Tab og vind

Weekendavisen - - Opinion - Af NIKOLAJ AR­VE

»Hvis det stod mel­lem hav­nen og dem, WURU MHJ QRN DW KDYQHQ JHQHUHUHU ÁHUH ind­ta­eg­ter end en sur­fer, der kø­rer her­op i sin cam­per.« Sur­fero­p­rør. En plan­lagt hav­ne­ud­vi­del­se i Hanst­holm har bragt de lo­ka­le sur­fe­re på kol­li­sions­kurs med kom­mu­nen – og med hin­an­den. De fryg­ter at mi­ste de­res bed­ste sur­f­spot.

THY – Fra hav­nen i Hanst­holm er der godt en ki­lo­me­ter langs den bak­ke­de vej mod Thi­sted til en lil­le grus­par­ke­rings­plads med ud­sigt over ky­sten. Vid­ste man ik­ke bed­re, vil­le man na­ep­pe stand­se li­ge her. Stran­den lig­ner an­dre ve­stjy­ske stran­de, det sam­me gør klit­ter­ne og det ef­ter­års­bru­sen­de Vester­hav. Hav­nen mod syd­vest kun­ne gå for en hvil­ken som helst in­du­stri­havn. Sal­ten i luf­ten, bla­e­sten, det gyld­ne lys, det he­le sma­ger af umid­del­bar gen­ken­de­lig­hed. Men fra den lil­le grus­par­ke­rings­plads kan man øj­ne no­get helt sa­er­ligt. Det me­ner i hvert fald sur­fer­ne, som hol­der til i den lil­le na­bo­by Klit­møl­ler. Når vin­den bla­e­ser helt rig­tigt, fin­der man her et af Nor­d­eu­ro­pas bed­ste om­rå­der til wind- og ki­te­sur­fing. Så godt er om­rå­det, kendt som Mid­dles, at sur­fe­re hvert år val­far­ter her­til fra he­le Eu­ro­pa. På de bed­ste da­ge sur­fer fle­re hund­re­de men­ne­sker rundt mel­lem hin­an­den i de ef­ter­trag­te­de bøl­ger. Der­for kom det som lidt af et chok for sur­fer­ne, da kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Thi­sted tid­li­ge­re i år be­slut­te­de at la­de tre ka­em­pe­vind­møl­ler op­fø­re i net­op det­te om­rå­de. Sur­fer­ne fryg­ter, at de 150 me­ter hø­je møl­ler vil ska­be så me­get tur­bu­lens i luf­ten, at det frem­over bli­ver van­ske­ligt at hol­de gang i de­res sejl og dra­ger på van­det. Det vil med an­dre ord ta­ge li­vet af Mid­dles, me­ner de, og det vil va­e­re lidt af en ka­ta­stro­fe for sur­fer­mil­jø­et. »Mid­dles er di­a­man­ten i for­hold til windsur­fing og ki­te­sur­fing. Det er et ret unikt sted, og­så i nor­d­eu­ro­pa­ei­sk sam­men­ha­eng, og det vil vi selv­føl­ge­lig me­get ger­ne be­va­re,« forta­el­ler Sti­an Ei­de, for­mand for den lo­ka­le sur­f­klub NASA. Jeg mø­der ham en af­ten i sur­fer­nes fem år gam­le klubhus, Hum­mer­hu­set, kun en spyt­k­lat fra stran­den i Klit­møl­ler. Sti­an Ei­de kom­mer op­rin­de­lig fra Nor­ge, men har bo­et her si­den 1995, la­en­ge før by­en ud­vik­le­de sig til det sur­fer­pa­ra­dis, den er i dag. Han ved der­for, hvad der er på spil. I før­ste om­gang for­søg­te sur­fer­ne at få den ene møl­le flyt­tet til en an­den be­lig­gen­hed, men trods et va­eld af kla­ger, ind­si­gel­ser og di­a­log­mø­der har kom­mu­nen stå­et fast: Møl­ler­ne skal op, for­ment­lig al­le­re­de in­den årets ud­gang. Fun­da­men­ter­ne er støbt, og de sid­ste for­be­re­del­ser til sel­ve møl­le­op­sa­et­nin­gen er nu i gang. Snart vil møl­le­vin­ger­ne stra­ek­ke sig et godt styk­ke op over Hanst­holms ka­rak­te­ri­sti­ske skra­en­ter ned mod ha­vet. »Vi har truf­fet en be­slut­ning, og den står jeg på mål for sta­dig­va­ek,« slog den kon­ser­va­ti­ve borg­me­ster Le­ne Kjel­gaard Jen­sen fast over for DR den 12. sep­tem­ber i år. Hun har dog ik­ke øn­sket at ta­le med We­e­ken­da­vi­sen. Men trods de frem­skud­te pla­ner har sur­fer­ne end­nu ik­ke op­gi­vet kam­pen. De se­ne­ste uger har sur­fer­ne lagt arm med kom­mu­nen, hav­nen og vind­møl­le­sel­ska­bet om en mu­lig løs­ning. Se­ne­st er der og­så in­ter­nt mel­lem sur­fer­ne op­stå­et en strid om, hvil­ken stra­te­gi de skal for­føl­ge: Skal de gå ef­ter et kom­pro­mis, el­ler skal de op­trap­pe kon­fron­ta­tio­nen?

