Dans som pro­test

Weekendavisen - - Kultur - Af MA­RIA KJAER THEMSEN

Trin. Kan man dan­se sig til lova­en­drin­ger? Ja, vi­ser det sig på en ny ud­stil­ling i Mal­mø, der kob­ler dans med pro­test og po­li­tik.

n stor grup­pe flygt­nin­ge kom­mer lø­ben­de mod et pig­t­rå­ds­hegn. Nog­le be­gyn­der at slå flik­flak og krafts­pring og en­der på den an­den si­de af heg­net, mens re­sten ser tav­se til. Va­er­ket Ho­meland af tyr­ki­ske Ha­lil Al­tin­de­re er en del af ud­stil­lin­gen Public Move­ment: Om dans, kunst og po­li­tik på Mo­der­na Mu­se­et i Mal­mø. Her på mu­se­et har de en sa­er­lig in­ter­es­se for kunst, der, som de selv be­skri­ver det, »over­skri­der gra­en­ser«. Den ak­tu­el­le ud­stil­ling er mast ind på Mo­der­na Mu­se­ets før­ste sal, hvil­ket gi­ver et no­get klemt før­ste ind­tryk. Man­ge ly­de, man­ge vi­de­ova­er­ker, knap så me­get be­va­e­gel­ses­fri­hed – em­net ta­get i be­tragt­ning. »Det er skønt at kun­ne el­ske med dem du ka’ li’«, står der på et stort ban­ner, der ha­en­ger tva­ers igen­nem det før­ste smal­le rum. Det er skønt, der står »dem« og ik­ke »den« – at el­ske i fler­tal var vist me­re ac­cep­te­ret i 1970er­ne, end det er i dag. Ban­ne­ret stam­mer fra Bøs­se­ak­ti­vi­ster­nes de­mon­stra­tio­ner på Rå­d­hus­plad­sen i

E1971-72, hvor bøs­ser dan­se­de sam­men for­an Rå­d­hu­set for at pro­teste­re mod en gam­mel lov, der for­bød per­so­ner af sam­me køn at dan­se sam­men of­fent­ligt. I et gam­melt klip forta­el­ler bøs­ser­ne på dra­e­vent kø­ben­havnsk om ak­tio­nen, og det ab­sur­de i at for­by­de en sving­om bli­ver me­re og me­re ty­de­lig. Loven blev ef­ter­føl­gen­de op­ha­e­vet i 1973. Det er den sven­ske kunst­ner Con­ny Karls­son Lund­gren, der har he­vet klip­pet frem fra ar­ki­vet, og i et nyt va­erk in­spi­re­ret af de gam­le klip dan­ser tre ma­end stil­fa­er­digt sam­men. Vo­res må­de at ge­ba­er­de os på i det of­fent­li­ge rum af­slø­rer en hel del om det sam­fund, vi le­ver i. Og der skal ik­ke me­get slin­ger i val­sen til for at skil­le sig ud fra ma­eng­den. Som i Ma­ria Has­sa­bis koreo­gra­fe­re­de va­er­ker, der fo­re­går ude på ga­de­plan. Her lig­ger og står dan­ser­ne i skul­p­tu­rel­le po­si­tu­rer, så for­bi­pas­se­ren­de stop­per op og gl­or et øje­blik. For hvad sker, når en krop bli­ver helt stil­le? Den bli­ver til en slags of­fent­lig skul­p­tur.

DE se­ne­re år har der va­e­ret en del stør­re ud­stil­lin­ger om dan­sens ind­fly­del­se på bil­led­kun­sten. Fra Cen­tre Pom­pi­dous ka­em­pe­ud­stil­ling Dan­ser sa vie (2012), der vi­ste, hvor­dan dan­sen var uom­ga­en­ge­lig for den mo­der­ne re­vo­lu­tion, til Kunst­hal Char­lot­ten­borgs ud­stil­ling med koreo­graf Wil­li­am For­syt­he (2016), der med sto­re in­stal­la­tio­ner kra­e­ve­de, at ga­e­sten delt­og i ud­stil­lin­gens koreo­gra­fi med sin egen krop. Og­så her på Mo­der­na Mu­se­et har de vist fle­re ud­stil­lin­ger om »krop­pens be­va­e­gel­ser«, men på den ak­tu­el­le ud­stil­ling er der ik­ke ta­enkt på at ind­dra­ge den be­sø­gen­des egen krop – det kun­ne el­lers ha­ve gi­vet en ek­stra di­men­sion til det vig­ti­ge po­li­ti­ske aspekt. Et ikon i gen­ren er ame­ri­kan­ske Yvon­ne Rai­ner. Hun bur­de egent­lig ha­ve sa­er­sta­tus på net­op den­ne ud­stil­ling, det var for ek­sem­pel hen­de, der i før­ste om­gang na­eg­te­de at bru­ge dan­sen til at for­fø­re et pu­bli­kum og i ste­det brug­te dans som pro­test for ek­sem­pel i en de­mon­stra­tion mod Viet­nam­kri­gen til­ba­ge i 1970. Her er Rai­ner kun in­di­rek­te med igen­nem en an­den kunst­ners va­erk, nem­lig den un­ge ame­ri­ka­ner Adam Pend­le­tons film Just ba­ck from Los An­ge­les: A Portrait of Yvon­ne Rai­ner (2017). Fil­men er sort-hvid og be­gyn­der med en nostal­gisk ja­zz­me­lo­di, mens bil­le­der fra New Yor­ks ga­der ful­den­der en helt Woo­dy Al­len-ag­tig stem­ning. Den 82-åri­ge Rai­ner lig­ner en vis, ae­l­dre her­re, med sit kor­te hår og dy­be blik. Fil­men va­rer kun 13 mi­nut­ter, og der sker ik­ke me­get an­det, end at de be­stil­ler mad og snak­ker. Men stem­nin­gen, for­bin­del­sen mel­lem de to, er fuld af liv, na­er­va­er og in­ten­si­tet. Man kan godt tra­ek­ke en tråd di­rek­te fra Rai­ners dan­se­re­vo­lu­tion i ’60er­ne til den dans og koreo­gra­fi, der i dag er et hit på kunsts­ce­nen. Se­ne­st fik An­ne Im­hof Den Gyld­ne Bjørn i Ve­ne­dig for sin hård­kog­te dan­se­per­for­man­ce Faust i den ty­ske pavil­lon. Den fo­re­går over fle­re ti­mer dag­ligt, i samt­li­ge seks må­ne­der, hvor Im­hofs trup af dan­se­re hen­holds­vis »dan­ser«, syn­ger el­ler ba­re lig­ger un­der det gulv af glas, som er sat op i pavil­lo­nen, så pu­bli­kum bli­ver bå­de voy­eu­rer og del­ta­ge­re i en slags fa­engsel. I Mal­mø sav­ner jeg ba­re en flig af så­dan et kro­p­s­ligt na­er­va­er.

Public Move­ment: Om kunst, dans og po­li­tik. Mo­der­na Mu­se­et, Mal­mø. Ind­til 18.2. 2018. Fri en­tré.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.