For by, ri­ge og kon­ge

Weekendavisen - - Ideer -

nye for­sta­e­der mel­lem Sø­er­ne og ho­ved­vol­den, der løb rundt om he­le by­en (hvor vold­ga­der­ne lig­ger i dag). Dis­se for­sta­e­der ud­vik­le­de sig hur­tigt til ret ta­et be­fol­ke­de om­rå­der. »Ar­bej­det med så­vel fa­est­ning som ud­vi­del­se af by­en var kra­e­ven­de og blev ud­ført af et stort an­tal dag­le­je­re. Det in­ter­es­san­te er, at to tred­je­de­le af dem i de før­ste år var kvin­der. Det ser ud til, at dag­le­jer­ne har ar­bej­det i sjak af tre, hvor kvin­der­ne for­ment­lig har haft det mindst fy­sisk kra­e­ven­de ar­bej­de med at kø­re og tøm­me tril­lebø­ren for jord, mens ma­en­de­ne har la­es­set. I hvert fald har de få­et min­dre i løn end ma­en­de­ne.«

I ti­den om­kring Ene­va­el­dens ind­fø­rel­se (1660) slog ide­a­ler­ne om »har­moni og zir­lig­hed« i ga­de­bil­le­det for al­vor igen­nem. By­plan­la­eg­nin­gen var på den­ne tid isa­er un­der ind­fly­del­se af Hen­drik Ru­se, hol­land­sk in­ge­ni­ør og man­den bag blandt an­det Ka­stel­let. Un­der Ru­se blev Kø­ben­havns vol­dan­la­eg aen­dret, og pla­ner­ne blev lagt for en til­pas­ning af by­en til Ba­rok­kens ide­a­ler. »Ru­se stod ek­sem­pel­vis bag flyt­nin­gen af den den­gang kun ti år gam­le Dron­nin­gens­ga­de, som er det nu­va­e­ren­de Dron­nin­gens Tva­er­ga­de. Her blev folk un­der vis­se pro­te­ster sim­pelt­hen bedt om at flyt­te de­res bin­dings­va­er­ks­hu­se ti me­ter i 1663, og her­med fik han skabt en tva­erak­se mel­lem den gam­le by og ka­stel­let. Jeg har vendt og dre­jet kort for at fin­de en for­kla­ring på det, og plud­se­lig gik det op for mig, at for­må­let var at ska­be pra­e­cis li­ge stor af­stand mel­lem de to nye ka­na­ler, som Ru­se vil­le ha­ve byg­get: Prin­sens Ka­nal i nord ved det nu­va­e­ren­de Fre­de­ri­ci­a­ga­de og Nyhavn i syd,« si­ger Bjørn Wester­be­ek Da­hl. Fra et kort fra 1674 ved vi, at Ru­se stod bag en ny ge­ne­ral­plan, der blandt an­det in­de­bar op­fø­rel­sen af nye kvar­te­rer i om­rå­det mel­lem Hol­mens Kir­ke, Nør­report og Go­t­hers­ga­de, det så­kald­te Øster Kvar­ter, Køb­ma­ger Kvar­ter og Ro­sen­borg Kvar­ter. Ru­se mi­ste­de dog med ti­den ind­fly­del­se, og an­dre tog over i ar­bej­det med at gen­nem­fø­re en na­er­mest geo­me­trisk­har­monisk ga­de­struk­tur. »Der er dog mas­ser af ek­semp­ler på, at am­bi­tiø­se pla­ner for nye ma­eg­ti­ge kvar­te­rer blev frem­lagt, men of­te ik­ke vir­ke­lig­gjort. Vilj­en til aen­drin­ger var sim­pelt­hen ik­ke stor nok, for­di der på det­te tids­punkt var plads nok til be­folk­nings­for­ø­gel­se i by­en, og for­di der ik­ke var in­ci­ta­ment til at aen­dre pla­ce­rin­gen af de ek­si­ste­ren­de for­svar­sva­er­ker. Når by­en blev ramt af bran­de, er det dog ty­de­ligt, at man be­nyt­te­de lej­lig­he­den til at ret­te til, hvor det pas­se­de ind i for­svars­kon­struk­tio­nen.« I vis­se til­fa­el­de blev der dog gjort sa­er­li­ge be­stra­e­bel­ser, for se ud af no­get skul­le by­en jo. Isa­er var der et øn­ske om at gø­re Kon­gens Nytorv med Dan­marks før­ste for­gyld­te ryt­ter­sta­tue af Chri­sti­an V til by­ens cen­tra­le torv. Sta­tu­en blev op­stil­let pra­e­cis i ak­sen til Char­lot­ten­borg, der blev op­ført med det for­mål at ska­be en vis re­gel­ma­es­sig­hed i for­hold til en ny­op­ført ho­ved­vagt, der fun­ge­re­de som vagtstyr­ker­nes ho­ved­kvar­ter ved den nu­va­e­ren­de Ho­ved­vagts­ga­de. Man prø­ve­de og­så at be­byg­ge tor­vet mod syd, så det blev en slags fem­kan­tet pris­me, li­ge­som grøn­ne an­la­eg blev an­lagt for at slø­re for plad­sens ur­e­gel­ma­es­sig­hed. Det lyk­ke­des dog al­drig at ind­ret­te tor­vet som en per­fekt sym­me­trisk plads. »Man har med sik­ker­hed ae­r­gret sig over, at der ik­ke kom styr på den­ne plads. Men det vil­le kra­e­ve, at man skul­le byg­ge he­le by­en om, og der var trods alt gra­en­ser for, hvor man­ge pen­ge man vil­le bru­ge på det.«