En dy­na­mo for kom­mu­nen

Mod­sat borg­meste­ren stil­ler di­rek­tø­ren for Hanst­holm Havn, Niels Cle­men­sen, ger­ne op til in­ter­view. Han er en af dem, der vil ny­de sa­er­lig godt af de nye vind­møl­ler. De kom­mer til at stå på hav­nens are­al, og le­je­ind­ta­eg­ter­ne er med til at fi­nan­si­e­re en plan­lagt hav­ne­ud­vi­del­se, som lø­ber op i en halv mil­li­ard kro­ner. Jeg mø­der ham på hans kon­tor med ud­sigt over hav­nen, mens for­be­re­del­ser­ne er godt i gang til hav­ne­ud­vi­del­sens før­ste spa­destik. Di­rek­tø­ren har og­så øje for bla­e­stens kva­li­te­ter ved Mid­dles, forta­el­ler han, men på en lidt an­den må­de end sur­fer­ne. »Det er et su­per godt spot for vind. Nok et af de bed­ste. Og Vest­as har fak­tisk ryk­ket rundt på he­le de­res pro­duk­tion ba­re for at kom­me op at stå der,« forta­el­ler han om vind­møl­le­pro­jek­tet, in­den han vi­ser pla­ner­ne for hav­ne­ud­vi­del­sen frem. En plan, som by­en har ka­em­pet for at gø­re til vir­ke­lig­hed de sid­ste man­ge år. »Hanst­holm Havn er en dy­na­mo for kom­mu­nen. Den ge­ne­re­rer cir­ka 12-15 pro­cent af skat­te­ind­ta­eg­ter­ne til kom­mu­nen. Så det er jo vig­tigt at hol­de gang i den. Hvis der ik­ke var sket det her, var der sket en af­vik­ling og ik­ke en ud­vik­ling,« si­ger han. At in­tet måt­te kom­me i vej­en for hav­nens ud­vik­ling, har sur­fer­ne haft på for­nem­mel­sen fra be­gyn­del­sen. De me­ner, at be­slut­nings­pro­ces­sen har va­e­ret for­ha­stet med en hø­rings­fa­se, der kør­te hen over som­mer­fe­ri­en, og kor­te svar­fri­ster for ind­si­gel­ser. Kom­mu­nen har hel­ler ik­ke selv lagt skjul på, at en hur­tig be­slut­ning var nød­ven­dig: Møl­ler­ne skul­le op in­den fe­bru­ar 2018 for at få del i en til­skud­s­pul­je, som el­lers bort­fal­der. Iføl­ge sur­fer­ne har de­res ind­si­gel­ser der­for va­e­ret som at ta­le for dø­ve øren. »Vi kun­ne se på sags­frem­stil­lin­gen i tek­nisk for­valt­ning, at vi ik­ke hav­de en chan­ce. Når po­li­ti­ker­ne går ind til så­dan et mø­de, så har de jo ik­ke la­est 240 si­der per sag. De la­e­ser må­ske den kor­te frem­stil­ling, og hvis der står i den, at det ik­ke er et pro­blem, så la­e­ser de ik­ke re­sten. Det na­eg­ter jeg sim­pelt­hen at tro,« si­ger sur­f­klub­bens for­mand Sti­an Ei­de. Sur­f­klub­ben har der­for nu op­gi­vet at få en af møl­ler­ne flyt­tet. I ste­det lig­ger de i for­hand­lin­ger med kom­mu­nen, hav­nen og