Bog­ligt talt

Weekendavisen - - Bøger - Af HENRIK DØRGE

Kom­men­tar. Bi­bli­o­te­ker­ne har va­e­ret ud­sat for kon­stan­te be­spa­rel­ser gen­nem ti år. Nu må det stop­pe.

PRI­SEN på et bog­ud­lån fra bi­bli­o­te­ket ud­gør knap 94 kr. Så­dan ly­der en af de op­sigtsva­ek­ken­de kal­ku­la­tio­ner i en ana­ly­se fra CEPOS, hvor man af­hand­ler bi­bli­o­te­ker­nes øko­no­mi på en kon­tant fa­con, som Bi­bli­o­te­kar­for­bun­det og Dan­marks Bi­bli­o­teks­for­e­ning ty­de­lig­vis ik­ke bry­der sig om. Det er jo ik­ke sjovt at få ud­stil­let sit vir­ke som et bu­reau­kra­tisk frå­se­ri med of­fent­li­ge mid­ler og bli­ve kon­fron­te­ret med, at bor­ger­ne til­sy­ne­la­den­de of­te kan kø­be bø­ger i su­per­mar­ke­det til bil­li­ge­re pri­ser, end hvad det ko­ster at ef­fek­tu­e­re et ud­lån af den sam­me bog på bi­bli­o­te­ket. Den bor­ger­lig-li­be­ra­le ta­en­ket­anks reg­ne­styk­ke? Man har ta­get bi­bli­o­teks­ud­gif­ter­ne og di­vi­de­ret med an­tal­let af ud­lån af tryk­te bø­ger. Voila! Det er imid­ler­tid en hy­po­te­tisk og ufuld­kom­men frem­gangs­må­de. Dels ser CEPOS bort fra, at bi­bli­o­te­ker­ne som be­kendt og­så ud­lå­ner an­dre fy­si­ske ma­te­ri­a­ler: mu­sik, film, lyd­bø­ger og spil. Dels fra­reg­ner man de di­gi­ta­le bog­ud­lån. Mens ud­lå­net af tryk­te bø­ger i lø­bet af fi­re år er fal­det fra 30,3 til 26,8 mil­li­o­ner, er de di­gi­ta­le bog­ud­lån i sam­me pe­ri­o­de vok­set fra 0,5 til 2,6 mil­li­o­ner; den til­ta­gen­de in­ter­es­se for net­lyd­bø­ger og e-bø­ger ma­er­ker for­lags­bran­chen i øv­rigt og­så. I 2015, det se­ne­ste år der er tal for, steg det sam­le­de bog­ud­lån fak­tisk for før­ste gang i fle­re år. I alt løb an­tal­let af bog­ud­lån op i 30,4 mil­li­o­ner. Bi­bli­o­te­ker­nes rol­le som for­mid­ler af lit­te­ra­tur til bor­ge­re i al­le al­dre er kort sagt sta­dig enorm. Men først og frem­mest hø­rer det med, at bi­bli­o­te­ker­ne i sti­gen­de grad bru­ger res­sour­cer­ne på at va­e­re sam­lings­punkt for ak­ti­vi­te­ter som la­e­se­klub­ber, it-vej­led­ning, mu­sik-lyt­te­klub­ber, kre­a­ti­ve va­er­k­ste­der, film­fore­vis­nin­ger, te­a­ter, for­fat­ter­fored­rag og de­bat­mø­der. Ale­ne an­tal­let af ar­ran­ge­men­ter er i lø­bet af fi­re år vok­set fra godt 13.000 til me­re end 20.000. Kri­ti­ke­re af ud­vik­lin­gen ser det som tegn på, at bi­bli­o­te­ka­rer­ne des­pe­rat le­der ef­ter en ny ek­si­stens­be­ret­ti­gel­se, i takt med at de tryk­te bø­ger på hyl­der­ne er svun­det ind; be­stan­den er si­den 2011 fal­det med 2,4 mil­li­o­ner til 15,3 mil­li­o­ner tryk­te bø­ger. Sa­gen er vel na­er­me­re, at bi­bli­o­te­ker­ne har for­må­et at ta­ge be­stik af, at bor­ger­nes pra­e­fe­ren­cer for fol­ke­op­lys­ning er un­der for­an­dring. Iføl­ge de se­ne­ste da­ta er be­søgstal­let i lø­bet af ét år ste­get med na­e­sten fem pro­cent til 37,7 mil­li­o­ner be­søg i 2015. Så no­get må bi­bli­o­te­ker­ne gø­re rig­tigt. Her midt i den kom­mu­na­le valg­kamp skal sam­ti­dig no­te­res, at lo­kal­po­li­ti­ker­nes pas­sion for bi­bli­o­te­ker­ne er sta­er­kt di­ver­ge­ren­de. Med Kø­ben­havn som den mest mar­kan­te und­ta­gel­se er det navn­lig i ho­ved­stads­re­gio­nen, at de fol­ke­valg­te er vil­li­ge til at gi­ve pen­ge. Øverst lig­ger Hels­in­gør og Al­bert­slund, der iføl­ge De Kom­mu­na­le Nøg­le­tal bud­get­te­rer med at bru­ge over 800 kr. per ind­byg­ger på bi­bli­o­te­ker­ne i år. I bun­den lig­ger Od­der og He­den­sted, hvor man nø­jes med at af­sa­et­te be­sked­ne cir­ka 300 kr. For­skel­le­ne vi­ser, at når det ga­el­der bi­bli­o­teks­va­e­se­net, le­ver det kom­mu­na­le selv­sty­re i bed­ste vel­gå­en­de. Fol­ke­tin­get vil­le for ek­sem­pel na­ep­pe ac­cep­te­re til­sva­ren­de ulig­he­der i rå­d­hu­se­nes be­vil­lin­ger til fol­ke­sko­len. Det mest be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge er dog de ret så mas­si­ve, ge­ne­rel­le nedska­e­rin­ger. På land­s­plan er ud­gif­ter­ne til bi­bli­o­te­ker­ne fal­det kon­stant gen­nem ti år. Op­gjort i 2017-pri­ser er om­kost­nin­ger­ne per bor­ger re­du­ce­ret fra år­ligt 564 kr. til nu 436 kr. Med an­dre ord er bi­bli­o­teks­drif­ten ble­vet be­skå­ret med na­e­sten en fjer­de­del. Det er vold­somt; og­så når man ske­ler til de be­sla­eg­te­de kom­mu­na­le ud­gifts­om­rå­der. I sam­me pe­ri­o­de er pen­ge­ne til sport og fri­tidsak­ti­vi­te­ter mind­sket med en tien­de­del, mens kul­tur­bud­get­ter­ne, som ik­ke ind­be­fat­ter bi­bli­o­te­ker­ne, li­ge­frem er øget med en tien­de­del. Den ved­va­ren­de ned­pri­o­ri­te­ring er be­ta­en­ke­lig. Bort­set fra idra­ets­for­e­nin­gen og kir­ken er bi­bli­o­te­ket det sid­ste non-kom­merci­el­le mø­de­sted, der er til­ba­ge i lo­kal­sam­fun­det. Det er og­så her, at børn og un­ge fra hjem uden bog­re­ol får chan­cen for at stif­te be­kendt­skab med lit­te­ra­tu­ren. Vi skal pas­se godt på bi­bli­o­te­ker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.