Stu­den­te­ro­p­rør

Weekendavisen - - Kultur -

ucía Martí­nez Val­di­via har få­et nok. Gen­nem et år har stu­de­ren­de på Re­ed Col­le­ge i Ore­gon, hvor hun un­der­vi­ser i klas­sisk, gra­esk lit­te­ra­tur, ob­stru­e­ret hen­des og kol­le­ger­nes un­der­vis­ning med skil­te og mi­li­tan­te op­råb. »Jeg har dø­jet med fy­sisk stress – søvn­man­gel, kval­me, ned­sat ap­pe­tit, kon­cen­tra­tions­be­sva­er,« skrev Val­di­via for­le­den i en kom­men­tar i The Was­hin­g­ton Post. Pro­tester­ne ind­led­tes for et år si­den mod kur­ser i an­tik­kens kul­tur, som iføl­ge de mi­li­tan­te stu­den­ter »ud­bre­der tan­ken om hvidt over­her­re­døm­me«. Lucía Martí­nez Val­di­via er og­så ble­vet an­gre­bet for at ba­e­re en T-shirt med tek­sten Po­e­try is lit, da hun skul­le un­der­vi­se i Sap­p­hos digt­ning. Ter­men ’lit’ er sort slang for ’gang i den’, og de stu­de­ren­de an­kla­ge­de hen­de for kul­tu­rel ap­pro­p­ri­a­tion og for »an­ti-sort­hed«. I Was­hin­g­ton Post be­skrev Val­di­via sig selv som »en le­t­ud­skif­te­lig, ik­ke-fa­stan­sat, les­bi­sk kvin­de af blan­det ra­ce med po­st­trau­ma­tisk stress«. Nu rå­ber hun vagt i ge­va­er: »In­gen skal un­der­ka­stes an­dres ide­o­lo­gi­ske ren­heds­prø­ver for at kom­me til or­de. Uni­ver­si­tets­li­vet vil – sam­men med ci­vil­sam­fun­det – ud­dø uden den frie ud­veks­ling af tan­ker.« I en stor repor­ta­ge om bal­la­den frem­ha­e­ver ma­ga­si­net The At­lan­tic det pa­ra­doksa­le i, at net­op det li­be­ra­le og ef­ter­trag­te­de Re­ed Col­le­ge er ble­vet cen­trum for den mi­li­tan­te iden­ti­tetspo­li­tik. På sam­me må­de har Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia i Ber­ke­ley, som i 1964 var ar­ne­sted for den li­be­ra­le Free Spe­ech-be­va­e­gel­se, i år va­e­ret sku­e­plads for vold­som­me stu­den­ter­pro­te­ster – imod ta­le­ret til ind­bud­te ta­le­re af for­kert ob­ser­vans. I den for­bin­del­se gen­nem­før­te Was­hin­g­ton Post en un­der­sø­gel­se af hold­nin­ger blandt uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de over he­le lan­det. 19 pro­cent fandt det i or­den at an­ven­de vold for at hin­dre en kon­tro­ver­si­el ta­ler i at kom­me til or­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.