Uni­ver­sets vok­se­va­erk

Weekendavisen - - Ideer - Af GUN­VER LYST­BA­EK VESTERGÅRD

Bøl­ge­gang. Astro­no­mer har i et lil­le år­hund­re­de stre­des om, hvor hur­tigt ga­lak­ser­ne flyg­ter fra hin­an­den. De ny­fund­ne tyng­debøl­ger var ud­set som over­dom­me­re, men de har kun skabt me­re for­vir­ring.

Midt un­der skå­l­ta­ler­ne for ob­ser­va­tio­nen af tyng­debøl­ger fra to kol­li­de­ren­de neut­ron­stjer­ner for få uger si­den blev en gan­ske sa­er­lig vi­den­ska­be­lig ar­ti­kel ef­ter­ladt uden for ram­pe­ly­set. Ar­tik­len var el­lers kul­mi­na­tio­nen på en 30 år gam­mel drøm ud­ta­enkt af tyng­debøl­gepi­o­ne­ren Ber­nard F. Schutz, og den var det før­ste be­vis på, at de sub­ti­le skvulp i Ein­ste­ins rum­tid fak­tisk kan bru­ges til no­get for­nuf­tigt. En af de mest fun­da­men­tale stør­rel­ser i kos­mo­lo­gi­en er Hubble­kon­stan­ten. Den forta­el­ler, hvor hur­tigt Uni­ver­set ud­vi­der sig og ud­reg­nes ved at di­vi­de­re et ob­jekts ha­stig­hed set fra Jor­den med dets af­stand. Astro­no­mer­ne ved, at det reg­ne­styk­ke skal gi­ve en fast va­er­di, men de har umå­de­lig sva­ert ved at fin­de frem til den, og i øje­blik­ket er to tal i spil. En­ten er Hubb­le-kon­stan­ten på om­kring 67 ki­lo­me­ter per se­kund per me­ga­par­sec (par­sec er et mål for af­stand, og én me­ga­par­sec sva­rer til 3,262 mil­li­o­ner lysår). El­ler og­så er den på om­kring 73. Det be­ty­der, at for hver 3,262 mil­li­o­ner lysår en ga­lak­se er va­ek fra Jor­den, flyg­ter den 67 el­ler 73 ki­lo­me­ter i se­kun­det hur­ti­ge­re fra os. »Det ple­je­de at va­e­re så­dan, at usik­ker­he­der­ne for de to va­er­di­er var for sto­re til, at vi kun­ne skel­ne mel­lem dem, men nu er må­lin­ger­ne ble­vet så pra­e­ci­se, at for­skel­len er sta­ti­stisk sig­ni­fi­kant. En­ten er der no­get galt med må­lin­ger­ne, el­ler og­så er vi nødt til at la­ve vo­res mo­del for uni­ver­set om,« si­ger Josh Fri­e­man, astro­fy­sikpro­fes­sor ved Fer­mi­lab i USA. Han er med­for­fat­ter til den for­bi­gå­e­de ar­ti­kel, der ud­kom i Na­tu­re, og som skul­le bila­eg­ge stri­den om Hubb­le-kon­stan­ten ved at

må­le den med tyng­debøl­ger. I ste­det har den dog skabt me­re uvis­hed. »Vi kom frem til tal­let 70,« si­ger Fri­e­man. »Li­ge midt imel­lem de to an­dre.« I ste­det for en dom­fa­el­del­se er astro­no­mer­ne alt­så nu ef­ter­ladt med he­le tre tal. Sid­ste gang der var bøvl med af­stan­de til ga­lak­ser, før­te det til den no­bel­prisvin­den­de op­da­gel­se af mørk ener­gi, og hvis dis­har­moni­en om­kring kon­stan­ten fort­sa­et­ter, er der brug for ny fy­sik.

