Mu­mi­bu­si­ness

Weekendavisen - - Bøger - Af JOHANNE MYGIND

Mu­mi­mo­ti­ver. Li­vet i Mu­mi­da­len vil va­e­re den nye Mu­mi­bi­bel, men er for over­fla­disk til ae­g­te Mu­mi­fans og for vidt­fav­nen­de til børn.

Phi­lip Ar­dagh (med for­ord af Frank Cot­t­rel­lBoy­ce): Li­vet i Mu­mi­da­len. Il­lu­stre­ret af Tove Jans­son. Over­sat fra en­gelsk ef­ter »The World of Moo­min Val­ley« af Ag­ne­te Dorph Stjer­n­felt. 368 si­der. 299,95 kr. Carl­sen.

n af de ting, som sja­el­dent forta­el­les om Tove Jans­son, er, at hun var en me­get dyg­tig for­ret­nings­kvin­de. Hun var dat­ter af to fin­lands­sven­ske kunst­ne­re, som he­le li­vet måt­te ud­nyt­te de­res kre­a­ti­vi­tet kom­merci­elt. Fa­de­ren la­ve­de krigs­monu­men­ter, og mo­de­ren de­sig­ne­de pen­ge­sed­ler og fri­ma­er­ker, og da Tove Jans­son selv fik ud­gi­vet si­ne før­ste bø­ger om Mu­mi­trol­de­ne i slut­nin­gen af 1940rne, be­gynd­te hun og­så hur­tigt at ta­en­ke i mer­chan­di­se og mar­ke­ting. Al­le­re­de få år se­ne­re blev Mu­mi­trol­de­ne til teg­ne­se­ri­er og se­ne­re og­så va­eg­ma­le­ri­er, plys­dyr og end­da en ope­ra. I dag be­sty­res bo­et ef­ter Tove Jans­son af hen­des nie­ce Sop­hia Jans­son, som gen­nem fir­ma­et Oy Moo­min nø­je over­vå­ger, at ret­tig­he­der­ne til Jans­sons va­erk ik­ke kra­en­kes, og sik­rer, at hver ene­ste kage­form el­ler tal­ler­ken med Mu­mi­mo­tiv har få­et fa­mi­li­ens kva­li­tets­stem­pel. Den nye bog Li­vet i Mu­mi­da­len er da og­så skabt i ta­et sam­ar­bej­de med Oy Moo­min, som helt ek­stra­or­di­na­ert har gi­vet den en­gel­ske bør­ne­bogs­for­fat­ter Phi­lip Ar­dagh lov til at bru­ge Tove Jans­sons ar­kiv. Li­vet i Mu­mi­da­len er der­for ble­vet en skøn sag i smukt stift blåt bind

Emed guld­tryk og en mas­se af Tove Jans­sons ori­gi­na­le illustrationer in­de­ni. Man kan be­un­dre hen­des ja­panskin­spi­re­re­de tra­esnit, stu­de­re Mu­mi­fa­mi­li­ens stam­trae og blad­re i et om­fat­ten­de lek­si­kon over he­le Mu­mi­da­lens ex­cen­tri­ske per­son­gal­le­ri, in­klu­si­ve bå­de Hom­sen, Fi­lifjon­ken og bør­ne­lit­te­ra­tu­rens uhyg­ge­lig­ste skurk, Mur­ren, som er så tung og en­som, at hun fry­ser jor­den til is. Her er og­så et kort over Mu­mi­da­len og et fint tva­er­snit af Mu­mi­hu­set, hvor man kan kon­sta­te­re, at kunst­ner­par­ret Mu­mi­mor og Mu­mi­far selv­føl­ge­lig hav­de hver sit va­e­rel­se. Ba­gest i bo­gen pra­e­sen­te­res Tove Jans­sons bi­o­gra­fi il­lu­stre­ret med en ra­ek­ke små pri­vat­fo­tos, som forta­el­ler hi­sto­ri­en om et le­ge­sygt kunst­n­er­liv, som in­klu­de­re­de eget tårn­va­e­rel­se, egen som­me­rø, en ka­er­lig fa­mi­lie og les­bi­sk lyk­ke med Jans­sons al­tid støt­ten­de ka­e­re­ste, Tuulik­ki Pie­tilä. Det er pa­ra­doksalt, at net­op Tove Jans­son, som ind­før­te mør­ket og en­som­he­den i bør­ne­lit­te­ra­tu­ren, i dag har få­et et ef­ter­ma­e­le som et ae­te­risk le­ge­barn, som til­sy­ne­la­den­de le­ve­de he­le sit liv på solsi­den. Det går Li­vet i Mu­mi­da­len ik­ke ind i, for li­ge så la­ek­ker bo­gen er, li­ge så over­fla­disk er den og­så. De små ar­tik­ler om Mu­mi­fa­mi­li­ens med­lem­mer nø­jes med at re­fe­re­re va­ner og sa­er­he­der uden at for­kla­re, hvor­for he­mu­ler, snor­kfrø­ke­ner og fi­lifjon­ker min­der så me­get om os selv. Bo­gen brin­ger og­så den kom­plet­te tekst af Mum­rik­kens ynd­lings­sang, »Al­le små dyr slår krøl­le på ha­len«, og op­skrif­ten på Mu­mi­fars punch, men in­gen be­skri­vel­se af Jans­sons ar­bejds­pro­ces el­ler af Mu­misa­ga­ens lit­te­ra­e­re ud­vik­ling. Man le­der og­så for­ga­e­ves, hvis man ger­ne vil ha­ve et bud på, om Mu­mi­trol­de­ne egent­lig kan kal­des bør­ne­lit­te­ra­tur, el­ler har spe­ku­le­ret på, hvor­for så man­ge børn sy­nes, at Mu­mi­trol­de­ne er så skra­em­men­de, at de pu­re na­eg­ter at få bø­ger­ne la­est højt. Hvem Li­vet i Mu­mi­da­len egent­lig er hen­vendt til, er hel­ler ik­ke helt klart. Den er for tekst­tung og en­cykl­o­pa­e­disk til, at børn vil kun­ne li­de den, mens voks­ne Mu­mi­fans vil sav­ne en grun­di­ge­re bi­o­gra­fi og en me­re dyb­de­gå­en­de gen­nem­gang af Mu­mi­u­ni­ver­sets lit­te­ra­e­re kva­li­te­ter. Først og frem­mest frem­står Li­vet i Mu­mi­da­len som end­nu et styk­ke kva­li­tets­be­vidst Mu­mi­bu­si­ness, be­reg­net på at tje­ne pen­ge på den re­na­es­san­ce, som Tove Jans­son helt vel­fortjent op­le­ver i dis­se år. Hardco­re Mu­mi­fans kan ik­ke und­va­e­re dens over­flø­dig­heds­horn af ori­gi­na­le Mu­mi­teg­nin­ger, men for al­le an­dre er den ori­gi­na­le Mu­mi­bog Trold­kar­lens hat sta­dig den bed­ste in­tro­duk­tion til Mu­mi­da­lens magi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.