Ny pri­mat.

Weekendavisen - - Ideer -

Nu er vi ble­vet ot­te i fa­mi­li­en af sto­re aber.

For før­ste gang i små 100 år er der fø­jet en ny art til ra­ek­ken af sto­re men­ne­skea­ber. Der er ta­le om en tred­je art af or­angutan­ger, der le­ver på Su­ma­tra sam­men med den i for­vej­en an­er­kend­te Su­ma­tra­or­angutang. De to art­s­fa­el­ler le­ver imid­ler­tid iso­le­ret fra hin­an­den, og al­ver­dens bi­o­lo­ger har la­en­ge spe­ku­le­ret i mu­lig­he­den for, at den in­do­ne­si­ske ø hu­ser to for­skel­li­ge ar­ter. De af­gø­ren­de be­vi­ser har imid­ler­tid mang­let. I 2013 kom et in­ter­na­tio­nalt hold af an­tro­po­lo­ger og bi­o­lo­ger an­ført af Uni­ver­sität Zürich i Schweiz så langt om la­en­ge i be­sid­del­se af en ry­gen­de pi­stol: det hidtil før­ste kra­ni­um fra en af de fa­mø­se or­angutan­ger – kom­plet med ka­e­be, ta­en­der og det he­le. Ef­ter­føl­gen­de sam­men­lig­nin­ger med en lang ra­ek­ke kra­ni­er fra de to øv­ri­ge ar­ter af or­angutan­ger – den før­na­evn­te Su­ma­tra-or­angutang samt Bor­neoor­angutan­gen – af­slø­rer mar­kan­te for­skel­le på bå­de kra­nie- og tand­s­tør­rel­se de tre ar­ter imel­lem. Des­u­den har for­sker­ne fo­re­ta­get om­fat­ten­de geno­m­a­na­ly­ser af så­vel den nye art som de to an­dre. Un­der­sø­gel­ser­ne af­slø­rer, at den nye art løs­rev sig fra de to øv­ri­ge for godt 3,3 mil­li­o­ner år si­den. Den nyklas­si­fi­ce­re­de art er døbt Ta­pa­nuli-or­angutang, Pongo ta­pa­nuli­en­sis, ef­ter om­rå­det på det nord­li­ge Su­ma­tra, hvor den hol­der til. Desva­er­re er den ny­op­da­ge­de art sa­er­de­les tru­et. Med en sam­let po­pu­la­tion på blot 800 in­di­vi­der er Ta­pa­nuli den mest ud­sat­te af de sto­re men­ne­skea­ber. Med til­fø­jel­sen ta­el­ler fa­mi­li­en nu i alt ot­te ar­ter. Ud­over men­ne­sket er der ta­le om chim­pan­se, bo­no­bo, øst­lig og ve­st­lig go­ril­la samt de tre or­angutan­g­ar­ter Bor­neo, Su­ma­tra og nu alt­så Ta­pa­nuli.

Cur­rent Bi­o­lo­gy, 2. novem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.