I slut­nin­gen af 1920rne be­gynd­te idéen om et sta­bilt uni­vers for al­vor at vak­le. Be­gra­vet i Ein­ste­ins ge­ne­rel­le re­la­ti­vi­tet­ste­o­ri lå de lig­nin­ger, som kun­ne for­kla­re, at ga­lak­ser­ne fjer­ner sig fra hin­an­den som blå­ba­er i en ha­e­ven­de muf­fin, men de blev først re­le­van­te, da astro­no­mer­ne så, at ly­set fra fjer­ne ga­lak­ser er strakt ud. Bøl­gela­eng­der­ne er la­en­ge­re, og ly­set me­re rød­ligt, jo fjer­ne­re ga­lak­ser­ne er, og det må be­ty­de, at ga­lak­ser­ne be­va­e­ger sig va­ek fra Ma­el­ke­vej­en. Uni­ver­set ud­vi­der sig, kom bel­gi­ske Ge­or­ges Le­maître frem til i 1927, men hvor hur­tigt? Den ame­ri­kan­ske astro­nom Edwin Hubb­le sam­men­lig­ne­de af­stan­de til fjer­ne ga­lak­ser med den­ne rød­for­skyd­ning, og i 1929 kom han frem til en ud­vi­del­ses­ra­te. Det var et so­lidt styk­ke ar­bej­de, men skrup­for­kert. Hubb­le sat­te sin egen kon­stant til at va­e­re 500 ki­lo­me­ter per se­kund per me­ga­par­sec. Hubb­le hav­de få­et af­stan­de­ne galt i hal­sen, men hans arv­ta­ger, Al­lan San­da­ge, fik i lø­bet af åre­ne ret­tet op på fejl­e­ne, og va­er­di­en skrum­pe­de til 50 i 1970er­ne. Sam­ti­dig holdt den fran­ske astro­nom Gérard de Vaucoul­eurs dog sta­e­digt fast på tal­let 100. Skyt­te­gravskri­gen mel­lem de to fort­sat­te ind i 1990er­ne, ind­til den blev af­brudt af den no­get yn­gre Wen­dy Fre­ed­man, der li­ge­som Hubb­le og San­da­ge var til­knyt­tet Car­ne­gieob­ser­va­to­ri­er­ne i Ca­li­for­ni­en. Me­get pas­sen­de brug­te hun Hubb­le-rum­te­leskopet til at plan­te en va­er­di på 72 mel­lem de to her­rer. »Han var så vred,« har Fre­ed­man for­talt til ma­ga­si­net Sci­en­ce om re­ak­tio­nen fra den al­dren­de San­da­ge, da hun før­ste gang ud­for­dre­de hans 50-tal. Fre­ed­man fik dog op­bak­ning fra blandt an­dre astro­fy­si­ke­ren Adam Riess, der var en af op­havs­ma­en­de­ne til te­o­ri­en om mørk ener­gi. Riess kom frem til en va­er­di på 73. For en kort stund var der vå­ben­hvi­le i hund­redårs­ska­en­de­ri­et om Hubble­kon­stan­ten, men den blev af­brudt af Eu­ro­pas Plan­ck-rum­te­leskop i 2013. Eu­ro­pa­e­er­ne genåb­ne­de kon­flik­ten med et bud på 67. Der står vi så i dag. Hubb­le over for Plan­ck.

ASTRONOMERNES pro­blem er, at det er hu­lens sva­ert at må­le af­stan­de i uni­ver­set – mod­sat ha­stig­he­der, som re­la­tivt nemt kan be­stem­mes med rød­for­skyd­nin­gen. Til de na­er­me­ste stjer­ner kan man bru­ge sim­pel geo­me­tri ved at må­le vink­len ud til stjer­nen fra to for­skel­li­ge ste­der, og det er den eu­ro­pa­ei­ske sa­tel­lit Gaia for ek­sem­pel emi­nent til. La­en­ge­re ude i uni­ver­set kan vi be­nyt­te så­kald­te »stan­dard­lyskil­der« til at ka­li­bre­re af­stan­de med. Det er stjer­ner, hvis lys­styr­ke vi ken­der, så­som pul­se­ren­de stjer­ner kal­det cep­hei­der. Na­e­ste trin på den­ne af­stands­sti­ge ud gen­nem kos­mos er sa­er­li­ge su­per­nova­er af ty­pen 1a. Det var af­stan­de­ne til dem, som led­te Riess og kol­le­ger­ne på spo­ret af mørk ener­gi og er­ken­del­sen af, at uni­ver­sets ud­vi­del­se ac­ce­le­re­res. »I 50 år har man ska­end­tes om af­stan­de­ne til stan­dard­lyskil­der­ne, og det har va­e­ret et ka­em­pe pro­blem, men nu ser de ud til at va­e­re ri­me­lig vel­be­stem­te,« si­ger Jo­han Fyn­bo, der og­så er med­for­fat­ter til den nye Na­tu­rear­ti­kel og er pro­fes­sor MSO ved Niels Bo­hr In­sti­tu­tet. Plan­ck-te­leskopet der­i­mod bru­ger en helt an­den me­to­de. Te­leskopet har la­vet uhy­re pra­e­ci­se må­lin­ger af den mest rød­forskud­te strå­ling over­ho­ve­det i uni­ver­set, nem­lig den kos­mi­ske mi­kro­bøl­ge­bag­grunds­strå­ling, som stam­mer fra 380.000 år ef­ter Big Bang. Man kan ud­le­de Hubb­le-kon­stan­ten fra bag­grunds­strå­lin­gen, men det kra­e­ver en del me­re end en pas­ser og en kik­kert. Må­lin­ger­ne skal nem­lig par­res med vo­res fo­re­truk­ne te­o­ri for uni­ver­set kendt som Lamb­da-CDM­mo­del­len, der er ba­se­ret på den ge­ne­rel­le re­la­ti­vi­tet­ste­o­ri, mørk ener­gi og mørkt stof. »Mørk ener­gi har så­dan set ik­ke no­get med Hubb­le-kon­stan­ten at gø­re, men den spil­ler en vig­tig rol­le for, hvor­dan va­er­di­en aen­drer sig over tid. Der­for er det fak­tisk bed­re at ta­le om en pa­ra­me­ter i ste­det for en kon­stant,« for­kla­rer Jo­han Fyn­bo. Mørk ener­gi pu­ster godt nok rum­met op hur­ti­ge­re og hur­ti­ge­re, men der­for kan for­hol­det mel­lem ha­stig­hed og af­stand – Hubble­kon­stan­ten – godt va­e­re be­va­ret. Det er det så ba­re ik­ke, og no­get ty­der på, at kon­stan­ten i øje­blik­ket, helt bag­vendt, fak­tisk er af­ta­gen­de. Det skyl­des, at af­stan­de­ne sti­ger hur­ti­ge­re end ha­stig­he­den.

