Lit­te­ra­er li­ve-lyt­ning

Weekendavisen - - Bøger -

Gen­nem la­en­ge­re tid har det va­e­ret tren­dy for et sa­er­ligt stor­by­seg­ment at mø­des i de dunk­le plys­klap­sto­le, hvor ci­ne­a­ster­ne ple­jer at hol­de til, for i fa­el­les­skab at lyt­te til ra­dio­fo­ni­ske forta­el­lin­ger fra vir­ke­lig­he­den. En de­ci­de­ret lit­te­ra­er afart af Ra­dio­bi­o­gra­fen er et godt gam­mel­dags for­fat­ter­skre­vet hø­re­spil af den slags, som pe­a­ke­de i mo­nopol­da­ge­ne, hvor »Si­va­skri­get« og »Mor­dets me­lo­di« lag­de ga­der­ne øde. Nu er ra­di­odra­ma med lyds­ceno­gra­fi, sku­e­spil­le­re og replik­ker at­ter hipt, op­ført li­ve on sta­ge for­an pu­bli­kum, og der­ef­ter lagt ud i po­dcast­ha­vet. Ra­di­odra­makol­lek­ti­vet AKT1 har tid­li­ge­re med suc­ces op­for­dret for­fat­te­re til at prø­ve kra­ef­ter med gen­ren, og net­op nu for­be­re­der de to nye pro­duk­tio­ner af for­fat­ter­ne Ti­ne Hø­eg, der i for­å­ret de­bu­te­re­de med Nye rej­sen­de, og den fra dis­se spal­ter så kend­te Nan­na Goul, der tid­li­ge­re på sa­e­so­nen ud­gav novel­le­sam­lin­gen Er­le Per­le. Ti­ne Hø­egs ra­di­odra­ma »I tri­ed to dan­ce it away« er ud­for­met som en te­le­fon­sam­ta­le mel­lem to kvin­der, mens Nan­na Goul kal­der sin »Spø­gel­ses­ta­ek­ke« for en do­ku­men­ta­risk spø­gel­ses­hi­sto­rie. AKT1s sam­le­de oe­u­v­re lig­ger til fri af­lyt­ning (akt1. dk), bå­de for de un­ge og smar­te og al­le os an­dre, for in­de­va­e­ren­de 66 hø­re­spil af bå­de kend­te for­fat­te­re og helt nye nav­ne. kro

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.