Selv­had

Weekendavisen - - Opinion -

Kjeld Flarup Ci­vil­in­ge­ni­ør

Le­ny Malacinski skri­ver i kom­men­ta­ren 3/11, at der ik­ke fin­des et ord for, at mus­li­mer sa­et­ter de­res børn i dan­sker­frie sko­ler, be­talt af vel­fa­erds­sta­ten. Jeg vil dog ger­ne vove at sa­et­te et ord på, nem­lig selv­had. Når der er ord for det mod­sat­te nem­lig ra­cist og så vi­de­re, så skal man hu­ske på, at det ik­ke så me­get er mus­li­mer, som tra­ek­ker det kort. Det er der­i­mod hvi­de som Ze­nia Stam­pe. Der er in­tet be­la­eg for, at dan­sker­ne er ra­ci­ster, tva­er­ti­mod er vi nog­le af de mest to­le­ran­te folk i ver­den. Der­for er der kun et ord at sa­et­te på fa­eno­me­net, nem­lig selv­had.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.