vind­møl­le­sel­ska­bet om en mu­lig løs­ning på pro­ble­met. Den mo­del, der ar­bej­des på, vil be­ty­de, at vind­møl­len kan sluk­kes i nog­le ti­mer, når vind­for­hol­de­ne er al­ler­bedst for sur­fer­ne. Men den løs­ning er en an­den grup­pe af sur­fer­ne be­stemt ik­ke til­fred­se med. De kal­der det en »mol­bo­hi­sto­rie«, at man i pe­ri­o­der vil sluk­ke de helt nye og mil­li­ondy­re vind­møl­ler. »De har over­ho­ve­det ik­ke for­stå­el­se for, hvor kom­pli­ce­ret og dyr en løs­ning det er. At sluk­ke en vind­møl­le ko­ster og­så pen­ge, så vi kan jo ik­ke ba­re ta­en­de og sluk­ke for den. Og de ti­mer, der er lagt op til at sluk­ke den, er så langt fra vir­ke­lig­he­den her­u­de, hvor vi sid­ste år hav­de 81 sur­f­da­ge,« forta­el­ler ki­te­sur­fe­ren An­net­te Qvist­gaard, da jeg mø­der hen­de ved Mid­dles tirs­dag for­mid­dag. Hun er na­est­for­mand i for­e­nin­gen Sa­ve Mid­dles. En for­e­ning, som blev stif­tet i sep­tem­ber i fru­stra­tion over sur­f­klub­ben NASA’s mang­len­de held med at stand­se vind­møl­le­byg­ge­ri­et. Iføl­ge An­net­te Qvist­gaard har NASA gi­vet op for tid­ligt i pro­ces­sen, og sur­f­klub­ben fav­ner des­u­den kun en me­get lil­le del af de sur­fe­re, der be­nyt­ter sig af Mid­dles, me­ner hun. »NASA re­pra­e­sen­te­rer nok kun én pro­cent af de bru­ge­re, der er her­op­pe. Jeg er tit kom­met her­ned, hvor der hol­der 50 bi­ler, og jeg er den ene­ste dan­sker. Og jeg er hel­ler ik­ke med­lem af NASA. Hvis du kig­ger på de­res vin­dak­ti­vi­tet, er den jo me­get, me­get lil­le. Så det er ik­ke en klub, der re­pra­e­sen­te­rer ki­te- el­ler windsurf-kul­tu­ren,« si­ger hun. I Sa­ve Mid­dles har de an­lagt en va­e­sent­lig me­re ag­gres­siv til­gang til pro­jek­tet, som de fort­sat hå­ber at kun­ne stand­se. De har ind­sendt fle­re kla­ger til kom­mu­nen, hvor de an­kla­ger be­stem­te by­rå­ds­med­lem­mer for in­ha­bi­li­tet. Kla­ger­ne har kom­mu­nen af­vist, men de er nu sendt vi­de­re til Plankla­ge­na­ev­net. Det kan dog ta­ge op til 12 må­ne­der at be­hand­le så­dan en kla­ge, og til den tid vil vind­møl­ler­ne al­le­re­de stå og snur­re. Sa­ve Mid­dles over­ve­jer der­for nu an­dre ret­li­ge mu­lig­he­der for at stand­se byg­ge­ri­et. »Vi hå­ber sta­dig at kun­ne ud­for­dre kom­mu­nen og få møl­ler­ne flyt­tet, mens vi kan nå det,« si­ger Nikolaj T. Mortensen, en an­den af ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne til Sa­ve Mid­dles.