FREM­ME i 1680er­ne med­før­te ud­vik­lin­gen i søar­til­le­ri­et en ri­si­ko for an­greb fra Øre­sund, idet en­hver lil­le plim­sol­ler nu po­ten­ti­elt kun­ne be­sky­de Kø­ben­havn. Der blev promp­te re­a­ge­ret på den tru­en­de fa­re og fra 1690er­ne fo­re­ta­get sik­ring af blandt an­det Refsha­le­grun­den. Des­u­den blev der gen­nem­ført en for­la­en­gel­se af den ny­e­tab­le­re­de Chri­sti­ans­havns vold mod nord, li­ge­som og­så Sø­er­ne blev ta­enkt ind i for­svar­s­pla­ner­ne. Alt i alt kan man si­ge, at Kø­ben­havn i åre­ne 1660-1728 un­der­gik stør­re for­an­drin­ger, end det var set de fo­re­gå­en­de 500 år. Men hver­ken by el­ler fa­est­ning blev no­gen­sin­de helt per­fekt i sit ud­tryk. Trods Ene­va­el­dens kon­so­li­de­ring af Kø­ben­havn mang­le­de fa­est­nings­va­er­ker­ne helt frem til ned­la­eg­gel­sen i 1870 no­get så ele­men­ta­ert som et gla­cis – det vil si­ge en ja­evnt skrå­nen­de jord­fla­de, der gjor­de for­sva­ret i stand til at over­skue det na­e­re ter­ra­en – rundt om he­le fa­est­nin­gen. By­en ved­blev og­så at sav­ne ef­fek­tiv be­skyt­tel­se fra Øre­sund-si­den, selv­om trus­len hav­de va­e­ret kendt la­en­ge. Bjørn Wester­be­ek Da­hl un­der­stre­ger, at der fra Ene­va­el­dens ind­fø­rel­se og frem mod 1728 var et skar­pt blik for, at fa­est­nin­gen kra­e­ve­de en so­lid by og en be­folk­ning, der var vil­lig til at for­sva­re den. Alt­så måt­te man ind­ret­te fa­est­nin­gen, så den kun­ne bå­de bru­ges og ny­des af by­ens ho­net­te bor­ge­re. »Af kil­der frem­går det ty­de­ligt, at der ta­ges hen­syn til ci­vi­le in­ter­es­ser i op­fø­rel­sen og an­ven­del­sen. Fa­est­nings­ad­mi­ni­stra­to­rer­ne vid­ste så­le­des, at de ik­ke ad­mi­ni­stre­re­de et mi­li­ta­ert om­rå­de. Kla­ge­de bor­ger­ne ek­sem­pel­vis til kon­gen over for­hold på fa­est­nin­gen el­ler an­sat­tes age­ren, fik de of­test med­hold, og pro­ble­mer­ne blev fluks løst,« si­ger han og ud­dy­ber: »Der er ek­semp­ler på, at in­ge­ni­ø­rer med in­spira­tion fra ud­lan­det ger­ne vil­le byg­ge fa­est­nin­gen uden po­r­te, for­di ad­gangs­ve­je po­ten­ti­elt ud­gjor­de en fa­re. Men det gik jo ik­ke an at luk­ke be­folk­nin­gen in­de, så der måt­te gi­ves køb på sik­ker­he­den af hen­syn til bor­ger­ne. Po­in­ten er, at fa­est­nin­gen ik­ke var et 100 pro­cent mi­li­ta­ert an­la­eg, men og­så skul­le kun­ne an­ven­des til re­kre­a­ti­ve for­mål. Det­te har og­så va­e­ret en af grun­de­ne til, at fa­est­nings­va­er­ker­ne al­drig blot blev en yd­re skal, in­den for hvil­ken by­en kun­ne ud­vik­le sig på bed­ste be­skub.«

Bjørn Wester­be­ek Da­hl: »Til Ri­gets For­svar og By­ens Gavn«. Mu­se­um Tuscu­la­nums For­lag, er ud­kom­met. For­fat­te­ren in­ter­viewes af hi­sto­ri­ker Jo­hn Eri­ch­sen på Bog­forum i mor­gen lør­dag kl. 15 på Sce­ne C2-015A.

Hen­drik Ru­se pro­jek­te­re­de i 1660er­ne ik­ke blot Ka­stel­let, men ud­fa­er­di­ge­de og­så fa­est­ning og by­plan om­kring Kø­ben­havn i sam­råd med Fre­de­rik III.

eorg Phi­lip Mül­ler, der har teg­net det­te im­po­ne­ren­de kort ats ho­ved­stad cir­ka 1695.

FOTO: TØJHUSMUSEET

Chri­sti­an IV sig­na­le­re­de kon­ge­magt ved at sa­et­te en bu­ste af sig selv på en af by­ens po­r­te. Her bu­sten fra Vester­port fra 1619.

MO­DEL: VED IB RAS­MUS­SEN ©

I Ka­stel­let vil­le Fre­de­rik III la­eg­ge et slot, der to­talt vil­le ha­ve do­mi­ne­ret om­gi­vel­ser­ne. På beg­ge si­der ses de end­nu ek­si­ste­ren­de to ma­ga­sin­byg­nin­ger.

Det­te smuk­ke, sym­me­tri­ske hus, teg­net i 1694, skul­le byg­ges oven på et po­rtan­la­eg, der var pla­get af fugt­pro­ble­mer ne­de i jord­høj­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.