Svam­pe­kan­ta­ten

Weekendavisen - - Bøger - Af JØR­GEN HERMAN MONRAD

My­ko­lo­gi. Østrig­ske Peter Hand­ke syn­ger en lovsang for barn­domslan­dets aro­ma­ti­ske svam­pe.

Peter Hand­ke: For­søg over svam­pe­nar­ren. Over­sat fra tysk ef­ter »Ver­such über den Pilz­nar­ren« af Han­ne Lund. 154 si­der. 250 kr. Batzer & Co.

Der er no­get forun­der­ligt let, no­get evigt ung­dom­me­ligt over den i dag 75-åri­ge østrig­ske for­fat­ter Peter Hand­kes prosa. Sit lit­te­ra­e­re gen­nem­brud fik han midt i 1960er­ne med­de t tids­ty­pi­ske eks­pe­ri­men­tal sku­e­spil Pu­bli­kums ud ska el d ni n g. I nog­le år var­den lang­hå­re­de, yng­lin­ge-tyn­de, be­bril­le­de skri­ben­ten af sin hip­pie ge­ne­ra­tions­mest mar­kan­te tysk­spro­ge­de stem­mer, men si­den mid­ten af 1970er­ne har han i en vis for­stand le­vet og skre­vet uden for ti­den. Ber­lin­mu­rens fald fyl­der ik­ke me­get i hans for­fat­ter­skab. Men så me­get de­sto me­re fyl­der tra­e­kro­ners su­sen, ba­ek­kes bru­sen, spad­se­re­tu­re gen­nem provins­by­er og børns leg i bag­går­de og sko­le­går­de til gen­ga­eld i de me­re end 40 no­tat­sam­lin­ger, rej­se­dag­bø­ger og skam­løst plot­lø­se, skit­se­ag­ti­ge ro­ma­ner, han gen­nem åre­ne har skre­vet. For­søg over svam­pe­nar­ren hø­rer til­sy­ne­la­den­de til blandt ro­ma­ner­ne. Men som la­e­ser er man al­drig helt sik­ker. Må­ske bur­de man sna­re­re kal­de den en bi­o­gra­fisk skit­se, en erin­drings­bog el­ler sim­pelt­hen et mo­der­ne even­tyr om en en­som, en­tu­si­a­stisk svam­pe­sam­ler, der gan­ske vist kal­des for­fat­te­rens »barn­doms­ven«, men som sag­tens kun­ne va­e­re hans al­ter ego. Ken­der man lidt til Peter Hand­kes livs­hi­sto­rie og Østrigs geo­gra­fi, vil man i bo­gens fint skil­dre­de provin­sland­ska­ber gen­ken­de Kär­n­ten og Stei­er­mark, hvis sko­v­kla­ed­te, grøn­ne bak­ker gra­en­ser op til Slove­ni­ens blå bjer­ge, og fra hvis frugt­ba­re jord­bund utal­li­ge svam­pear­ter vok­ser op: fra støv­bol­de over mor­k­ler til nel­li­ke­brusk­hat­te, dø­de­trom­petsvam­pe og ju­dasø­rer. Og i de før­ste nøj­som­me ef­ter­krig­sår vok­ser her så og­så en ma­ger, rang­let dreng op. En dreng, der hvert ef­ter­år sam­ler spi­se­li­ge svam­pe i sko­ven, som han her­ef­ter sa­el­ger til den lo­ka­le svam­pe­op­kø­ber. En dreng, der hol­der af en­som­hed, men som al­ler­helst vil­le va­e­re usyn­ligt til ste­de blandt si­ne med­men­ne­sker, hvis blot han kun­ne. En dreng, hvis barn­dom en­der, den dag svam­pe­op­kø­be­rens ev­nesva­ge dat­ter, som han har følt sig til­truk­ket af, plud­se­lig dør. I man­ge år le­ver han så i de sto­re by­er. Her bli­ver han gift og skilt nog­le gan­ge. Her gør han kar­ri­e­re som for­svar­sad­vo­kat for krigs­for­bry­de­re (i en vis for­stand li­ge­som Hand­ke selv, der ef­ter 1990er­nes ju­gosla­vi­ske bor­ger­kri­ge vak­te fu­r­o­re, da han tog de el­lers så for­ka­e­tre­de ser­be­re i ver­balt for­svar). Og her lø­ber han så ef­ter nog­le år ind i en al­vor­lig midt­vejskri­se, som han først over­vin­der, da han på en sko­vvan­dring fal­der over et stort prag­t­ek­sem­plar af en kar­l­jo­hansvamp. Som var den et lil­le barn, ba­e­rer han i si­ne ar­me den li­fligt va­e­sken­de svamp hen til det sted, hvor hans nu­va­e­ren­de og en­de­lig, en­de­lig gravi­de hu­stru ven­ter ham. Fra nu af er han en »svam­pe­nar«, en red­nings­løst fo­rel­sket, en tos­se ef­ter svam­pe. Hu­stru­en for­la­der ham af sam­me grund og ta­ger bar­net med sig. Men til gen­ga­eld gen­fin­der han sin barn­doms gla­e­de ved uskyl­dig »skat­tej­agt«. Som i en mid­delal­der­lig hel­gen­le­gen­de op­le­ver han en sand apo­teo­se, da han en vin­ter­dag ser en ska­re gyld­ne kan­ta­rel­ler stå som små eng­le med ud­spred­te vin­ger i den hvi­de sne un­der et dø­en­de trae. Men som det sig hør og bør i en en­hver kri­sten le­gen­de, ram­mes han ef­ter den stor­slå­e­de apo­teo­se af tvivl. Da vi na­er­mer os slut­nin­gen, for­vin­der svam­pe­nar­ren spor­løst i et bom­be­kra­ter fra An­den Ver­denskrig. Men mon ik­ke han duk­ker op igen på de al­ler­sid­ste si­der? Og hvad med hu­stru­en og bar­net? La­es selv For­søg over svam­pe­nar­ren, der ik­ke rig­tig min­der om no­get an­det. Det skul­le da li­ge va­e­re om den dybt ori­gi­na­le Peter Hand­kes øv­ri­ge bø­ger.

ILLUSTRATION: SHUTTERSTOCK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.