1917.

Weekendavisen - - Ideer - Af DINO KNUDSEN

En so­ci­a­list i Kø­ben­havn hjalp re­vo­lu­tio­nen på vej.

1917. En so­ci­a­list bo­sat i Kø­ben­havn spil­le­de en gan­ske be­tyd­nings­fuld rol­le i Den Rus­si­ske Re­vo­lu­tion.

Mu­se­ums­in­spek­tør, po­st­doc Gre­ve Mu­se­um/Mo­se­de Fort – Dan­mark 1914-18

ar den rus­si­ske ok­to­ber­re­vo­lu­tion, som iføl­ge dansk ka­len­der fandt sted den 6.-7. novem­ber 1917, or­ke­stre­ret fra Kø­ben­havn? En så­dan på­stand vil­le nok va­e­re at ta­ge mun­den for fuld, men en her­bo­en­de so­ci­a­list spil­le­de en gan­ske be­tyd­nings­fuld rol­le. Dels ka­na­li­se­re­de han i en år­ra­ek­ke om­fat­ten­de øko­no­mi­ske mid­ler til det lil­le og mar­gi­na­li­se­re­de bol­sje­vik­par­ti i Rusland, dels bi­drog han sand­syn­lig­vis til, at den land­flyg­ti­ge Le­nin blev trans­por­te­ret fra sit ek­sil i Schweiz til be­gi­ven­he­der­nes cen­trum i Pe­tro­grad. Det sat­te som be­kendt skub i be­gi­ven­he­der­ne. Is­ra­el La­za­re­vitj Gel­fand, bed­re kendt som dr. Alek­s­an­der Help­hand, var en us­a­ed­van­lig mand. Som marxi­stisk te­o­re­ti­ker in­spi­re­re­de han bå­de Trotski­js og Le­nins ide­er. Un­der Bal­kank­ri­ge­ne i 1912-13 blev han man­ge­mil­li­o­na­er på di­ver­se lys­sky hand­ler og in­ve­ste­re­de dem i re­vo­lu­tio­nens tje­ne­ste, og un­der Før­ste Ver­denskrig iva­er­k­sat­te han et sam­ar­bej­de med Tys­kland med hen­blik på at få Rusland til at kol­lap­se. Help­hand var en me­ster i at slø­re si­ne spor og vir­ke i kulis­ser­ne, og der­for kan det til ti­der va­e­re van­ske­ligt at af­gø­re, hvad der er op og ned i hi­sto­ri­er­ne om ham. Imid­ler­tid har jeg i mit vir­ke ved mu­se­et om Dan­mark un­der Før­ste Ver­denskrig ved Mo­se­de Fort iden­ti­fi­ce­ret upu­bli­ce­re­de forsk­nings­ar­bej­der og en ra­ek­ke kil­der om Help­hands ak­ti­vi­te­ter, sa­er­ligt i en dansk kon­tekst og med hen­syn til hans rej­se­ak­ti­vi­te­ter i 1916-17, og se­ne­st har hi­sto­ri­ker Bent Jen­sen om­talt ham fyl­dest­gø­ren­de i sin bog Ruslands un­der­gang. Help­hand vok­se­de op i Odes­sa og kom i la­e­re hos Ge­or­gi Plek­ha­nov, der in­tro­du­ce­re­de marxis­men i Rusland. Help­hand ud­dan­ne­de sig si­den i Schweiz, hvor han er­hver­ve­de sig en dok­tor­grad, og bo­sat­te sig i Tys­kland. Her blev han med­lem af det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti og for­tro­lig med før­en­de skik­kel­ser så­som Au­gust Be­bel, Rosa Luxem­burg og Karl Kaut­sky. Sam­ti­dig ud­fol­de­de Help­hand en be­ty­de­lig skri­bentvirk­som­hed, of­te un­der da­ek­nav­net Par­vus. Blandt an­det bi­drog han ja­evn­ligt til det bol­sje­viki­ske ho­for­gan Is­kra, som Le­nin re­di­ge­re­de. En kort over­gang bo­e­de Trotskij så­gar hos Help­hand i Mün­chen. I si­ne skrif­ter hav­de Marx kon­klu­de­ret, at re­vo­lu­tio­nen vil­le bry­de ud, når ka­pi­ta­lis­men nå­e­de sit kli­maks. Help­hand fo­stre­de imid­ler­tid ide­en om, at Rusland, til trods for sin til­ba­ge­stå­en­hed, kun­ne bli­ve et re­vo­lu­tio­na­ert fo­re­gang­sland. På na­e­sten pro­fe­tisk vis for­ud­så Help­hand al­le­re­de i 1895, at en kon­fron­ta­tion mel­lem Rusland og en frem­med magt kun­ne af­fø­de en so­ci­al re­vo­lu­tion, hvil­ket vil­le med­fø­re en for­skyd­ning af stormagts­ba­lan­cen i Eu­ro­pa. Små ti år se­ne­re var Help­hands vi­sion ta­et på at gå i op­fyl­del­se, da Ja­pan be­sej­re­de Rusland, hvil­ket med­vir­ke­de til Den Rus­si­ske

VRe­vo­lu­tion i 1905. Help­hand og Trotskij drog til Rusland for at ta­ge del i be­gi­ven­he­der­ne, blev fa­engs­let, men det lyk­ke­des dem at flyg­te.

