Sol­da­ter

Weekendavisen - - Kultur -

1954 ud­send­te Väinö Lin­na ro­ma­nen Den ukend­te sol­dat, som skul­le bli­ve Fin­lands na­tio­na­lepos i ef­ter­krig­sti­den. Den sto­re forta­el­ling om en grup­pe sol­da­ter i Fort­sa­et­tel­ses­kri­gen 1941-44 er nu ble­vet fil­ma­ti­se­ret for tred­je gang, og pu­bli­kum strøm­mer i bi­o­gra­fen. I lø­bet af fil­mens før­ste fem da­ge var der solgt 170.213 bil­let­ter – tred­je­f­lest til no­gen film i Fin­land, kun over­gå­et af Star Wars: The For­ce Awa­kens (2015) og Ja­mes Bond-fil­men Spectre (2015). Fil­men, som er in­stru­e­ret af Aku Louhi­mies, har og­så få­et fi­ne an­mel­del­ser: Over­be­vi­sen­de ho­ved­rol­ler, gen­nem­ført re­a­lis­me, tek­nisk ve­lud­ført. Men var der vir­ke­lig brug for en tred­je ud­ga­ve her i 2017, 100-året for Fin­lands selv­sta­en­dig­hed? Det svensk­spro­ge­de Huf­vud­stads­bla­det stil­le­de spørgs­må­let i en enquete. Tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Elisa­beth Re­hn gik skep­tisk i bi­o­gra­fen: »Jeg var ban­ge for, at fil­men skul­le va­e­re for po­le­ret og ik­ke vi­se, hvor be­skidt krig er.« Re­hn blev gla­e­de­ligt over­ra­sket: »Med tan­ke på al­le de un­ge, som ik­ke har op­le­vet krig, fin­der jeg, at fil­men er rig­tig dyg­tigt la­vet. Men vo­res fejring af 100-året bur­de skue fremad, ik­ke bag­ud.« Fredrik Son­ck, kul­tur­re­dak­tør på Huf­vud­stads­bla­det, fandt fil­men en anel­se sen­ti­men­tal og lidt for tro mod for­la­eg­get: »Lin­nas ro­man strøg sam­ti­den mod hå­re­ne. Det kan man ik­ke si­ge om den nye fil­ma­ti­se­ring, som slet ik­ke ta­ger ri­si­ci.« Pro­fes­sor i me­di­e­vi­den­skab Anu Koi­vo­nen un­der­stre­ge­de, at Den ukend­te sol­dat har va­e­ret en nøg­le­tekst for Fin­land si­den 1954. »Det er en forta­el­ling om ma­end i krig, og he­ri lig­ger bå­de dens styr­ke og dens svag­hed: Na­tio­nen som en grup­pe ma­end i en krig, som man ta­ber og trau­ma­ti­se­res af, er en forta­el­ling, som ude­luk­ker man­ge og fast­hol­der os al­le sam­men i et kri­se­be­red­skab. Så selv om jeg sa­et­ter pris på fil­men, kan jeg godt la­en­ges ef­ter an­dre forta­el­lin­ger som na­tio­nal pa­e­da­go­gik.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.