KIOSK

Hvad la­e­ser Nikolaj Ar­ve, når han ik­ke skri­ver?

Weekendavisen - - Kultur -

Det her kom­mer helt sik­kert til at ly­de en smu­le nør­det. Men so be it. Jeg kan godt li­de tal. Små tal og sto­re, få tal og isa­er man­ge. Rig­tig man­ge. Så man­ge, at man kan sam­le dem i et stort reg­ne­ark og la­ve sta­ti­stik på dem. I sig selv er de jo ik­ke så sjove, tal­le­ne. Men hvis man bru­ger dem rig­tigt, kan de gø­re os klo­ge­re på os selv og på ver­den. Fra tid til an­den på en li­ge­frem un­der­hol­den­de må­de. Der­for kan jeg og­så godt li­de det ame­ri­kan­ske on­li­ne­me­die Fi­veThir­tyEight.com. For de har det på pra­e­cis sam­me må­de som mig med tal og sta­ti­stik. Man­den bag me­di­et, Na­te Sil­ver, slog for al­vor sit navn fast i 2008, da han ved hja­elp af sin hjem­me­strik­ke­de mo­del for­ud­sag­de vin­de­ren i 49 ud af 50 sta­ter i det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg. En no­to­risk sva­er di­sci­plin, for­di valg­sy­ste­met i USA er så ind­vik­let. Na­te Sil­ver blev der­for lidt af en guru for dem, der be­ska­ef­ti­ger sig med at for­ud­si­ge frem­ti­den. Kort ef­ter blev han til­knyt­tet New York Ti­mes som fast blog­ger, og i 2013 blev Fi­veThir­tyEight et selv­sta­en­digt me­die. Her fun­ge­rer Sil­ver i dag som che­fre­dak­tør for en sta­dig stør­re sam­ling li­ge­sin­de­de nør­der, der hver dag ka­ster sig over ik­ke ba­re po­li­tik, men og­så sport, kul­tur, øko­no­mi, vi­den­skab – og hvad der nu el­lers fan­ger de­res in­ter­es­se. In­tet er for stort el­ler småt til at ry­ge i reg­ne­ar­ket og gen­nem de sta­ti­sti­ske mo­del­ler. Tag ba­re et ek­sem­pel fra sid­ste må­ned, hvor den po­pu­la­e­re høj­tid Hal­lowe­en stod for dø­ren. Fi­veThir­tyEights vin­kel? »The Ul­ti­ma­te Hal­lowe­en Can­dy Power Ranking«, hvor de ved hja­elp af tu­sind­vis af svar fandt frem til bør­ne­nes ul­ti­ma­ti­ve fa­vo­rit, når de går fra dør til dør og kra­e­ver slik el­ler bal­la­de. Den lidt over­ra­sken­de kon­klu­sion for en dan­sker: Re­e­se’s Pe­a­nut But­ter Cup, en lil­le cho­ko­la­de­skål med jord­nød­des­mør. På sam­me må­de har de tid­li­ge­re sam­men­sat den ul­ti­ma­ti­ve bryl­lupsplay­li­ste. På en før­ste­plads kom hip­hop-grup­pen Out­kasts »Hey Ya!«, skar­pt for­fulgt af Whit­ney Hou­ston­klas­si­ke­ren »I Wan­na Dan­ce With So­me­bo­dy«. Den ful­de play­li­ste kan fin­des på Spo­ti­fy. En anel­se på vagt skal man dog nok va­e­re, da man­ge af la­e­ser­ne for­ment­lig er me­re nør­de­de ty­per end de­ci­de­re­de bryl­lups-DJ’s. I den me­re se­ri­ø­se en­de kun­ne man for ny­lig la­e­se en ana­ly­se af me­di­er­nes da­ek­ning af de tre or­ka­ner, Har­vey, Ir­ma og Ma­ria, der tid­li­ge­re i år ram­te hen­holds­vis Te­xas, Fl­o­ri­da og Pu­er­to Ri­co (som of­fi­ci­elt er en del af USA). Kon­klu­sio­nen var, at øde­la­eg­gel­ser­ne i Pu­er­to Ri­co fik be­ty­de­ligt min­dre op­ma­er­k­som­hed i bå­de avi­ser og på tv. Tre af de fem sto­re po­li­ti­ske søn­dags­ud­sen­del­ser na­evn­te end ik­ke Pu­er­to Ri­co med ét ord. Det kan po­ten­ti­elt ha­ve stor be­tyd­ning for nød­hja­el­pen, for­di me­re om­ta­le alt an­det li­ge får fle­re til at do­ne­re pen­ge. Mest kendt er Fi­veThir­tyEight dog sta­dig for de po­li­ti­ske for­ud­si­gel­ser, som er for­fi­net over åre­ne si­den Na­te Sil­vers gen­nem­brud. Men – for der er et men – tirs­dag den 8. novem­ber sid­ste år fik de li­ge­som stort set al­le an­dre i bran­chen én over nal­ler­ne, da ama­tør­kan­di­da­ten Do­nald Trump gjor­de al­le for­ud­si­gel­ser til skam­me og sej­re­de i det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg. Fi­veThir­tyEight hav­de og­så Hil­lary Cl­in­ton som klar fa­vo­rit, men mod­sat de fle­ste an­dre gav de­res mo­del fak­tisk Trump en ik­ke helt lil­le chan­ce for at vin­de. Pro­ble­met var ba­re, at det al­drig rig­tig var det ind­tryk, man fik som la­e­ser. For­hå­bent­lig er de lidt me­re for­sig­ti­ge na­e­ste gang. Ind­til da vil jeg gla­e­de mig til at la­e­se den na­e­ste nør­de­de ar­ti­kel, jeg net­op har klik­ket mig ind på. Nikolaj Ar­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.