HELP­HANDS tan­ker kom til at dan­ne grund­lag for te­o­ri­en om »den per­ma­nen­te re­vo­lu­tion«, som Trotskij ud­vik­le­de. De in­spi­re­re­de og­så Le­nins af­vis­ning af del­ta­gel­se i en stormagtskrig og i ste­det at ud­nyt­te den til frem­me af den so­ci­a­le re­vo­lu­tion. I pe­ri­o­den 1910-1914 slog Help­hand sig ned i Kon­stan­ti­nopel og blev un­der Bal­kank­ri­ge­ne man­ge­mil­li­o­na­er på lys­sky hand­ler. Da Før­ste Ver­denskrig brød ud, var sce­nen sat for, at han kun­ne iva­er­ksa­et­te si­ne pla­ner. Via kon­takt til den ty­ske ge­sandt i Kon­stan­ti­nopel over­be­vi­ste Help­hand det ty­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um om, at Rusland kun­ne sva­ek­kes af­gø­ren­de gen­nem støt­te til lan­dets re­vo­lu­tio­na­e­re kra­ef­ter. Som be­kendt var Tys­kland i krig med En­ten­te­mag­ter­ne Rusland, Frank­rig og Stor­bri­tan­ni­en og søg­te en vej ud af tof­rontskri­gen. Help­hand etab­le­re­de sig nu i Kø­ben­havn, ud­sty­ret af Tys­kland med en mil­li­on mark og en mil­li­on rub­ler, som han be­gynd­te at ka­na­li­se­re vi­de­re til den re­vo­lu­tio­na­e­re un­der­grunds­be­va­e­gel­se i Rusland. Det neut­ra­le Dan­mark var en per­fekt ba­se for Help­hand; lan­det hand­le­de til beg­ge si­der i kri­gen og udø­ve­de rin­ge kon­trol med fi­nan­si­el­le transak­tio­ner. Help­hands ak­ti­vi­te­ter i Kø­ben­havn var nø­je af­stemt med den ty­ske ge­sandt Ul­rich von Bro­ck­dor­f­fRantzau. Gesand­ten stod på god fod med den dan­ske uden­rigs­mi­ni­ster, Erik Sca­ve­ni­us, hvis po­li­tik var en sta­dig ba­lan­ce­gang mel­lem de krigs­før­en­de par­ter, blandt an­det gen­nem en vel­til­ret­telagt han­delspo­li­tik, så­le­des at Dan­mark kun­ne hol­de sig ude af kri­gen. Tre­klø­ve­ret fandt fa­el­les fod­slag. Ved ver­denskri­gens ud­brud kom 90-95 pro­cent af Dan­marks bra­end­selsim­port fra Stor­bri­tan­ni­en, og den dan­ske re­ge­ring måt­te af­sø­ge mu­lig­he­der­ne for at bry­de af­ha­en­gig­he­den og for at und­gå po­li­tisk pres­sion. Løs­nin­gen blev im­port af kul fra Tys­kland, uden at man lag­de sig ud med Stor­bri­tan­ni­en. Til det for­mål ud­nyt­te­de Help­hand si­ne na­e­re re­la­tio­ner til før­en­de dan­ske so­ci­al­de­mo­kra­ter, isa­er Fre­de­rik Borg­b­jerg og Thor­vald Stau­ning. Dansk ar­bej­der­be­va­e­gel­se kom så­le­des til at stå for im­por­ten. Da dan­ske kul­gros­se­re­re pro­teste­re­de, blev der op­ret­tet et for­melt sel­skab, A/S Ar­bej­der­nes Fa­el­lesor­ga­ni­sa­tions Bra­end­sels­for­ret­ning, i dag­lig ta­le Ar­bej­der­kul, som var ejet af de kø­ben­havn­ske fag­for­e­nin­ger. At ope­ra­tio­nen nød magt­fuld støt­te, blev til ful­de de­mon­stre­ret un­der en lik­vi­di­tetskri­se i Ar­bej­der­kul. Her stil­le­de Na­tio­nal­ban­ken en kre­dit på fi­re mil­li­o­ner kro­ner til rå­dig­hed, og Help­hand spa­e­de­de til med et af­drags­frit og ren­te­frit lån un­der kri­gen på en mil­li­on kro­ner. Im­por­ten sik­re­de Ar­bej­der­kul en stør­re fortje­ne­ste, der ef­ter kri­gen blev an­vendt til blandt an­det at etab­le­re Ar­bej­der­nes Lands­bank. Selv sør­ge­de Help­hand for at ta­ge sig godt be­talt. Ved at op­ret­te fir­ma­et A/S Kø­ben­havns Be­fragt­nings- og Trans­port Kom­pag­ni, der stod for trans­por­ten af bra­ends­let, skaf­fe­de han mid­ler, som kun­ne ka­na­li­se­res vi­de­re til den re­vo­lu­tio­na­e­re sag i Rusland.

