0HQQHVN­HVN­HÁRG­HQ

Weekendavisen - - Kul­tur -

FILM­REVY

Hu­man Flow. In­str.: Ai Weiwei. Ma­nus: Chin­Chin Yap, Tim Finch, Bo­ris Che­s­hirkov. Fo­to: Chri­stop­her Doy­le, Ai Weiwei + 10 an­dre. 140 min. Tys­kland 2017. 11 bi­o­gra­fer.

AI Weiwei er en fol­ke­lig kunst­ner, der hol­der af slo­gans og sta­er­ke kon­cep­ter. Kald det po­pkunst el­ler po­pupkunst. Den er al­drig uden gen­nem­slags­kraft, men til ti­der kan de sto­re sta­te­ments bli­ve ind­ly­sen­de og lidt ba­na­le. Det ga­el­der og­så i do­ku­men­ta­ren om men­ne­ske­flo­den, der strøm­mer gen­nem ver­den og kryd­ser al­le gra­en­ser. #AiWeiwei stands with re­fu­ge­es står der på skil­tet, som kunst­ne­ren hol­der op for sit bryst, da han ta­ger en hur­tig sel­fie ved end­nu en flygt­nin­ge­lejr. Sig­na­let skal sik­kert la­eg­ges på Twit­ter el­ler In­s­ta­gram, hvor ti­den is­ce­nesa­et­ter sig selv. I bun­den af bil­le­det kø­rer et bånd med fak­tu­el in­fo, hård sta­ti­stik og avisover­skrif­ter. Med mel­lem­rum skri­ves digtstum­per hen over ør­ke­ner og oce­a­ner. Ci­ta­ter­ne stam­mer fra obs­ku­re kil­der, som ta­ler ve­mo­digt om evi­ge ting. Der mang­ler blot et fo­to af Jor­den set fra rum­met. Her er vo­res hjem i uni­ver­set. Se, hvad vi men­ne­sker har gjort ved det. Al­li­ge­vel er Hu­man Flow en smuk og me­get be­va­e­gen­de film. Bil­ledsi­den blan­der ro­lig wi­descre­en med ry­stet te­le­fon­film. Dro­ne­op­ta­gel­ser zoo­mer ind på sym­me­tri­en i telt­lej­re og ba­rak­by­er. Og uan­set hvor i ver­den der fil­mes, står Ai Weiwei for­re­st og ta­ger imod mi­gran­ter­ne. Han fejrer og hyl­der men­ne­ske­strøm­men. Skal det nu va­e­re no­get? Ja. Hu­man Flow er en be­sva­er­gel­se, som ta­ler om hjem­lø­se med­men­ne­sker. Du gør det sja­el­dent selv og er sik­kert holdt op med at hø­re ef­ter, når den glo­ba­le flygt­nin­ge­kri­se bli­ver drøf­tet. Ai Weiwei sam­ler al­le be­vi­ser­ne op og pra­e­sen­te­rer et ui­mod­si­ge­ligt fa­cit.

Bo Gre­en Jen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.