Kor­rek­tion

Weekendavisen - - Opinion -

I sid­ste num­mer af We­e­ken­da­vi­sen stod der i ar­tik­len om Niels Holck og an­dels­be­stra­e­bel­ser­ne på Lan­geland, at Niels Holck er ejer af sel­ska­bet An­dels­ha­ver Sko­len ApS. Det­te er ik­ke kor­rekt. Niels Holck er di­rek­tør i sel­ska­bet, som til­hø­rer den fri­vil­li­ge for­e­ning An­delsTan­ken Lan­geland, hvor Niels Holck sid­der i be­sty­rel­sen. Niels Holck over­tog der­i­mod i ef­ter­å­ret ejer­ska­bet af et an­det af an­delspro­jek­tets sel­ska­ber, An­delsKre­dit ApS. We­e­ken­da­vi­sen be­kla­ger fejl­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.