DEN Rus­si­ske Re­vo­lu­tion i 1917 fandt som be­kendt sted i to ak­ter. Za­ren ab­di­ce­re­de i fe­bru­ar må­ned og blev af­løst af en så­kaldt dob­belt­magt be­stå­en­de af den pro­viso­ri­ske re­ge­ring og lo­ka­le sov­jet­ter. Le­nin men­te imid­ler­tid, at ar­bej­der­klas­sen måt­te gri­be mag­ten fuld­sta­en­digt, men han var fan­get i sit ek­sil i Schweiz. Fle­re re­ge­rin­ger na­eg­te­de sim­pelt­hen at la­de ham og en grup­pe land­flyg­ti­ge bol­sje­vik­ker pas­se­re de­res ter­ri­to­ri­um på vej til Rusland. I april lyk­ke­des det imid­ler­tid at få en af­ta­le i stand, så­le­des at Tys­kland til­lod Le­nin og hans føl­ge at rej­se gen­nem lan­det i et sa­er­ligt tog, mod at de af­stod fra re­vo­lu­tio­na­er agi­ta­tion un­der­vejs. Der­fra er re­sten hi­sto­rie. I ok­to­ber 1917 lyk­ke­des det bol­sje­vik­ker­ne at gri­be mag­ten, og nog­le må­ne­der se­ne­re ind­gik Rusland en se­pa­rat­fred med Tys­kland, den så­kald­te Brest-Li­tovsk-af­ta­le. Det kan ik­ke be­vi­ses, men sand­syn­lig­gø­res, at Help­hand spil­le­de en ko­or­di­ne­ren­de rol­le med hen­syn til at or­ga­ni­se­re Le­nins tog­tur. Help­hand hav­de de nød­ven­di­ge kon­tak­ter, fi­nan­si­el­le mus­k­ler og en vi­sion, der bak­ke­de ope­ra­tio­nen op. Kil­de­ma­te­ri­a­le vi­ser en hek­tisk rej­se­ak­ti­vi­tet fra Help­hands si­de i for­å­ret 1917 mel­lem Dan­mark og Tys­kland. Be­ty­der det, at Le­nin var tysk agent, så­dan som det of­te er ble­vet ha­ev­det? Nej, Le­nin så med skep­sis på Help­hand og holdt der­for af­stand til ham, selv­om bol­sje­vik­ker­ne ik­ke føl­te sig for fi­ne til at bru­ge hans mid­ler. Le­nin lag­de der­i­mod ik­ke skjul på, at de re­vo­lu­tio­na­e­re måt­te dra­ge nyt­te af mod­sa­et­nin­ger­ne mel­lem de eu­ro­pa­ei­ske ka­pi­ta­li­ster og de­res re­ge­rin­ger for at frem­me de­res sag. Hvad så med Help­hand? Det er straks me­re tvivl­s­omt, men han kan ik­ke re­du­ce­res til at va­e­re tysk agent. Sna­re­re må han be­trag­tes som en po­li­tisk en­tre­pre­nør, der in­ve­ste­re­de si­ne per­son­li­ge ak­ti­ver – isa­er si­ne ek­stra­or­di­na­e­re mid­ler, kon­tak­ter og eks­per­ti­se – i at frem­me en be­stemt sag. Gen­nem sit vir­ke for­blev han tro mod vi­sio­nen om en rus­sisk re­vo­lu­tion, uan­set hvor tvivls­om­me hans me­to­der var, set fra et so­ci­a­li­stisk stand­punkt, og hvem han fandt sam­men med i et mid­ler­ti­digt in­ter­es­se­fa­el­les­skab. At Help­hand le­ve­de op til sit navn, er ik­ke blot Den Rus­si­ske Re­vo­lu­tion et ek­sem­pel på. Da den ty­ske ubå­dskrig i fe­bru­ar 1917 sat­te en stop­per for bri­ti­ske le­ve­ran­cer til Dan­mark, rå­de­de dansk in­du­stri ef­ter si­gen­de kun over bra­end­sel til ot­te da­ge, mens gasva­er­ker­ne hav­de koks til ba­re tre da­ge. Help­hand og Ar­bej­der­kul var så­le­des med til at red­de lan­dets øko­no­mi og få op­var­met de dan­ske stu­er.

»Det neut­ra­le Dan­mark var en per­fekt ba­se for Help­hand; lan­det hand­le­de til beg­ge si­der i kri­gen og udø­ve­de rin­ge kon­trol med ÀQDQVLHOOH WUDQVDNWLRQHU ©

FOTO: ARBEJDERMUSEET

»Rei­se-Pass« for dr. Ale­xan­der Help­hand, og­så kendt i da­ti­den som Par­vus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.