Ozon­hul på skrump

Weekendavisen - - Ideer -

Den­ne uge by­der på en sja­el­dent god nyhed på mil­jø­om­rå­det: Det an­se­li­ge hul i ozon­la­get over An­tark­tis er skrum­pet ge­val­digt og er nu min­dre, end det har va­e­ret på no­get tids­punkt si­den 1988. Det vi­ser må­lin­ger fra den ame­ri­kan­ske rum­fart­sor­ga­ni­sa­tion NASA og den dit­to ame­ri­kan­ske mil­jøin­sti­tu­tion NOAA. Si­den star­ten af 1980er­ne er der sket en udtyn­ding af ozon­la­get, der be­skyt­ter det bi­o­lo­gi­ske liv på Jor­den mod So­lens ul­travi­o­let­te strå­ler. Ud­vik­lin­gen skyl­des men­ne­ske­skab­te kl­or­og brom­for­bin­del­ser – blandt an­dre de så­kald­te CFC-gas­ser – der ned­bry­der ozon­mo­le­ky­ler i stra­tos­fa­e­ren. Det har ført til ud­vik­lin­gen af ozon­hul­ler, der be­teg­ner en sa­er­lig kraf­tig udtyn­ding af det be­skyt­ten­de ozon­lag. Det stør­ste af dis­se hul­ler op­står over An­tark­tis i for­års­må­ne­der­ne – sep­tem­ber og ok­to­ber på den syd­li­ge halv­kug­le – når op­ho­be­de gas­ser re­a­ge­rer med ozon. Med ved­ta­gel­sen af Mon­tre­al-pro­tokol­len for 30 år si­den blev en stri­be af de ned­bry­den­de gas­ser band­lyst, og si­den er den stra­tos­fa­e­ri­ske kon­cen­tra­tion af de ke­mi­ske for­bin­del­ser fal­det. De al­le­re­de ud­led­te gas­ser har imid­ler­tid en le­ve­tid på op til 100 år og fort­sa­et­ter der­med ned­bry­del­sen frem mod 2070. Iføl­ge NASA skal for­kla­rin­gen på den nu­va­e­ren­de ud­vik­ling da og­så fin­des an­det­steds. Rum­fart­sor­ga­ni­sa­tio­nen pe­ger på en kom­bi­na­tion af usta­bilt og us­a­ed­van­lig varmt vejr ved An­tark­tis i 2017 som ho­ved­år­sa­gen til det hi­sto­risk be­gra­en­se­de ozon­hul. De ned­bry­den­de ke­mi­ske re­ak­tio­ner mel­lem gas­ser og ozon fun­ge­rer så­le­des bedst un­der sta­bilt køli­ge vej­r­for­hold. NASA og NOAA op­ly­ser, at årets an­tark­ti­ske ozon­hul nå­e­de sin mak­si­ma­le ud­bre­del­se 11. sep­tem­ber. På det tids­punkt da­ek­ke­de hul­let et are­al på godt 20 mil­li­o­ner kva­drat­ki­lo­me­ter. Det hidtil stør­ste ozon­hul blev må­lt i år 2000 og strak­te sig over 29 mil­li­o­ner kva­drat­ki­lo­me­ter.

NASA/God­dard Spa­ce Flight Cen­ter, 4. novem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.