Hi­sto­ri­en om Dan­mark

Weekendavisen - - Opinion -

Li­se Pra­est­gaard An­der­sen Lek­tor, eme­ri­tus SDU

Høj­re­fløj­en er i op­rør over på­stå­et ven­stred­rej­ning i DR 1’s hi­sto­ri­e­se­rie. Per­son­ligt sav­ne­de jeg om­ta­le af Dan­marks Fri­heds­råd og Fro­de Jakob­sen, men slog mig til ro med, at de kor­te ud­sen­del­ser ik­ke kun­ne få al­ting med, og at de kom­pen­se­re­de ved at gø­re gen­nem­gå­en­de per­so­ner til ta­le­rør. Nå, men Fro­de Jakob­sen var jo og­så so­ci­al­de­mo­krat, så hans navn hav­de sik­kert og­så vir­ket som en rød klud på DF og konsor­ter. Nog­le af de rå­d­gi­ven­de hi­sto­ri­ke­re er nu ty­de­lig­vis vre­de over no­get helt an­det: nem­lig at de ik­ke i til­stra­ek­ke­lig grad har få­et ind­fly­del­se på fjern­syns­ud­sen­del­ser­ne. Mu­lig­vis med ret­te. Men det ska­ber på en­kel­te punk­ter be­syn­der­li­ge me­nings­fa­el­ler. Mo­de­ra­te folk kan na­tur­lig­vis godt se, at Jens Ot­to Krags vir­ke er en ri­me­lig illustration til vel­fa­erds­sta­tens etab­le­ring, men for en sik­ker­heds skyld småknur­rer de over In­ger Me­re­te Nor­den­toft. En­kel­te ha­ev­der en­dog, at hun skul­le va­e­re glemt i da­gens Dan­mark – og der­med uden be­tyd­ning (?). Be­syn­der­ligt på fle­re må­der! Hun spil­ler en stor rol­le i så­vel sko­le­hi­sto­ri­en som kvin­de­hi­sto­ri­en. Og hvis nog­le skul­le ha­ve be­hov for en op­sum­me­ring, sker det her­med: Fra 1945-47 ra­se­de dis­kus­sio­nen om den ugif­te kvin­de­li­ge sko­le­in­spek­tør, der til­lod sig at få et barn uden for ae­g­te­skab. Hun vandt i det sto­re og he­le sla­get og blev her­med ba­ne­bry­den­de for et fri­e­re syn på kvin­der og seksu­a­li­tet. Her­til kom­mer, at hun var re­form­pa­e­da­gog, fri­heds­ka­em­per og kom­mu­nist, men som man­ge, man­ge an­dre meld­te hun sig ud af par­ti­et ef­ter op­stan­den i Un­garn. Hen­des veks­len­de syns­punk­ter il­lu­stre­rer så­le­des glim­ren­de bøl­ge­gan­gen i mar­kan­te ide­o­lo­gi­ske dis­kus­sio­ner her­hjem­me. Fle­re vil ger­ne vi­de, hvor­dan kom­mu­ni­st­par­ti­et kun­ne va­e­re Moskva-tro så la­en­ge og hvor­dan klo­ge men­ne­sker, der drøm­te om et bed­re sam­fund, kun­ne na­eg­te at ind­se det pro­ble­ma­ti­ske i Stal­ins dik­ta­tur – det vil­le jeg og­så ger­ne – men det ba­e­rer et en­kelt kvin­de­ligt med­lem jo ik­ke skyl­den for – og sva­ret vil­le kra­e­ve en helt an­den form for hi­sto­risk ku­le­grav­ning end en ha­stig gen­nem­gang af en sig­ni­fi­kant bi­o­gra­fi. Ved før­ste fol­ke­tings­valg ef­ter be­fri­el­sen fik kom­mu­ni­ster­ne 18 man­da­ter – del­vis på grund af sym­pa­ti for de­res ind­sats i fri­heds­be­va­e­gel­sen. De for­ar­ge­de nu­tids­dan­ske­re vil så­le­des få travlt med at af­kra­e­ve man­ge (of­test af­dø­de) va­el­ge­re, par­ti­med­lem­mer, po­li­ti­ke­re og kul­tur­per­son­lig­he­der svar. Skal de al­le ud­ra­de­res af hi­sto­ri­en? – El­ler me­ner kri­ti­ker­ne for ek­sem­pel, at det hav­de va­e­ret i or­den at na­ev­ne Mo­gens Fog, men ik­ke In­ger Me­re­te Nor­den­toft? El­ler må­ske skal »Rø­de« fra Ma­ta­dor nu og­så skri­ves ud af den­ne el­ske­de se­rie?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.