OG nu til tyn­debøl­ger­ne. Når to neut­ron­stjer­ner flir­ter med hin­an­den og til sidst gi­ver hin­an­den død­skys­set i et plas­ma­in­fer­no, der en­der med et sort hul, får de sel­ve rum­met til at gyn­ge, som når en ful­de­rik ska­ber uro­li­ge bøl­ger i Ti­vo­li Sø­en ved at vip­pe med sin dra­gebåd. På sam­me må­de som bøl­ger­ne i sø­en slad­rer om, hvor langt va­ek bå­den er, så forta­el­ler tyng­debøl­ger for­sker­ne, hvor langt va­ek neut­ron­stjer­ne­kol­li­sio­nen er. Det spe­ci­el­le ved den ny­li­ge op­da­gel­se af tyng­debøl­ger fra neut­ron­stjer­ner er, at der sam­ti­dig var et lys­glimt, og der­for kun­ne stjer­ner­nes va­erts­ga­lak­se hur­tigt fin­des. Der­med var det blot at må­le ga­lak­sens rød­for­skyd­ning for at be­reg­ne dens ha­stig­hed. »Der var desva­er­re ik­ke no­get i sel­ve ly­set fra kol­li­sio­nen, som til­lod, at vi kun­ne må­le rød­for­skyd­nin­gen,« forta­el­ler Jo­han Fyn­bo. »Men ly­set fra re­sten af ga­lak­sen var al­le­re­de kort­lagt, så vi kun­ne ret nemt slå op i et ka­ta­log og be­stem­me ha­stig­he­den til 3017 ki­lo­me­ter per se­kund ef­ter nog­le små kor­rek­tio­ner.« Af­stan­den blev må­lt til 130 mil­li­o­ner lysår – det vil si­ge om­kring 40 me­ga­par­sec. Til­ba­ge var blot at di­vi­de­re de to tal med hin­an­den og la­ve nog­le finju­ste­rin­ger. Slut­re­sul­ta­tet blev alt­så en Hubb­le-kon­stant på 70. Det var den ud­reg­ning, Schutz drøm­te om at la­ve i 1986, da han som den før­ste fo­re­slog at bru­ge tyng­debøl­ger til at må­le Hubble­kon­stan­ten med. Ho­ved­af­sen­de­ren på ar­tik­len kal­det »A gravi­ta­tio­nal-wa­ve stan­dard si­ren mea­su­re­ment of the Hubb­le con­stant« er LIGO-VIRGO­sam­ar­bej­det, der står bag samt­li­ge ob­ser­va­tio­ner af tyng­debøl­ger til da­to – det vil si­ge fem. I takt med at der kom­mer fle­re tyng­debøl­ge­de­tek­to­rer til og end­da må­ske en i rum­met (ESA ar­bej­der på et pro­jekt kal­det La­ser In­ter­fero­me­ter Spa­ce An­ten­na (LISA)), vil der og­så kom­me me­re pra­e­ci­se må­lin­ger af Hubb­le-kon­stan­ten. »Usik­ker­he­den ved den ny­e­ste må­ling er sta­dig så stor, at den fav­ner bå­de 67 og 73. Først når vi har 20, 30 el­ler 50 lig­nen­de må­lin­ger, bli­ver tyng­debøl­ge­må­lin­ger­ne kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge med de an­dre me­to­der,« si­ger Josh Fri­e­man. I øje­blik­ket er der sta­dig én pro­cents sand­syn­lig­hed for, at for­skel­len på de to op­rin­de­li­ge tal skyl­des en til­fa­el­dig­hed, og iføl­ge The New York Ti­mes me­ner fle­re astro­no­mer, at det er for tid­ligt at ta­le om en te­o­riomstyr­ten­de ufor­e­ne­lig­hed. »Der er an­tyd­nin­gen af et in­ter­es­sant pro­blem, men det kan og­så gå over af sig selv,« si­ger Jo­han Fyn­bo. Tyng­debøl­ger brugt til at må­le af­stan­de med kal­des for stan­dards­i­re­ner som en pen­dant til stan­dard­lyskil­der­ne i af­stands­sti­gen. Skal vi for­stå, hvor hur­tigt kos­mos vok­ser, ga­el­der det alt­så nu om at lyt­te til si­re­nen.

FOTO: EPA/SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.