Så­dan de­bat­te­rer De på fa­ce­book

Weekendavisen - - Kultur -

Em­ne­valg Her kan De va­el­ge mel­lem fe­mi­nis­me og is­lam. I sa­er­li­ge pe­ri­o­der kan det og­så bli­ve ak­tu­elt at kal­de Jo­a­chim B. Ol­sen no­get grimt og på­pe­ge, at han en­gang har va­e­ret kug­le­stø­der, el­ler har­ce­le­re over, at et Al­ter­na­ti­vet-med­lem har in­ve­ste­ret sin op­spa­ring i klyn­ge­bom­ber. Men det sik­re­ste vil al­tid va­e­re fe­mi­nis­me og is­lam. Hold­ning Er De ny­be­gyn­der, kan De over­ta­ge an­dres hold­nin­ger, ek­sem­pel­vis ved at se sid­ste del af De­ad­li­ne og la­eg­ge ma­er­ke til de de­bat­tø­rer, der ge­sti­ku­le­rer me­get el­ler er iført far­ve­rigt tøj. Uden­land­ske me­di­er er og­så go­de at stja­e­le fra, men pas på, at De ik­ke over­ta­ger for ind­vik­le­de hold­nin­ger, ba­re for­di De har set dem i et fint ma­ga­sin som The New Yor­ker el­ler The Eco­no­mist. Le­de­t­rå­den må va­e­re, at man skal kun­ne ud­tryk­ke syns­punk­tet med højst ti ord. Med ti­den vil De for­ment­lig øn­ske at ska­be De­res eg­ne hold­nin­ger, og her kan den så­kald­te cut up-tek­nik va­e­re en hja­elp. Den går ud på, at man skri­ver 50 Fa­ce­book-eg­ne­de ord ned på små pa­pir­lap­per, som »fol­ked­rab«, »hund­e­lov«, »kvo­ter«, »vac­ci­ne­mod­stan­der« og lig­nen­de. Lap­per­ne smi­des i en bun­ke, og tre-fi­re va­el­ges ud, hvor­ef­ter De kan sam­men­styk­ke en me­ning, for ek­sem­pel »Jeg sy­nes, man skul­le smi­de al­le ulov­li­ge hunde ned fra en he­li­kop­ter, li­ge­som Hit­ler. På den må­de kan vi und­gå, at mus­li­mer­ne av­ler så me­get.« La­eg ma­er­ke til, at den­ne hold­ning in­de­hol­der et af de to em­ner fra før­ste trin, nem­lig is­lam. En an­den mu­lig­hed kun­ne va­e­re: »Man kan ik­ke va­e­re fe­mi­nist, med­min­dre man la­ver kvo­ter for, hvor man­ge ik­ke-vac­ci­ne­re­de børn der må le­ge med duk­ker i bør­ne­ha­ven.« En ri­si­ko er selv­føl­ge­lig, at en svensk fe­mi­ni­stisk aka­de­mi­ker har ud­trykt dit til­sy­ne­la­den­de ori­gi­na­le syns­punkt i en ph.d.-af­hand­ling. En tred­je mu­lig­hed er at for­sø­ge at fin­de det så­kaldt le­di­ge stand­punkt. Ek­sem­pel­vis kun­ne man an­gri­be dis­kus­sio­nen om #me­too-kampag­nen og de man­ge over­grebs­sa­ger i fil­min­du­stri­en ved at spør­ge, hvor­vidt det ik­ke bur­de va­e­re en men­ne­ske­ret for kvin­der at bli­ve gram­set på af en mand­lig mus­lim­sk sku­e­spil­ler. La­eg igen ma­er­ke til, hvor sne­digt beg­ge Fa­ce­book-em­ner er flet­tet ind. Stav­ning De har for­ment­lig et flot og kor­rekt skrift­s­prog, som De helt må af­la­eg­ge Dem, hvis De skal få suc­ces på Fa­ce­book. Be­tragt tegnsa­et­ning som et Ja­ck­son Pol­lo­ck­ma­le­ri og syn­taks som et bur, der for­hin­drer den frie tan­kes fra­se i at fly­ve, må­ske hen mod et punk­tum, må­ske hen mod en emo­ji, der fo­re­stil­ler en hund­el­ort. Illustration og død­strus­sel Den er­far­ne del­ta­ger i Fa­ce­book­de­bat­ten nø­jes ik­ke med at skri­ve, men fin­der en illustration, der of­te og­så kan stå ale­ne som et sta­er­kt bud­skab – om is­lam el­ler fe­mi­nis­me, na­tur­lig­vis. Det kan va­e­re et bil­le­de af en Kor­an i et wc, en sub­til sam­men­stil­ling af en sul­ten­de flygt­ning og en tyk for­ret­nings­mand el­ler en skri­gen­de kvin­de med kort hår, der ud­pe­ges som »na­zi-fe­mi­nist« el­ler »skri­ge­skin­ke«. Of­te vil De kun­ne ud­tryk­ke De­res ind­ven­din­ger med blot en stor smiley, der ka­ster op. Som prik­ken over i’et kan De til­fø­je en død­strus­sel, en­ten mod vild­frem­me­de el­ler en po­li­ti­ker. Brug ger­ne lidt tid på re­search, så De kan nu­an­ce­re replik­ken, alt ef­ter om mod­ta­ge­ren er en kvin­de, der skal »pas­se på, når hun går hjem om af­te­nen«, et med­lem af Dansk Fol­ke­par­ti, der skal »dø som al­le de an­dre fa­scistsvin«, el­ler en mus­lim­sk kom­mu­nal­po­li­ti­ker, der »skal slag­tes som et ha­lalsvin«. Be­sva­er Dem ik­ke med at op­ret­te en falsk pro­fil. Hvis Dan­marks Ra­dio se­ne­re op­sø­ger Dem for at få en for­kla­ring, kan De blot si­ge, at yt­rings­fri­he­den er vig­tig, og at po­li­ti­ker­ne al­li­ge­vel be­stem­mer så me­get, så det må va­e­re til­ladt at true dem på li­vet. Held og lyk­ke! Og husk: Har De spørgs­mål, el­ler fø­ler De, at de­bat­ten ud­mat­ter Dem, kan De al­tid hen­ven­de Dem til vo­res de­ba­tre­dak­tør, Sø­ren Villemoes, for råd og op­mun­tring. Han kan kon­tak­tes på Fa­ce­book i samt­li­ge is­lam- og fe­mi­nis­me­dis­kus­sio­ner, der spa­en­der over fle­re end 130 kom­men­ta­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.