to­no­me kar­tof­fel­dan­sker, li­ge­som dan­ske­re og­så bli­ver dømt ef­ter tig­ger­loven, og den ra­bi­a­te pa­stor Ter­ry Jo­nes er des­li­ge om­fat­tet af reg­ler­ne for had­pra­e­di­kan­ter. Så­dan er det, og så­dan skal det selv­føl­ge­lig va­e­re. Men Kras­niks kri­tik af­slø­rer en be­syn­der­lig lo­gik – og én, der desva­er­re ha­en­ger sam­men med iden­ti­tetspo­li­tik. Hvis en lov i prak­sis ram­mer en sa­er­lig grup­pe – for ek­sem­pel ro­ma­er el­ler mus­li­mer – skal man und­la­de at lov­gi­ve. Skul­le man la­de den lo­gik ga­el­de kon­se­kvent i for­hold til for ek­sem­pel for­bud­det mod om­ska­e­ring af kvin­der, aner man ab­sur­di­te­ten. Et ma­ske­rings­for­bud ram­mer dem, der går til­hyl­let. Et tig­ger­for­bud ram­mer dem, der tig­ger. Og et for­bud mod om­ska­e­ring af kvin­der, ram­mer dem, der om­ska­e­rer de­res døtre. I vir­ke­lig­he­dens ver­den er det ik­ke hr. og fr. Han­sen fra Ni­be. Lov­for­slag om kvin­deom­ska­e­rin­ger, ma­ske­rings­for­bud og had­pra­e­di­kan­ter ram­mer de mus­li­mer, som ik­ke de­ler vo­res syn på li­ge­stil­ling og fri­hed. Hel­dig­vis er der an­dre mus­li­mer, der vil vo­res sam­fund og vo­res fri­heds­ret­tig­he­der, og det er dem, vi hja­el­per, når vi lov­gi­ver om fri­heds­ret­tig­he­der. Og dem, som Mar­tin Kras­nik re­elt vil la­de i stik­ken. Det er ef­ter­hån­den åben­lyst for en­hver, at de se­ne­ste års mas­si­ve ind­van­dring fra en ra­ek­ke mus­lim­ske lan­de har med­bragt nog­le pro­blem­stil­lin­ger, som vi ik­ke har va­e­ret vant til at hånd­te­re i Dan­mark. Og som der der­for ik­ke er ta­get høj­de for i vo­res lov­giv­ning ind­til nu. Ta­enk på frisko­ler­ne – hav­de no­gen i mid­ten af 1800-tal­let fo­re­stil­let sig, at de kun­ne an­ven­des til is­la­mi­stisk in­dok­tri­ne­ring. Det tror jeg ik­ke. Und­ta­gen Kras­nik. Men Dan­mark er et le­ven­de sam­fund, og vi er – lyk­ke­lig­vis – ik­ke end­nu på vo­res bed­ste sta­de. Dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste frem­skridt i ny­e­re tid er fri­gø­rel­sen af dan­ske kvin­der fra den so­ci­a­le kon­trol, man i mas­siv grad udø­ve­de tid­li­ge­re. Hvor­for skal ny­dan­ske kvin­der ik­ke ha­ve sam­me gla­e­de af li­ge­stil­lin­gens frem­skridt? Det er fuld­sta­en­digt af­gø­ren­de at for­stå, at vo­res de­mo­kra­ti­ske ret­tig­he­der in­gen va­er­di har, hvis vi ik­ke vil for­sva­re dem, når de bli­ver na­eg­tet mus­lim­ske kvin­der. Af be­rø­rings­angst el­ler frygt for at bli­ve stemp­let som ra­cist el­ler – nu åben­bart og­så – an­ti­de­mo­krat. Vi må ba­re er­ken­de, at der i mi­no­ri­tets­mil­jø­er­ne er en sa­er­lig stor ud­for­dring med kvin­de­ret­tig­he­der. Det kan godt va­e­re, at an­tal­let af om­tal­te sa­ger ik­ke er højt, men der­for skal vi sta­dig ka­em­pe for of­re­nes per­son­li­ge fri­hed. Kvin­ders tarv er et etisk prin­cip, der al­tid vil stå over Kras­niks for­vir­re­de fri­heds­i­de­a­ler. Det er des­u­den hel­ler ik­ke kun for kvin­dens skyld, at vi skal lov­gi­ve på om­rå­det. Det er og­så nød­ven­digt for at op­ret­hol­de sam­fun­dets sam­men­ha­engs­kraft. Det er fuld­sta­en­dig af­gø­ren­de, at mus­lim­ske kvin­der ik­ke ba­e­rer niqab, hvis vi no­gen­sin­de skal ha­ve as­si­mi­le­ret dem i det dan­ske sam­fund. Hvis man vir­ke­lig ke­rer sig om dis­se grup­pers ve og vel al­vor­ligt, så er lov­giv­ning net­op nød­ven­dig. Det er ik­ke bor­ger­li­ge po­li­ti­ke­re, der går is­la­mis­mens ae­rin­de, men der­i­mod Kras­nik, når han ik­ke vil for­sva­re vo­res fri­heds­i­de­a­ler mod an­gre­bet her­fra. Det­te an­ti­de­mo­kra­ti­ske in­stinkt fin­des desva­er­re man­ge ste­der – åben­bart og­så i hjør­ne­kon­to­ret på We­e­ken­da­vi­sen.

Mads Fuglede er fol­ke­tings­med­lem og li­ge­stil­lings­ord­fø­rer for Ven­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.