Sig­na­tur­fa­brik­ken

Weekendavisen - - Bøger -

BOGHOLDERIET

In­ter­views på Bog­forum, hvis 2017-ud­ga­ve uaf­ven­de­ligt af­vik­les i Bel­la Cen­ter den­ne we­e­kend, af­slut­tes al­tid med mu­lig­he­den for bog­sig­ne­ring. Hvis in­gen el­ler kun få vi­ser sig in­ter­es­se­re­de i den­ne mu­lig­hed, så er in­gen stør­re ska­de sket på de no­to­risk skrø­be­li­ge for­fat­te­re­go­er. Det er en an­den sag med de pro­gram­sat­te, re­ne sig­ne­rings­se­an­cer, som bog­kon­cer­nen Ar­nold Busck har sat i sy­stem. Tid­li­ge­re, da Bog­forum fak­tisk fo­re­gik i Forum, sad de sig­ne­ren­de for­fat­te­re midt i bog­hand­len mel­lem bun­ker af bø­ger. Nu er sig­na­tø­rer­ne ble­vet ad­skilt fra mes­se­ga­ester­ne bag en lang, im­posant disk, og som re­gel er fle­re i ar­bej­de på én gang. Års­re­kor­den sa­et­tes lør­dag klok­ken 14.20, hvor he­le fi­re for­fat­te­re sig­ne­rer (Puk Dams­gård, An­ne Li­se Mar­strand-Jør­gen­sen, Morten Ramsland og Jesper Ste­in), mens de sam­men­lig­ner de­res respek­ti­ve kø­er. Den sjove­ste sig­ne­rings­sam­men­sa­et­ning fin­der sted søn­dag klok­ken 13.20, hvor trio­en bag Lu­der­ma­ni­fe­stet, Eka­te­ri­na An­der­sen, Lou­i­se Kjøl­sen og Niki­ta Kla­e­strup, sid­der ved si­den af Dan­marks vil­de­ste og vi­se­ste ro­man­for­fat­ter, Svend Åge Mad­sen. Ab­so­lut us­mal­le­ste for­fat­ter er for­ud­sagt til at va­e­re an­ti­selv­hja­elps­guru-guru­en Svend Brink­mann. Han sig­ne­rer to gan­ge, og an­den gang, søn­dag klok­ken 15.20, ind­ska­er­per pro­gram­met: »OBS: Max 30 min sig­ne­ring« (Brink­mann og Jør­gen Leth er de ene­ste for­fat­te­re, som pu­bli­kum højt og hel­ligt loves, at de ud over sig­ne­rin­gen de­ci­de­ret »mø­der«). Ved teg­ne­se­ri­e­festi­va­len i Kø­ben­havn 1978 mis­se­de en tiårig teg­ne­se­ri­e­fan at få en sig­na­tur og en teg­ning fra Lin­da og Va­len­tin-teg­ne­ren Je­an-Clau­de Mézières, søn­dag klok­ken 14.00 får han en ny chan­ce om­si­der … lb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.