Højt skum og sja­e­lens ubo­de­li­ge en­som­hed

Weekendavisen - - Bøger -

Stormomsust. Storm P. vies om­si­der en ge­ne­røst grun­dig og skar­pt usen­ti­men­tal bi­o­gra­fi, der la­der na­tio­nal­hu­mo­ri­stens blod, sved og tå­rer stå frem i fuldt fl­or.

Fugl –/ in­gen for­staar mi­ne lan­ge/ kla­gen­de Hja­er­te­to­ner fra Skjul/ i Na­et­ter og Da­ge saa lan­ge«. Så er det, man »be­ty­de­ligt skrapt« sav­ner fle­re ci­ta­ter af den udø­de­li­ge, frem­me­de fugl, der er ping­vi­nen Ping! For det var jo alt­så i sjov og show, at ta­len­tet lå, og ik­ke i Ed­vard Munch- og Jo­han­nes Jør­gen­sen-epi­go­ne­ri­er­ne, og der­for var det ik­ke ba­re det for­nuf­ti­ge valg, af hen­syn til øko­no­mi­en, at sa­el­ge sig selv til hal­lø­jet, men og­så det rig­ti­ge valg. Og vel var det synd for Storm P., at han i fle­re om­gan­ge sled sig selv op på non­stop-slid, men det er da ik­ke synd for OS, at han ef­ter­lod en fan­ta­stisk over­flod af tvangsin­spi­re­ret, ko­misk guld! Det vold­somt fortjenst­ful­de ved Bor­bergs le­ven­de (og let om­sta­en­de­ligt) for­tal­te bi­o­gra­fi er den de­tal­je­re­de kort­la­eg­ning af epo­ker­ne og de cen­tra­le kri­ser og gen­nem­brud i Storm P.’s liv og kar­ri­e­re: Den be­sva­er­li­ge fri­gø­rel­se fra slag­ter­fa­mi­li­en og -ska­eb­nen via den umu­li­ge fo­rel­skel­se i den 20 år ae­l­dre slag­ter­ko­ne Ly­dia, de mini­ma­le te­a­ter­rol­ler og det rå­d­vil­de zigzag mel­lem kunst­ma­le­ri og vit­tig­heds­teg­ne­ri. Den plud­se­li­ge, hef­ti­ge suc­ces med den USA-in­spi­re­re­de teg­ne­se­rie De tre små ma­end og num­mer­man­den og med de rab­len­de im­pro-mo­no­lo­ger i ka­ba­re­ten Ed­der­kop­pen. Den sta­dig stør­re stress, som han blev sta­dig me­re suc­ces­fuld. Sam­men­brud­det på rej­sen til Ame­ri­ka, hvor han skul­le over og bli­ve ver­dens­be­rømt. De skram­le­de for­søg på at gen­star­te sig selv ef­ter Ame­ri­ka med blandt an­det teg­ne­film. Gen­fun­det, tryg suc­ces med fast en­ga­ge­ment på revys­ce­nen Bon­bon­nièren og på B.T. med den nye stri­be Peter og Ping. Travlhed og at­ter travlhed og for­søg igen og igen på at få ba­re en smu­le ro, med hund­en Grog og ti år yn­gre El­len, fra isa­er de op­s­li­den­de, of­te nat­li­ge li­ve-op­tra­e­de­ner. Bor­berg frem­dra­ger her­ligt kuri­ø­se, hidtil un­der­be­ly­ste til­dra­gel­ser, som den­gang Storm P. vil­le rej­se gen­nem Dan­mark som en ae­g­te tramp og rap­por­te­re om det til B.T., men sam­ti­dig var på højpro­fi­le­ret tur­né til dan­ske provins­by­er, hvil­ket i no­gen grad un­der­mi­ne­re­de va­ga­bond­pro­jek­tet. Og så over­be­ly­ser han pligt­skyl­digt med­lem­ska­bet af for­e­nin­gen Nor­di­s­che Ge­sells­chaft, hvis dybt­gå­en­de na­zi­fi­ce­ring Storm P. rig­tig­nok gjor­de sig im­po­ne­ren­de sto­re an­stren­gel­ser for at ig­no­re­re, ik­ke for­di han selv hav­de na­zi­sym­pa­ti­er, men for­di det var så­dan en god for­ret­ning at sa­el­ge teg­nin­ger til Tys­kland. Det er så den me­re kolds­in­di­ge og min­dre ar­ti­ku­le­re­de skyg­ge­si­de af de in­der­li­ge de­ad­li­ne-kla­ge­san­ge: Storms frem­ra­gen­de re­k­la­me- og for­ret­nings­snil­de, som Bor­berg alt an­det li­ge har en so­lid, kri­tisk sans for. Storm P.’s sid­ste, navn­kun­di­ge se­rie, Flu­er­ne, var vel det ta­et­te­ste, han kom en suc­ces­fuld for­so­ning mel­lem tran­gen til dybsin­dig­hed og ta­len­tet for sjov. Dem er der og­så for få af i bo­gen (til gen­ga­eld er de jo al­le mu­li­ge an­dre ste­der). Men den al­ler­sid­ste, fra den 25. fe­bru­ar 1949, er med, og tek­sten ly­der så gen­nem­gri­ben­de Storm P.’sk, det vil si­ge ae­g­te storm­fuldt po­e­tisk: »Ja, det er gan­ske vist en fug­tig Lej­lig­hed – men her er mas­ser af Kan­ta­rel­ler.«

Nar­ren el­ler Klov­nen AL­LE ILLUSTRATIONER FRA BO­GEN

Øverst: Storm P. hjemvendt fra USA. Oven­for: I 1940 gav Storm P. hi­sto­ri­er og le­ge til bed­ste i bog­form, men al­le­re­de i 1927 hav­de han sendt Peter og Ping i Fol­ke­te­a­tret. Tv.: Storm P.’s før­ste teg­ning i B.T. (1916). Th.: (1917).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.