Hav­nens om­rå­de

Men er det så, som sur­fer­ne ser det, hi­sto­ri­en om en kom­mu­nal­be­sty­rel­se og en in­du­stri, der uan­fa­eg­tet trom­ler hen over sur­fer­nes na­turs­køn­ne pa­ra­dis? El­ler er det egent­lig ba­re nog­le for­ka­e­le­de sur­fe­re, der for­sø­ger at stand­se en til­tra­engt ud­vik­ling? Bur­de de i vir­ke­lig­he­den va­e­re tak­nem­me­li­ge for, at de over­ho­ve­det får lov til at sur­fe li­ge net­op her? Spør­ger man de lo­ka­le ind­byg­ge­re, er der ik­ke me­gen støt­te at hen­te til sur­fer­ne. I Hanst­holm Shop­ping Cen­ter, en lidt tra­et byg­ning med 70’er-bru­ne klin­ker på gul­vet, mø­der jeg pen­sio­ni­sten Arne Pe­der­sen. Han me­ner, det er på hø­je tid med en ud­vi­del­se af hav­nen, og sur­fer­nes ind­si­gel­ser har han ik­ke me­get ti­l­overs for. »Jeg me­ner slet ik­ke, at det kom­mer til at rø­re de sur­fe­re. Det er kun for at ska­be bal­la­de. Sur­fer­ne skal og­så va­e­re her, det er slet ik­ke det. Men de skal ik­ke sa­et­te ud­vik­lin­gen i stå, og det får de hel­ler ik­ke held med,« si­ger han. Sam­me bud­skab ly­der fra ae­g­te­par­ret An­ni og Lars Bran­di, da jeg stand­ser dem på ga­den i Klit­møl­ler, hvor de har bo­et sam­men i 30 år: »Sur­fer­ne skal nok fin­de et an­det sted. Alt­så, slap nu af. Der er så me­get kyst. Ro­lig, ro­lig,« si­ger An­ni Bran­di. Hen­des mand, Lars Bran­di, har selv ar­bej­det på hav­nen i 35 år, og han ser frem til ud­vi­del­sen: »Det er ba­re sket for sent. Det skul­le va­e­re sket for man­ge år si­den. Jeg har selv set ud­vik­lin­gen gå i stå i lø­bet af de sid­ste man­ge år,« forta­el­ler han. På hav­nen slår di­rek­tør Niels Cle­men­sen og­så fast, at sur­fer­ne så­dan set ik­ke har no­gen sa­er­lig ret til at bru­ge om­rå­det. »Det om­rå­de, de sur­fer ud fra, er fak­tisk hav­nens om­rå­de. Og de be­ta­ler in­tet for at va­e­re der­u­de. In­tet. Men de op­fø­rer sig, som om de har vun­det ha­evd på om­rå­det,« si­ger han og fort­sa­et­ter: »De ge­ne­rer mig ik­ke nu, men på sigt kan der godt kom­me no­get er­hverv der­u­de. Vi har tå­lt dem, og der­for tror jeg og­så, det er bedst, at vi fin­der en løs­ning, hvor de er der sta­dig­va­ek. Men hvis det stod mel­lem hav­nen og dem, tror jeg nok, at hav­nen ge­ne­re­rer fle­re ind­ta­eg­ter end en sur­fer, der kø­rer her­op i sin cam­per.« An­net­te Qvist­gaard, na­est­for­man­den i Sa­ve Mid­dles, ryster på ho­ve­d­et ad den ud­la­eg­ning. Iføl­ge hen­de har kom­mu­nen slet ik­ke ta­get høj­de for ri­si­ko­en for at mi­ste sto­re ind­ta­eg­ter på surf­turis­men. Hun me­ner i det he­le ta­get, at kom­mu­nen gam­b­ler med det sta­er­ke brand, den har få­et i sur­fer­mil­jø­et. »Jeg har in­gen til­lid til, at de kan for­val­te den res­sour­ce, de har her­op­pe. De svig­ter vir­ke­lig den ek­si­ste­ren­de øko­no­mi, der er i om­rå­det,« si­ger hun. Sti­an Ei­de, for­man­den for sur­f­klub­ben NASA, tror dog ik­ke på, at Sa­ve Mid­dles får held med de­res fort­sat­te kamp mod vind­møl­ler­ne. Han an­er­ken­der, at hav­nen har ret­ten til om­rå­det og vil ik­ke stil­le sig i vej­en for ud­vik­lin­gen. For ham hand­ler det der­for nu om at fin­de et ac­cep­ta­belt kom­pro­mis. »Det er jo ba­re en er­ken­del­se af den ver­den, vi le­ver i: De møl­ler kom­mer op, li­ge me­get hvad vi gør. Vi kan ik­ke stop­pe det. Men vi fø­ler jo, at vi har få­et en form for for­sik­ring om, at hvis det vi­ser sig at va­e­re et ka­em­pe pro­blem, kan vi stop­pe dem,« si­ger han.

Niels Cle­men­sen, di­rek­tør for Hanst­holm Havn

FOTO: HEN­NING BAGGER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.