Kors­for­bud

Weekendavisen - - Kultur -

e 10.000 ind­byg­ge­re i den bre­ton­ske fla­ek­ke Ploër­mel hav­de na­ep­pe reg­net med in­ter­na­tio­na­le for­vik­lin­ger, da by­en i 2006 fik rejst en sta­tue af pa­ve Jo­han­nes Paul II (1920-2005). Det er nu og­så det kors (foto), som den rus­sisk-ge­or­gi­ske kunst­ner Zu­rab Tste­re­te­li har pla­ce­ret over den polsk­fød­te pa­ve, der va­ek­ker bal­la­de. En lo­kal fri­ta­en­ker­for­e­ning, som står vagt om Frank­rigs se­ku­la­e­re grundsa­et­nin­ger, har si­den 2006 på­pe­get, at kor­set stri­der mod laïcité-lov­giv­nin­gen fra 1905 om ab­so­lut ad­skil­lel­se af kir­ke og stat. Her skul­le op­sa­et­nin­gen af et kors på of­fent­lig plads va­e­re en klar over­tra­e­del­se. Ka­to­lik­ker har an­ført, at det vil va­e­re un­der­ligt at af­bil­de Jo­han­nes Paul helt uden kors – og at der i øv­rigt skal ryd­des grun­digt op på fran­ske tor­ve og ga­der, hvis kors­for­bud­det skal føl­ges. En Twit­ter-kampag­ne fik tu­sin­der til at ind­sen­de fotos af kors på of­fent­li­ge plad­ser i he­le Frank­rig. Men i for­ri­ge uge gav Stats­rå­det, Frank­rigs øver­ste ad­mi­ni­stra­ti­ve in­stans, kla­ger­ne med­hold: Sta­tu­en skal fjer­nes. Ef­ter af­gø­rel­sen har den høj­re­ra­di­ka­le or­ga­ni­sa­tion Mo­u­van­ce Iden­ti­tai­re og­så meldt sig i stri­den. De ser af­gø­rel­sen som ud­tryk for en be­vidst »af­krist­ning« af Frank­rig, som skal gø­re plads for is­lam. Dis­se kra­ef­ter får nu støt­te fra Po­lens høj­re­na­tio­na­le re­ge­ring. Det fran­ske, ka­tol­ske dag­blad La Croix ci­te­re­de for­le­den den pol­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Be­a­ta Szyd­lo, der vil red­de sta­tu­en af »vor sto­re lands­mand« ved at flyt­te den til Po­len. Be­a­ta Szyd­lo: »Det po­li­tisk kor­rek­te dik­tat – den stats­li­ge se­ku­la­ri­se­ring – åb­ner for va­er­di­er, som er kul­tu­relt frem­me­de for os og tru­er med at ter­r­o­ri­se­re eu­ro­pa­e­er­nes hver­dags­liv.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.